БОЕЦ изпрати Сигнал до всички български евродепутати за нарушения на процедурата по избор на български европрокурор!

БОЕЦ, в качеството ни на наблюдатели на изслушването на кандидатите за бългаски европрокурор проведено на 18.02.2019г. в сградата на Висшият съдебен съвет изпратихме Сигнал до всички български евродепутати за установени от нас нарушения на регламента и процедурите заявени от ЕС, на принципите и дбрите практики за прозрачност и публичност, както и на легитимността на Комисията провела изслушването.

Прилагаме пълният текст на сигнала:

ДО : БЪЛГАСКИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ

Име Политическа партия
Ангел Чавдаров Джамбазки Коалиция (България без цензураВМРОЗНСГергьовден)
Андрей Андреев Ковачев ГЕРБ (партия)
Андрей Гришев Новаков ГЕРБ (партия)
Асим Ахмед Адемов ГЕРБ (партия)
Владимир Андреев Уручев ГЕРБ (партия)
Георги Георгиев Пирински Коалиция за България (БСП)
Ева Константинова Майдел (Паунова) ГЕРБ (партия)
Емил Йорданов Радев ГЕРБ (партия)
Илхан Ахмет Кючюк Движение за права и свободи
Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи
Момчил Стефанов Неков Коалиция за България (БСП)
Неджми Ниязи Али Движение за права и свободи
Николай Тихомиров Бареков Коалиция (България без цензураВМРОЗНСГергьовден)
Петър Атанасов Курумбашев Коалиция за България (БСП)
Светослав Христов Малинов Коалиция Реформаторски блок
Сергей Дмитриевич Станишев Коалиция за България (БСП)
Филиз Хакъева Хюсменова

 

 

                                          С И Г Н А Л

от  ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399 e-mail : gdboec@abv.bg                                                        

Дами и господа български евродепутати,

от ГД „„БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”  се обръщаме към вас в качеството ни на българска неправителствена организация с дейност в обществена полза, представители на гражданското общество, на ваши избиратели, както и в качеството ни наблюдатели на процедурата по избор на български европрокурор.

На 14.02.2019г. ГД „БОЕЦ” входихме официално Заявление до ВСС и Министерството на правосъдието  да бъдем ситуирани, като независими наблюдатели на процедурите и изслушването на бългасрките кандидати за новосъздаващата се Европрокуратура. Получихме покана от ВСС наши представители да присъстват, като наблюдатели на изслушването на предварително обявените осем  кандидата, което бе определено за 18.02.2019г. от 10.00ч. в сградата на Висшият съдебен съвет. На 18.02.2019г. наш представител се яви в сградата на ВСС и бе допуснат, като наблюдател на изслушването. Случилото се след това ни дава основание да определим действията на така наречената „Комисия”, като фарс и нямащи нищо общо с добрите практики на прозрачност и публичност. Нашият представител и група журналисти бяха поканени в стая, намираща се в другият край на сградата от залата, в която се провежда реално изслушването и са наблюдавали  случващото се на два монитора, които през голяма част от времето са работили без звук или картина. Успяли са да наблюдават и чуят част от изслушването на следовател Бойко Атанасов, един от кандидатите за бългаски европрокурор и зададен от него въпрос за това кога, кой, как и по какви критерии и процедура е определил състава на Комисията, която провежда изслушването. Отговор не е даден от нито един член на Комисията. След което в процеса на събеседването и изслушването на следовател Атанасов и останалите кандидати  голяма част от времето бе отделено за изпитване и проверка на тяхното владеене на английски и други чужди езици, което е извън рамките на предварително обявените изсиквания от ЕС за качествата и компетенциите на кандидатите. На 20.02.2019г.  следовател Атанасов обяви, че е изпратил до ЕС Сигнал, с който сезира Съвета за нередности във връзка с избора на бългаски европрокурор. Прилагаме текста на Сигнала:

ДО

Европейски съвет

С И Г Н А Л –ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От БОЙКО ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

Уважаеми Госпожи и Господа,

Обръщам се към вас по повод участието ми в процедурата за избор на европейски прокурор от Република България съм участвал с надлежно представено заявление и документи удостоверяващи изпълнение на критериите заложените в чл.16 параграф 1 от регламент (ЕС) 2017/1939 на съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на европейска прокуратура.

Член 16

„Назначаване и освобождаване от длъжност на европейските прокурори

  1. Всяка държава членка посочва трима кандидати за позицията на европейски прокурор измежду кандидати:

а)

които са действащи членове на прокуратурата или съдебната система в съответната държава членка;

б)

чиято независимост е извън съмнение; и

в)

които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на съответните си държави членки и които имат съответен практически опит в националните правни системи, финансовите разследвания и в международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.“

С представени от мен молба – заявление от 24,25.01.2019година и от 11.02.2019година съм представил доказателства с които съм доказал , че притежавам изискуемите квалификация и опит по финансови разследвания и международно правно сътрудничество , както и информация удостоверяващ ,че моята независимост е извън съмнение , информация удостоверяваща , че съм действащ магистрат от структурата на прокуратурата на Република България

При проведеното на 18.02.2019година събеседване с комисията за подбор на кандидатите за длъжността европейско прокурор от Република България са поставени други изисквания пред кандидатите извън правната рамка на регламента поставени в чл.16 параграф 1 с което комисията не се е съобразила със заложените в регламента задачи.

Смятам, че като участник в процедурата по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор комисията по подбора е нарушила регламента и не се е съобразила с действащото право на европейския съюз .

Така проведена процедура от комисията по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България е имала друга цел , а именно, да се избере кандидат за заемане на длъжността „преводач“ към центъра за преводи към органите на европейския съюз.

Предлагам , да бъде проведена процедура нормативно съответстваща на заложените критерии в чл.16 параграф 1 от Регламента и изпълнението им с оглед подбор за длъжността „европейски прокурор“ от Република България .

В допълнение смятам , че членове на комисията по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България , които не са запознати и нямат опит във финансови разследвания, както и такъв при натрупан при работата свързана с международно правно сътрудничество , както и такива които не притежават високи академични познания , които са заемали длъжности в ниски нива от съдебната система за в бъдеще да не бъдат допускани до участие в тази важна комисия . Допускането на такива лица с недобри юридически познания и ниска академична култура до участието им в комисията по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България ще опорочи бъдещият избор .

Приложение: Статия 19.02.2019г. от „Блиц “ „Само в БЛИЦ! Вижте излагацията на следователя Бойко Атанасов пред ВСС – говори „английски“ като ескимос !“ – Информацията в статията доказва, че в проведената процедура от Комисията по подбор на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България е в нарушена разпоредбата на Регламент (ЕС) 2017/1939 на съвета от 12 октомври 2017 година.

Гр.София С уважение :

20.02.2019г. Бойко Атанасов

 

Дами и господа евродепутати, ГД „БОЕЦ” ви сезираме за установени от нас нарушения в България на регламента и процедурите обявени от ЕС за избор на европрокурори, както и на принципите на публичност и прозрачност. Изключително важен е и въпроса за легитимността на Комисията, която проведе изслуването и събеседването с осмината кандидати и определи трима от тях, като продължаващи на следващият етап. Липсата на отговор кой, кога и как е определил състава на тази Комися, нейните критерии към кандидатите и регламента за тяхното изслушване пораждат обосновани съмнения за опорочаване на процедурата и обявените резултати.

Дами и господа евродепутати, като ваши избиратели изсикваме от всеки един от вас да уведоми и сезира съответните европейски институции за представените от ГД „БОЕЦ” и следовател Атанасов данни за нарушения на европейските регламенти, процедури и принципи при провеждането на избора на български евопрокурор и да изисквате проверка на представените от нас данни и информация. Да отправите питания към съответните комисии и органи имащи отношения към създаването на европейската прокуратура, за  редовността и легитимността на действията на Комисията по избор и изслушването на българските кандидати за европрокурори проведено на 18.02.2019г.

 

          На фона на предстоящите евроизбори, ГД „БОЕЦ” се надяваме да покажете смисъла от вашият избор и обратната връзка с избирателите, въпреки вашата партийна обвързаност и зависимости. Обръщаме се лично към вас, а не към партийните ви централи, за да ви дадем възможност да проявите лична инициатива и чрез  действия си да демонстрирате вашият  личен  морал, съвест и лоялност към бългасркото общество. Действията са най-точният лакмус за българсктите избиратели.

        Очакваме вашите отговори и информация за предприетите от вас действия на електронната поща на ГД „БОЕЦ”  gdboec@abv.bg  и заявяваме нашата готовност за съдействие по този сигнал.

Дата:25.02.2019г.   Георги Георгиев–Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

БОЕЦ ще уведим обществото за отговорите и действията на българските евродепутати, както и за тяхното бездействие. Да видим на фона на предстоящите евроизбори смисъла от тяхното избиране и обратната връзка с избирателите и гражданското общество, чиите представители сме. Да видим и на кого служат, на Кой интересите защитават. На българското общество, или нечии други. Да видим и техният морал, смелост и съвест, действията са най-точният лакмус. Даваме им възможност и избора е техен. Считаме, че при тотално превзетата от мафията българска прокуратура въпроса с европрокуратурата и нейната дейност на територията на нашата страна е от изключителна важностз а борбата с корупцията и злоупотребите с източване на европейските фондове в България. Опитите на управляващата ни мафия да опорочи избора на бългасрки европрокурор и отстрани незаивисмите и кадърните, като изпрати удобен и послушен представител ясно показва техният страх. Страх, че престъпленията им ще бъдат разкрити и ще трябва да носят отговорност. БОЕЦ, като органзиация бореща се за справедливост не можем да позволим това.   

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА