„Изискваме незабавно отстраняване на Иван Гешев от поста Главен прокурор до приключване на разследването!“ (документи)

Днес, 20.01.2020г.  БОЕЦ внесохме сигнал във ВКП, ВСС и ИВСС, както и изпратихме писмо до Лозан Панов – председател на Върховният касационен съд и член на ВСС. В сигнала описваме установените от нас разминавания в данните за дейността на Гешев, които са представени пред ВСС по време на неговата кандидатура и данните получени от нас от СГП по ЗДОИ. Пред ВСС информацията за постигнатите от Гешев професионални резултати е завишена десетократно! 

ГЕШЕВ е фалшифицирал данните за своята дейност! (документи)

Поради изключителната наглост на действията на Гешев и назначилата го мафия, БОЕЦ изискваме незабавното му отстраняване от поста Главен прокурор с цел да не влияе на раследването и свидетели! Както и започване на процедура за неговото официално отстраняване и стартиране на нова прозрачна процедура за избоар на шеф на прокуратурата. 

Прилагаме текста на сигнала:

До: ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ЛОЗАН ПАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

                                                           СИГНАЛ     

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход З ап.157,  Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 7306211766 председател на УС email : gdboec@abv. bg

ОТНОСНО

Данни за престъпления от общ характер – чл.313.ал1 от НК и др. и действия уронващи престижа на съдебната система извършени от Иван Стоименов Гешев – Главен прокурор.

На 16.09.2019г. бе проведено заседание на Атестационната комисия към ВСС във връзка с избора на главен прокурор,  на което заседание бе представен Доклад за дейността на Иван Гешев – кандидат за главен прокурор и заместник на главният прокурор към онзи момент. Гешев присъства лично на изслушването, като с поведението си потвърждава данните изнесени в Доклада. Доклада  е наличен в сайта на ВСС в раздела за избор на главен прокурор, като в него се представя множество информация за професионалната кариера и биография на Гешев, а така също и конкретна статистика с данни за неговата дейност и резултати. В тази статистика за периода 2006г.  – 19.07.2016г. е посочено, че г-н Гешев е:

-изготвил общо 4218 постановления по досъдебни производства, включително писма и резолюции

-внесъл е в съда 230 прокурорски акта

-по внесени от прокурор Гешев прокурорски актове са осъдени 233 лица.

Още по време на процедурата по избор на главен прокурор Сдружение БОЕЦ внесохме официални Становища и конкретни въпроси към ВСС и Иван Гешев, в качеството му на кандидат и касаят именно неговата дейност и сключените от него споразумения с обвиняеми лица, като тези наши становища и въпроси са публикувани и налични на сайта на ВСС.  Въпреки, че Иван Гешев отговори официално на БОЕЦ и отговора му също е публикуван на сайта на ВСС, в него не се съдържат конкретни отговори на нашите въпроси. Затова БОЕЦ  на 13.08.2019г. внесохме официално Заявление по ЗДОИ до ВКП, което бе препратено по компетентност на СГП. Софийска градска прокуратура потъпквайки брутално закона не отговори на БОЕЦ в законно установеният срок и ние заведохме дело срещу мълчаливият им отказ в Административен съд – Видин. С решение №172 от 13.12.2019г. по дело №289/2019 на АС – Видин, съдът отмени мълчаливият отказ на СГП, като ги осъди да ни заплатят разходите и даде указания на прокуратурата за изпълнение. На 09.01.2019г. в изпълнение на съдебното Решение, с Решение № 17842/19 на  Емилия Русинова – административен ръководител на СГП ни предостави частичен достъп до изискваната информация. Предоставената ни справка съдържа статистика за дейността на прокурор Иван Гешев за периода 2009г. – 2016г.  В нея е посочено, че за указаният период прокурор Гешев е:

-наблюдавал 490 досъдени производства, като се е произнесъл 783 пъти по тях.

-внесъл е в съда 20 броя прокуроски актове

-по внесените от него прокурорски актове  в съда са издадени 22 осъдителни присъди

-по внесените от него прокуроски актове в съда са осъдени 27 лица

-прекратил 72 досъдебни производства

При сравняването на данните от писмената информация на СГП и Доклада представен пред ВСС се забелязва огромна разлика в данните, като в представеният пред ВСС Доклад те са завишени десетократно.  Пред ВСС се посочва , че прокурор Гешев е внесъл в съда 230 прокуроски акта, а СГП заявяват, че броят им е 20. Пред ВСС се представя, че по внесените от прокурор Гешев прокурорски актове са осъдени 233 лица, а СГП заявяват, че броят им е 27. Фрапиращи разлики и неясноти има и в останалите данни. Справката предоставена от СГП не съдържа информация за данните от дейността на прокурор  Гешев за периода от 2006г. до 2009г, но дори  и да допуснем, че той е работил със същият интезитет и добавим тези резултати, то отново е видно, че данните представени пред ВСС са завишени в пъти.

БОЕЦ считаме, че пред Атестационната Комисия на ВСС умишлено са представени неверни и завишени данни за дейността и професионалните постижения и резултати на прокурор Гешев с цел да бъде представен, като много активен и добре работещ, едва ли не , като супер прокурор, а всъщност данните от СГП и реалността доказват, че той е абсолютен позор за професията и съдебната система. Целта на тази фалшификация на данните е била да се заблуди и самият Висш съдебен съвет, както и българското общество за качествата и дейността на Иван Гешев. БОЕЦ считаме, че това представяне на документ съдържащ невярна и информация с цел да се заблуди и подведе държавен орган е престъпление от общ характер. Иван Гешев присъства при представянето на тези неверни и манипулирани данни и с поведението си ги потвърждава, или най-малкото затаява истината за тяхната  неистинност, което считаме, че също е квалифицирано престъпление от общ характер извършено от главният прокурор!

През последните години българското общество многократно бе скандализирано с информация за

Лица заели висши постове в държавната администрация с фалшиви дипломи и представили невярна информация за своята професионална квалификация, образование и биография, като те станаха известни с прозвището „калинките на ГЕРБ и Борисов”.  Цитираният от нас в настоящият сигнал случай на представяне на фалшифицирани и неистински данни за дейността на Иван Гешев е още по-брутален, защото става дума за избор на главен прокурор и такъв скандал няма аналог в съдебната история на България. С тези свои действия Иван Гешев и евентуалните негови съучастници изготвили неверните справки и доклад рушат  авторитета на съдебната система и доверието на българските граждани в институциите, което и без това е на критично ниво.

БОЕЦ изискваме незабавно отстраняване на Иван Гешев от заеманият от него пост и заседанията на ВСС, за да не влияе на разследването и свидетелите. Изискваме от сезираните от нас институции да предприемат всички вменени им  по закон задължения.

Изискваме Прокуратурата да образува досъдебно производство срещу Иван Гешев, в хода на което да бъдат събрани всички доказателства, факти и обстоятелства, както и да бъдат разпитани свидетели и проведени всички необходими процесуални действия с цел установяване на обективната истина!

Изискваме от ВСС да инициира процедура по отстраняването на Иван Гешев от неговият пост и заседанията на ВСС, като нашият сигнал бъде вкаран за разглеждане, като точка от дневният ред на ВСС още за 23.01.2020г.

Изискваме от ИВСС да образува проверка по настоящият сигнал, за тежко увреждане на авторитета на съдебната власт от Иван Гешев и евентуално негови съучастници – магистрати.

БОЕЦ заявяваме, че оставаме в готовност да представим оригиналните документи и допълнителна информация и да съдействаме на институциите.

Изискваме да бъдем информирани за всички предприети от сезираните от нас институции действия и резултатите от тях!

20.01.2020г.                                  Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Изпратихме и официално писмо до Лозан Панов, председател ан Върховният касационен съд и член на ВСС, с което го уведомяваме за сигнала с цел вкарване му за разглеждане, като точка в дневният ред на ВСС още на предстоящото заседание насрочено за 23.01.2020г.

На 23.01. БОЕЦ и непримиримите граждани излизаме в 10.00ч. пред ВСС с искане за Оставките на Гешев и правителството на Борисов и мафията. Ще добавим и още една цел –  ЗАЩИТА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ДОЛУ РЪЦЕТЕ НА МАФИЯТА ОТ ЕВРОКОМ И СВОБОДНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ! 

Продължаваме!

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

БОЕЦ се обърна към Лозан Панов – ВСС да разгледа фалшивите данни за Гешев!

БОЕЦ се обърна с официално писмо до  Лозан Панов – председател на Върховният касационен съд и член на ВСС, с искане Сигнала ни за фалшифицираните данни за дейността на Гешев да бъде внесен, като точка за разглеждане от ВСС още на насроченото на 23.01. заседание на Съвета!

На същата дата от 10.00ч. БОЕЦ и непримирмите граждани ще бъдем пред ВСС на протест под надслов „ГЕШЕВ Е ВИСШ ПОЗОР“ с искания за незабавна оставка на Гешев и правителството, както и в защита свободата на словото, след последните разкрития за внесен в прокуратурата сигнал срещу телевизия „Евроком“.

Резултат с изображение за лозан панов

ДО: Г-Н ЛОЗАН ПАНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД

Г-н Панов,

приложено ви изпращаме Сигнал от ГД „БОЕЦ“ до ВКП, ВСС и ИВСС, съдържащ данни и информация предоставена на Сдружението от СГП след спечелено от нас дело за техен отказ по ЗДОИ. В сигнала сме приложили получените данни за дейността и професионалните резултати на Иван Гешев, които контрастират с резултатите обявени пред ВСС по време на процедурата по избор на главен прокурор и обсъжданията на неговата кандидатура. Предоставените пред ВСС данни са десетократно завишени, за което БОЕЦ сме изразили съмнение в нашият сигнал до институциите, че се касае за умишлено представяне на неистински данни с цел Висшият съдебен съвет, както и българското общество да бъдат заблудени за професионалните качества на Иван Гешев и той да бъде избран за главен прокурор.

По време на процедурата по избор, БОЕЦ внесохме свои аргументирани  Становища срещу кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор, както и конкретни въпроси, които бяха публикувани на сайта на ВСС. Не получихме отговори по същество на зададените от нас въпроси касаещи дейността и сключените от прокурор Гешев споразумения с обвиняеми лица. Вие също пискахте данни и допълнителна информация за неговата професионална дейност и резултати, които не ви бяха предоставени. БОЕЦ считаме, че тази непрозрачност подкрепя изразените от нас съмнения.

Г-н Панов, обръщаме се към Вас в качеството ви на Председател на ВКС, член на ВСС и магистрат имащ доверието на гражданското общество и БОЕЦ, с очакване да внесете този сигнал, като точка за разглеждане в дневният ред на ВСС за насроченото за 23.01. заседание. Считаме, че темата е с изключително обществено значение. Очакваме вашият отговор на пощата на БОЕЦ – gdboec@abv.bg .

20.01.2020г.   Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Днес бойците от софийският комитет на БОЕЦ внасят в институциите Сигнала ни за фалшифицираните и манипулирани данни за дейността и професионалните резултати на Гешев. Както вече съобщихме, БОЕЦ получихме информация по ЗДОИ ит СГП, от която става ясно, че по време на изслушванията и кандидатурата на Гешев за главен прокурор пред ВСС и българското общество са представени данни за професионалната дейност на Гешев, които са десетократно завишени! 

ГЕШЕВ е фалшифицирал данните за своята дейност! (документи)

На 23.01. БОЕЦ и непримиримите граждани излизаме в 10.00ч. пред ВСС с искане за Оставките на Гешев и правителството на Борисов и мафията. Ще добавим и още една цел –  ЗАЩИТА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ДОЛУ РЪЦЕТЕ НА МАФИЯТА ОТ ЕВРОКОМ И СВОБОДНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ! 

Продължаваме!

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА