БОЕЦ дава на съд процедурата за избора на Гешев!

БОЕЦ ще внесе Жалба до ВАС срещу процедурата  и допуснатите в нея нарушения за избор на главен прокурор! Считаме, че процедурата е опорочена и компрометирана и единственият изход е стартирането на нова процедура за номинации и  избор.

На свое заседание на 13.06.2019г. Пленума на ВСС приема Решение за времеви график (хронограма) за избор на главен прокурор, като по този начин дава старт на процедурата по избор на главен прокурор на Република България. Неразделна част от това Решение е и Приложението към него, в което ясно е фиксиран срока за представяне на Становища и въпроси във връзка с избора на главен прокурор, както и ясно е посочена законовата рамка на лицата, които могат да изпратят за публикуване Становища и въпроси. Изрично е посочено, че това са лицата регламентирани от чл.173.ал. 8 от ЗСВ.

Чл.173, ал.8 от ЗСВ регламентира кръга от лица и субекти, които имат право да представят Становища и въпроси свързани с избора на главен прокурор, както и те да бъдат публикувани в определен срок на интернет страницата на ВСС. Законодателят е определил много ясно и точно кои могат да направят това – „Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им при спазване на изискванията за защита на личните данни.”

Идеята на законодателя е да се даде възможност за представяне на различни становища и мнения, както и да  бъдат поставени въпроси, като така се спомогне на членовете на ВСС да вземат самостоятелно аргументирано и осмислено решение при гласуването. Законодателят е ограничил възможността за представяне на Становища и въпроси с цел да не се допусне влияние от страна на другите власти върху решението на членовете на ВСС. Към 23.09.2019г. на интернет страницата на ВСС са публикувани десетки Становища, отворени писма, позиции и декларации в нарушение на ВСС. БОЕЦ също внесохме свое Становище срещу избора на Гешев, което е публикувано.

Очевидно е, че огромната част от тези публикувани „материали” не отговарят на чл.ч173.ал8. от ЗСВ. Публикувани са Становища на ръководители и ръководства на СДРВ, различни Областни дирекции  на МВР, които са част от Изпълнителната власт, чиито Становища са не просто недопустими по смисъла на Закона, а се явяват и пряка намеса в работата на ВСС и съдебната система от страна на изпълнителната власт! Публикувани са и Становища на ръководствата на ДАНС и ГД „БОП”, което е изключително тежко нарушение на ЗСВ и вмешателство в дейността на ВСС. Публикуваните Становища на различни Районни и Окръжни прокуратури също са недопустими и противоправни, защото тези звена на прокуратурата са държавни органи по смисъла на Закона, а не професионални организации.  Публикуваните Становища на различните прокуратури е недопустимо и в хипотезата, че те са пряко подчинени на Иван Гешев, в качеството му кандидат и заместник на главният прокурор, както и на бъдещето им тотално подчинение на Иван Гешев, ако бъде избран. Изглежда, като раболепие на едни подчинени хора пред техният настоящ и бъдещ господар и началник. Именно затова Законодателят и не е предвидил в ЗСВ подобна възможност. За съжаление Законът е погазен и настоящата процедурата по избор на главен прокурор е опорочена изначално и необратимо, като единствената възможност да бъде спазен Закона и проведен прозрачен и законен избор на главен прокурор е, като бъде обявена нова процедура.

БОЕЦ считаме, че публикуването на тези Становища, Декларации и Позиции в нарушение на чл173, ал..8 от ЗСВ е причинило недопустим натиск върху членовете на ВСС, като е компрометирало процедурата по избор на главен прокурор и Решението за тази процедура. На членовете на ВСС е повлияно по незаконен и недопустим начин, лишени са от  възможността на направят самостоятелен, свободен, информиран и обективен избор чрез натрапването на незаконни и недопустими Становища, които в огромната си част са в подкрепа на единственият кандидат за главен прокурор – Иван Гешев. Упражнен е психологически и институционален натиск върху членовете на ВСС и чрез нарушаване на законовата процедура е в ход опит да бъде предопределен избора на главен прокурор. Правото на БОЕЦ, като неправителствена организация с дейност в обществена полза да публикуваме своето Становище също е нарушено, защото то е публикувано заедно с десетки незаконосъобразни Становища, което го омаловажа и обезсмисля. И най-важното – нарушен е принципът на разделение на властите, като държавни органи и органи на изпълнителната власт се намесват пряко и брутално в процедура и избор, които са изключително правомощие на съдебната власт в лицето на ВСС, като представят Становища и Позиции в нарушение на Закона. ВСС сами опорочават своето Решение и процедурата, като публикуват тези незаконосъобразни Позиции и Становища. Така цялата процедура по избор на главен прокурор е опорочена и поставена извън законовата си рамка.

БОЕЦ ще искаме от съда стартиране на нова процедура и незабавно заличаване на всички противозаконни Постановления от интернет страницата на ВСС! Свидетели сме на изключително брутален опит за налагане на кандидатурата на Гешев в опорочена, непрозрачна и изкривена процедура, в която демонстративно се погазват Закона и принципа на разделение на властите, като върху членовете на ВСС се оказва тежък натиск! 

Разбира се, очакваме и поредните и ответни удари и репресии срещу нас!

Припомняме, че БОЕЦ инициирахме и Гражданско обединение СТОП ГЕШЕВ, като призоваваме всички граждански органзиации и активни граждани за общи действия срещу назначението на Гешев, кандидата на мафията за главен прокурор! 

В ход е и електронна Петиция до ВСС за незабавно оттегляне на кандидатурата на Гешев и стартиране на нова процедура за избор на главен прокурор, в която всеки може да се включи:

https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80?recruiter=719124614&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=4599835349b7496ea1a5e3c31d563612&fbclid=IwAR0Qhc7qpv6KYHo2CvZ074cfw7Oust7Qzkg_GTkdeu5lRrBz_G3KpRkKRnw

Продължаваме! 

#СтопГешев

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА