БОЕЦ осъди Цацаров и КПКОНПИ! Изключително важна победа. (документи)

Поредната спечелена съдебна битка срещу поредната бухалка на мафията! Браво, бойци! 

След като осъдихме НАП, СГП И Специализираната прокуратура и Гешев, с тази поредна съдебна победа срещу КПКОНПИ и Цацаров, БОЕЦ постигаме така нареченият ‘ГОЛЯМ ШЛЕМ“ в битката срещу управляващата ни мафия и подчинените и институции. Осъдихме и четирите най-важни мафиотски бухалки – НАП, СГП, СП и КПКОНПИ! До сега не бе постиган такъв резултат и БОЕЦ доказваме, че гражданите имаме сили да се  борим срещу мафията и нейните слугите и да печелим тези битки. Доказваме, че и в българският съд има смели и независими магистрати, които отстояват независимостта на съдебната система и върховенството на закона. 

На 13.01.2020г. БОЕЦ внесохме Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ изисквайки информация за дейността на Комисията. Въпреки надделяващият обществен интерес и изключителната актуалност на зададените от нас въпроси и изисканата информация, Цацаров отказа да отговори демонстрирайки своята наглост и потъпквайки материалният закон и правото на гражданите гарантирано от Закона да получим исканата информация. По скоро мафията се страхува, че ще разобличим поредните им лъжи и схеми! Помните думите на Бойко Борисов, че КПКОНПИ били отнели в полза на държавата активи за  милиарди лева. БОЕЦ решихме да проверим това. Борисов е известен, като патологичен лъжец и няма как да приемем думите му без да проверим. Срамният и незаконосъобразен отказ на Цацаров доказва нашите съмнения. 

Публикуваме внесеното от нас Завление по ЗДОИ:

До: КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

        ОТ ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399 email : gdboec@abv.bg                                                        

Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес, ГД  БОЕЦ изискваме от КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ  да ни  предоставят в законоустановения срок, в писмена форма, както и в електронен вид на електронната поща на БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

 1. Какъв е общият размер , като сума в лева на конфискуваните в полза на държавата активи с влезли в сила съдебни актове и постъпили в държавният бюджет за 2018г. и 2019г. по години?
 2. Какъв е броят на предадените на прокуратурата преписки и проверки за корупция за 2018г. и 2019г.?
 3. Какъв е общият размер на допълнително материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение раздадени на служителите на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО за 2018г. и 2019г.?
 4. Какъв е общият размер на допълнително материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение получени от председателите на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО за 2018г. и 2019г.?
 5. Какъв е общият размер на активите в лева с наложени от КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО запори за 2018г. и 2019г.?

Предвидвисокият и надделяващ обществен интерес, както и сцел да си изградим обективно мнение за дейността на институцията, БОЕЦ изискваме да ни бъдат предоставени изискваните от нас документи, както да ни бъде предоставена цялостна и изчерпателна информация по зададените от нас въпроси, представляващи обществена информация по смисъла на закона.

Дата 13.01.2020г.       Георги Георгиев – Председател на ГД БОЕЦ

След полученият мълчалив отказ , на 20.02.2020г. БОЕЦ внесохме Жалба до АС Видин. С решение 107 по АД 61/2020г. съда ОТМЕНЯ мълчаливият отказ на КПКОНПИ, задължава административния орган да отговори на БОЕЦ съобразно дадените указания и ОСЪЖДА председателя на КПКОНПИ, Сотир Стефанов Цацаров да заплати разноските по делото на БОЕЦ! 

Прилагаме съдебното решение:

РЕШЕНИЕ № 107
гр. Видин, 30.06.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд – Видин, Шести административен състав
в публично заседание на първи юни
през две хиляди и двадесета година в състав:
Председател: Борис Б.
при секретаря Валерия Шутилова и в присъствието
на прокурора като разгледа докладваното
от съдия Борис Б.
Административно дело № 61 по описа за 2020 година
и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Г.Б.Г. *** против мълчалив отказ на  председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за предоставяне на обществена информация във връзка с подадено заявление вх.№ ДОИ00001 от 13.01.2020год.

В жалбата се развиват съображения , че мълчаливия отказ е незаконосъобразен.

Иска се да бъде постановено решение , с което да се отмени мълчаливия отказ. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата – КПКОНПИ взема становище за неоснователност на жалбата.

От данните по делото във връзка с оплакванията в жалбата , Административният съд намира , че същата е основателна по следните съображения :

Със заявление вх.№ ДОИ00001 от 13.01.2020год., подадено от Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Г.Б.Г. до председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е поискано предоставянето на информация с подробно формулирани въпроси, свързани с дейността на КПКОНПИ.

Предвид липсата на произнасяне в срока, визиран от чл. 28, ал. 1 ЗДОИ, следва да се приеме, че е налице мълчалив отказ по подаденото заявление. Понятието „обществена информация“ е дефинирано от чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, като всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, този закон се прилага за достъпа до обществена информация, която се създава или съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление в Република България, респективно за субектите по посочената разпоредба, какъвто несъмнено е и председателя на КПКОНПИ е регламентирано задължение да предоставят информация, създадена или съхранявана в кръга на тяхната компетентност и е налична. Поради това в случаите, в които задължените субекти по чл. 3 ЗДОИ не се произнесат в срок по подадено до тях заявление за достъп до обществена информация е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 ЗДОИ, заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което уведомяват писмено заявителя. Нормата на чл. 38 ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а с разпоредбата на чл. 39 от същия закон са дадени указания как да бъде съобщено това решение на заявителя. Анализът на горепосочените разпоредби налага извода, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поискана обществена информация, за което писмено да бъде уведомен заявителя. Съобразно чл. 33 ЗДОИ, когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за местонахождението й, заявителят следва да бъде писмено уведомен. В случая не би могло да се приеме, че това е сторено.

С оглед характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон и предвид разпоредбата на чл. 39 ЗДОИ, която задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение и в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, съдът приема, че председателя на КПКОНПИ е бил длъжен да се произнесе с изричен акт в законоустановения срок, по подаденото до него заявление за достъп до обществена информация. Във връзка с доводите на ответната страна следва да се отбележи, че такъв акт следва да бъде издаден и в случаите по чл. 33 ЗДОИ, както и когато са налице основания да бъде отказано предоставяне на достъп до обществена информация, поради наличието на предпоставките за това по чл.12 и чл. 13, ал. 2 и чл. 37 от същия закон. Поради това обжалваният в настоящото производство мълчалив отказ, само на това основание, следва да бъде отменен, а преписката – върната на задължения субект за произнасяне по подаденото до него заявление с надлежен акт в срока по чл. 28 ЗДОИ.

Съобразявайки изложеното дотук и константната практика на ВАС по идентични казуси, АС Видин счита, че обжалвания мълчалив отказ е незаконосъобразен , издаден при противоречие с материалноправни разпоредби, поради което и подадената срещу него жалба е основателна и следва да бъде уважена, като мълчаливия отказ следва да бъде отменен и преписката върната за произнасяне.

На основание чл.143, ал.1 АПК ответника по жалба ще следва да заплати на жалбоподателя и направените по делото разноски в размер на 260 лв.

Водим от горното и на осн. чл.172,ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх.№ ДОИ00001 от 13.01.2020год., подадено от Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Георги Борисов Георгиев.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ да заплати от бюджета си на Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Георги Б орисов Георгиев сумата от 260 лв., представляваща разноски за адвокатски хонорар и ДТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С тази победа БОЕЦ доказваме за пореден път, че КПКОНПИ е просто поредната имитация и институция-бухалка на мафията, която има за задача да пази омертата и да прикрива извършените от наглите престъпления! С постоянство, упорство и последователност постигаме успеси, които до скоро биха били немислими. Остава да спечелим и голямата битка! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове! БОЕЦ имаме решение за  Национален граждански протест „ГРАЖДАНИТЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ“, в сряда – 01.07.2020г. в предаването „Честно казано“ на Люба Кулезич по телевизия Евроком ще обявим датата и там, на площадите гражданите ще се изправим в директна битка срещу мафията, битка за свобода, справедливост и възмездие!

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

 

BOEC to Brussels: „Please, continue and even strengthen the monitoring in dialogue with civil society!“

БОЕЦ публикуваме и текста на оригиналният документ на английски, изпратен на Европейската комисия, ЕП и посолствата на държавите членки на ЕС.

Апел за продължаване на мониторинга над България и въвеждане на конкретни санкции, спиране на европейското финансиране за страни, които не изпълняват своите задължения за борба с корупцията, подкрепа за реформи, осигуряващи независимостта на съдебната система, подкрепа за спазването на гражданските права, свободата на словото и върховенството на закона.

Европейската комисия наложи поредната глоба на Google - TechTrends ...

“BULGARIA UNITED BY A SINGLE AIM” CIVIL RIGHTS MOVEMENT

boec civil rights movement

e-mail : boecngo@gmail.com,                                             phone: +359 899 59 13 99

            gd.boec.bg@gmail.com

TO

THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COMMISSION

MRS. URSULA VON DER LEYEN

 

TO

THE COMMISSIONER FOR JUSTICE

 1. DIDIER REYNDERS

 

TO

THE COMMISSIONER FOR INTERNAL AFFAIRS

MRS. YLVA JOHANSSON

 

TO

ALL MEMBERS OF THE EUROPEAN COMMISSION

 

TO

THE HEAD OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF THE EUROPEAN UNION

MRS. LAURA KOVESI

 

APPEAL

 

By„BOEC–BULGARIA UNITED BY A SINGLE AIM“ Civil Rights MovementwithUIC 176949776, Address: town of Vidin, Panoniya Complex, block 4, entrance „З“, apt. 157, represented byGeorgi Borisov Georgiev, Chairman of the BD (Board of Directors),e-mail: gdboec@abv.bg

 

for the continuation of the „Mechanism for Cooperation and Verification of Justice and Home Affairs“ implemented by the European Commission in relation to the Republic of Bulgaria

 

 

LADIES AND GENTLEMEN,

 

“BOEC – Bulgaria United by a Single Aim” Civil Rights Movementwith UIC 176949776, town of Vidin, was registered under the Bulgarian legislation by decision No. 69/23.11.2015 of the District Court of Vidin, Republic of Bulgaria, under company case 26/2015. The Association has been gaining popularity over the years due to its activities against the non-transparent operation of the political and judicial systems in the country and against corruption at the highest levelsof government, and our actions have been reflected in almost all of the few remaining independent media in our country. We implementour goals for civil control over the election promises of political parties, appointments in the state administration and companies with state participation, as set in the Association’s Articles of Association, observe howelections are conducted, have special interest in the activities of our judiciary, the Chief Prosecutor and the Supreme Judicial Council, which we believe are not independent. In order to achieve our goals and in cases of any suspected crimes or corrupt practices, we have repeatedly referred to the Bulgarian and European institutions.

 

A special focus is placed by the Association on our justice system, since it is a key pillar for the functioning of any law-abiding and democratic state. That is why we are concerned over and react to the constant attempts by our governors (regardless of which political party they are associated with) to politicize the judiciary, mostly through direct intervention in its governing body – the Supreme Judicial Council (SJC) and through the Prosecutor’s Office.

We strongly believe that 13 years after Bulgaria’s accession to the European Union, justice in our country is still sufferingprofound and ongoing problems; that it is not independent; that the SJC is a politicized body that takes its decisions behind the scenes and in a non-transparent way; that career advancement in the judiciary does not depend on the magistrates’ professional and ethical qualities and that the Chief Prosecutor is a political appointment.

We firmly believe that the Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria serves as an instrument for pressure and repression against inconvenient political and business opponents, as well as against free journalists and citizens who dare to tell the truth, and at the same time – it also serves to cover up crimes by bringing improper charges. These processes are becoming more and more profoundyear after year, and the sense ofthe lack of justice and perspectives for Bulgarian citizens is deepening to the extent that they no longer see a future in their own country and are forced to emigrate.

The “Cooperation and Verification Mechanism” (also known as monitoring of justice and home affairs), introduced upon Bulgaria’s accession to the European Union, was aimed at monitoring the enforcement of the rule of law and equality before the law, the fight against corruption and media freedom – all fundamental principles for the member states of the Union, until European standards are reached. This mechanism for external expert monitoring was a guarantee and hope for the civil society in our country that Brussels will not neglect the problems in the judiciary, will name them openly and will have a working pillarin place to influence Bulgarian politicians for the achievement of sustainable practical results.

The reports prepared by the EC annually relating to the Monitoring Mechanism contain, in our opinion, incorrect conclusions about the country’s progress in the area, however, at the same time –also findings about the persistent problems in it.The intensifying attempts of our governing political party since 2018 to ensure the termination of the monitoring with strong suggestions that there is progress in the monitored areas and in practice our country has implemented the recommendations of the mechanism, have become obvious. Bulgarian MEPs (with certain exceptions), using their contacts and through direct lobbying, seek to mislead their colleagues and leaders from the European Parliament and the European Commission, attracting them to their cause to abolish the mechanism. There is an immediate danger for us, the citizens, of thwarting the one and only opportunity to obtain an objective external assessment and influence on the political circles to take real action for reform in the sector.

By this statement, we would like to present to your attention an objective and different view from the one presented to you by the Bulgarian official authorities and to summarize what is really happening in Bulgaria in the area of „Home Affairs and Security“ through the eyes of the civil society, avoiding formalism and the language of diplomacy.

 

 1. Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria

 

We will mention a few of the numerousclamorously failed prosecutorial cases/files, which are a clear litmus test of how „successful“ the operation of the Prosecutor’s Office has been in the last seven years. The charges under these were raised or maintained during the term of office of the now former Chief Prosecutor Sotir Tsatsarov. A term of office during which in our country there wasnot a single conviction against a senior politician, a high-level state administration officer, a magistrate or a businessman.

 

1.1. Cases ended in acquittals or terminated due to improper charges

 

– The case against Nihat Kabil, Minister of Agriculture until 2008, during the Triple Coalition (BSP (Bulgarian Socialist Party) / NMSP (National Movement for Stability and Progress) / MRF (Movement for Rights and Freedoms)). Accused of illegal real estate exchanges through two companies associated with businessman Hristo Kovachki, which caused the state to lose more than BGN 115 million. The case was terminated in 2014.

 

– The case against Miroslav Naydenov, Minister of Agriculture in the first cabinet of GERB, accused of corruption, coercion and abuse of office. The Prosecutor’s Officeterminated the investigation against him in February 2015.

 

– The case against Tsvetan Tsvetanov – a GERB MP at the time, former Deputy Chairman of the Party – for illegal refusal to have SITs (Special Intelligence Tools) applied, – acquitted in September 2015.

 

– The case against Emilia Maslarova, former Minister of Labor and Social Policy in the government of the Triple Coalition, accused of embezzling BGN 11 million, finally acquitted in December 2015.

 

– The case against Ivan Danov, former Minister of Investment Design in Oresharski’s cabinet, for unlawfully received aid from the French social services – terminated by statute of limitations in 2015.

 

– The case against Petar Santirov – judge at Sofia City Court, Nikolay Tsonev – former Minister of Defense during the Triple Coalition, and Tencho Popov – former Secretary General at the Ministry of Finance, for bribery – acquitted in three instances – finally in February 2015.

 

– The case against Miroslav Borshosh – for entering into unprofitable transactionsamounting to BGN 3.2 million while acting as Director of the NPC (National Palace of Culture – Sofia) – two years after the occurrence, the case wastwice terminated, and to date has been pending in the court for consideration.

 

– The case against Hristo Biserov – MPin six National Assemblies, member of the MRF and Deputy Chairman of the 42nd National Assembly, and his son-in-lawIvaylo Glavinkov, for undeclared funds amounting to BGN 700,000 held in accounts in Switzerland, transactions with currency values ​​and unpaid taxes – finally terminated in June 2019.

 

– The case against Pavel Aleksandrov (former Director of the Fund for Treatment of Children Abroad) and two other persons from the Fund – for participation in an OCG (Organized Crime Group) and draining of the Fund – twice terminated and returned by the court, as in its reasons, the SCA (Sofia Court of Appeal) indicated that it cannot even understand the prosecution filed by the Prosecutor’s Office.

 

1.2. Cases/files in which the Prosecutor’s Office repressed political opponents and businessmen

 

Criminal proceedings against senior politicians – members of party leaderships, of the Council of Ministers or Ministries, MPs – either former or current:

 

– The case of the planned „murder“ of Delyan Slavchev Peevski – a MRF MP and a major media mogul, with the purpose of suggesting that three people associated with banker Tsvetan Vassilev were preparing an assassination attempt against him – terminated in September 2014.

 

– The case against Simeon Dyankov – Deputy Prime Minister and Minister of Finance during the first GERB reign, Traycho Traykov – former Minister of Economy, Energy and Tourism during the first GERB reign – later passed into the opposition „Reformist Bloc“, Ivo Prokopiev – businessman and owner of the Bulgarian Publishing Group Economedia AD, the publishingcompany of “Capital” and “Dnevnik” newspapers – among the most active media in the country objectively keeping watch of and writing about what is happening in the judiciary. The criminal case wasinstituted for damages caused to the state budget amounting to over BGN 1 million and 200 thousand for the sale of EVN shares at reduced prices – twice terminated by the court.

 

– The case against Nikolay Nenchev, political leader of the BAPU (Bulgarian Agrarian People’s Union), former Military Minister during the second GERB reign, for failure to ensure aviation safety and airworthiness of the Bulgarian Air Force aircrafts – acquittedin two instances in April 2020.

 

1.3. Cases/files in which the Prosecutor’s Office repressed publishers and journalists, free citizens

 

–  The cases against Ognyan Donev and Lyubomir Pavlov for money laundering and tax evasion. In 2011, Ognyan Donev credited a company to two other persons – Lyubomir Pavlov and Hristo Grozev when purchasing Media Group Bulgaria Holding – owner of the then leading and critical to the government print media „24 hours“, „168 hours“,“Labor” /Bulgarian: “Trud”/ newspapersand others. In 2012, charges were brought against Ognyan Donev and Lyubomir Pavlov by the Prosecutor’s Office for money laundering, and banker Tsvetan Vassilev later admitted that Delyan Peevski and himself had stood behind the other partner, Hristo Grozev, in the attacks intended for gaining control over the newspapers. A second charge wasalso brought against Ognyan Donev – tax evasion. The media holding was sold in 2013 to people close to Peevski, the money laundering case against Ognyan Donev and Lyubomir Pavlov –was terminated by the Prosecutor’s Office itself with theexplanation that there was no evidence of a crime. In the tax evasion case, Ognyan Donev was acquitted in February 2019 at first instance after a seven-year-long trial. Today, the „Labor“, „24 hours“and „168 hours“ newspapers are among the officials of Peevski’s propaganda.

 

–  The case against Ivo Prokopiev – owner of Economedia and publisher of “Capital” and “Dnevnik”, the leading critics of today against the governing party of Boyko Borissov and his unspoken political partner – MRF and Delyan Peevski, is a case of money laundering in the privatization of an enterprise which took place 17 years ago and it is still pending in court. In the period 2009-2013, the „Capital“ and „Dnevnik“ media published a series of investigations into the origin of the CCB model and the influence of Delyan Peevski therein. The mediawere highly critical of the operations of the Prosecutor’s Office and the SJC.

 

– The Prosecutor’s Office started working on anonymous alertson violation of the provisions of the CPC (Criminal Procedure Code) and the JA (Judiciary Act). Thus, based on alerts from the website close to Peevski – PIK, owned by Nedyalko Nedyalkov, whose name appeared in the CCB case as a beneficiary of millions against an unsecured loan, inspections were initiated and files were created against journalists and active citizens. Thus, based on the alert of PIK, file No. 5565/2019is kept in the Specialized Prosecutor’s Office, against Atanas Chobanov and Asen Yordanov – editors in the electronic media„Bivol“ /„Биволъ“/ for properties purchased by them back in 2001.

 

– There are numerous lawsuits and prosecutorial inspections against BOEC Civil Rights Movement and its chairman aimed at suspending the Association’s activities. The Prosecutor’s Office also brought charges againstGeorgi Georgievfor dissemination of false information during the epidemic situation, for which criminal case of general nature under No. 458/2020 was instituted in the Regional Court of Vidin.

 

1.4. Cases of special public interest

 

The Corporate Commercial Bank (CCB) case, or the so-called „robbery of the century,“ has a special place in this column. The Prosecutor’s Office, along with the SANS (State Agency for National Security), the FSC (Financial Supervision Commission), the BNB (Bulgarian National Bank), and the MoI, not only allowed the bankruptcy of the country’s fourth largest bank to happen, but also took an active part in the bank’s demolition, openly taking Peevski’s side in his war against Tsvetan Vassilev. As directed by the Prosecutor’s Office and personally by Sotir Tsatsarov (through his media appearances), heavily armed special forces were sent to the bank’s offices, searches and seizures were carried out in both the offices and the homes of the bank’s managers, press conferences and statements were given. The collapse of CCB, according to experts, has been estimated to cost nearly BGN 5 billion, which will be paid by all of us and the generations to come.

The role of the present Chief Prosecutor Ivan Geshev in the said case is significant. He is responsible for the complete dilution of the prosecution – an unprecedented total of over 15,000 (!) pages of indictment, read for over nine months in court. Presented in a volumealmost impossible to perceive, the information lost its function to inform, and Delyan Slavchev Peevski was not even once (!) mentioned in the case by the Prosecutor’s Office, although the millions he received in the form of unsecured loans granted by the bank to companies associated with him and his mother have never been hidden. The case itself was turned into a farce wherein the indictmentwas based on the testimony of a bank officer – Boris Lazov, while the Prosecutor’s Office and the court did not accept the request of the main defendant – Tsvetan Vassilev, to give explanations and be heard by delegation.

 

 1. Confessions of behind-the-sceneS arrangements and non-transparency in the judiciary by the magistrates themselves

 

Bulgarian magistrates – judges, prosecutors and investigators – have repeatedly talked openly about non-transparency and behind-the-scenes decision-making in the election of positionsto be occupied in the judiciary. However, the most striking examples are given below:

 

2.1. On 24.04.2014, the Chairman of Sofia Court of Appeal, Judge Veselin Pengezov, gave a special press conference at which he openly stated that he had been pressured by Delyan Peevski, a MRF MP at the time, through lawyers close to him. Pengezov’s words were: „There have been communicationsaddressed to me concerningcertain cases, most of them coming from a single person who distributes the pie – his name is Delyan Peevski. They have been interested in Mithat Tabakov that he should be acquitted. As regards the Enimehmedov case, I received a communication stating that the case had been wronglyruled upon … Something like a piece of advice saying that if something does not happen, I will see a second term of office when pigs flyand more or less it happened“.

            Judge Veselin Pengezov also pointed to pressure from Tsvetan Tsvetanov –Deputy Chairman of GERB and MP from the said party at the time, as his words were:

“These were direct blows coming upon me, not mere communications. If I only speak up, which I am not going to do, since I have a family after all. In the summer of 2010, criminal proceedings were instituted against an unknown perpetrator for a denunciation, a real denunciation of Tsvetan Tsvetanov”.

 

2.2. On 17.04.2019, at a conference organized by BOEC Civil Rights Movement and „Justice for All“ Initiative Civil Rights Movement, the former chairman of the largest court in the country –the Regional Court of Sofia, Judge Metodi Lalov, commented on the way he himself had been elected to that post. It became clear from his words that his election had become possible after a meeting with the then Chairman of the SAC (Supreme Administrative Court) Georgi Kolev, at which „a corpulent MP“ (Delyan Slavchev Peevski) also appeared. Then Metodi Lalov continuedas follows:

“He asked – What’s going on here? They explained to him – Well, we met here so that this boy, said Georgi Kolev, can explain about his concept and possiblyreceive my support. I knew that there would be no election without the support of the bad guys, it was simply impossible. At that moment, that corpulent politician, a very famous one, you know, said –OK, let’s make sure this won’t end upin, and here I quote – this manabdicating, just as Pengezovdid, whom I took to Ahmed Dogan”.

 

2.3. On 24.10.2019, during the session of the SJC for the hearing of the candidate for new Chief Prosecutor – Ivan Geshev, the head of the prosecution at the time, Sotir Tsatsarov, admitted that the last few procedures for electing the three large figures in the judiciary“(the Chairmen of the SCC (Supreme Court of Cassation), the SAC (Supreme Administrative Court) and the Chief Prosecutor) were conducted in the same way – not only in the Supreme Judicial Council, but „in two other buildings“ as well. The confession came in a reply to the Chairman of the Supreme Court of Cassation, Judge Lozan Panov. Sotir Tsatsarov’s words were:

“Listening to him, I come to think that Mr. Panov speaks as a person whose procedure went crystal clear, in full awareness and full competition. Listening to him, I even think that Mr. Panov speaks as a person who seems to have never taken part in such a procedure at all, he has just observed it from the sidelines and therefore he has, let meput it right, every reason to judge its negatives and, of course, to judge the negatives of the procedure in general. I would like to ask the following question – How does this procedure differ from the procedure whereby the Chairman of the SCC was elected? How does this procedure differ from the previous procedures?Of course, I do not exclude in any way whatsoever the one whereby I was elected. Two more months will pass, if God permits, and since no term of office is for life, I will leave this room too. And then no one will know exactly what happened in here – and more importantly – in another building, no, in two other buildings.I know it, I will not say it and I will tell you why. I will not say it, not because I respect Lozan Panov. I will not say it because I respect the SCC, I respect the Court and I respect its Chairman. Not this Chairman personally, but rather the position of Chairman of the SCC.”We from BOEC referred to the Inspectorate at the SJC regarding the case, but we were refused an inspection!

 

2.4. On04.12.2019, during his participation in a program broadcasted on one of the leading televisions – BTV, Prime Minister Boyko Borissov stated, on the occasion of the election of the Chairman of the Supreme Court of Cassation:

“I was the one who supported Lozan Panov the most at the time. I supported him the most. Ask him. He would not have become a judge if I had not supported him. With his parliamentary groups. With the way they are elected in the SJC. With the representatives nominated by us”, „Borissov said.

When asked if he really demanded it from the members of the SJC nominated by the parliamentary quota with the votes of GERB, he replied: „Well, of course I did!“

We from BOEC once again officially asked the institutions to verify the Prime Minister’s allegations of interference by the executive power in the operation and activities of the independent judiciary, but we were again refused.

 

 

 1. The election of the new Chief Prosecutor – Ivan Geshev

 

On 29.07.2019, the Prosecutors’ College at the SJC unanimously proposed as a candidate for the new Chief Prosecutor Ivan Stoimenov Geshev – a prosecutor with a more than dubious reputation, who rapidly rose in the hierarchy of the prosecution through the convenient and fast way of secondment to higher structures, rather than through the procedure for promotion as provided for in the Judiciary Act. As a District Prosecutor in Sofia, he personally initiated and is responsible for the entering into agreements with all defendants in the notorious „Untouchables“ case – an organized criminal group that caused damages to the budget of the Republic of Bulgaria through „VAT fraud“ worth tens of millions, whose members were given – thanks to Ivan Geshev – suspended sentences of two years imprisonment each (except for the head who agreed on two years of effective sentence, most of which period was deducted from the „house arrest“ served).

Until his nomination, Ivan Geshev was Deputy Chief Prosecutor and Administrative Head of the Specialized Prosecutor’s Office – that is, part of Sotir Tsatsarov’s team, during which seven-year term of office, we yet again remind you – there was not a single conviction for high-level corruption against any senior politician, official or magistrate.

Later, after his election, it was established that the Attestation Commission at the Prosecutors’ College had acted in a non-transparent way and had misled the members of the SJC about the candidate’s professional activities. We from BOEC obtained data under the Access to Public Records Act,following a court appeal,showing that for a period of seven years in the Sofia City Prosecutor’s Office, Prosecutor Ivan Stoimenov Geshev has not filed a single indictment in court, but only 20 agreements, on the basis of which 27 people were convicted. Just as a matter of comparison, the Attestation Commission presented to the public and before the SJC data showingthat in cases led by Prosecutor Geshev, a total of 233 people, or nearly ten times more, were convicted.

The election of Ivan Geshev took place in an unprecedented environment – ongoing support and media comfort ensured by the media close to MP Delyan Peevski and incessant attacks by them against those criticizing the nomination. In front of the SJC building, there were several counter-protests against Ivan Geshev – people who supported his election, led by Nedyalko Nedyalkov and his „media“ PIK.Contrary to the Rallies, Manifestations and Assemblies Act, PIK EOOD organized the first private protest in the country on the day of the second vote for the election of Geshev – people who were carefully screened at tailored checkpoints, while boys inthe hoods were pointing out to the police who shall pass and who shall not (please find enclosed photo materials of organized persons brought in support of the election of Ivan Geshev). These manifestations took place with the full support of the Metropolitan Municipality and the Metropolitan Police.

During that period, we from BOEC filed a number of alertswith the Prosecutor’s Office for suspected crimes committed by Ivan Geshev in connection with his activities in the „Untouchables“ case and the agreements he entered into with the accused, which led to failure to reimbursethe damages caused to the state amounting to hundreds of millions Bulgarian levs of drained VAT and suspended sentences for part of the accused, while for another part the charges were even dropped. The website of Bivol investigative journalism also published audio recordings of Geshev’s conversations with the accused, which BOEC enclosed to its alerts. Despite all the evidence and data, Prosecutor Madzharova from the Specialized Prosecutor’s Office refused to institute pre-trial proceedings against Geshev by an explicit prosecutorial decree, and on 29.05.2020, the latter, already acting as Chief Prosecutor, rewarded her, probably as a thank you, for the officially thwarted prosecution and investigation against him.

 

 

 1. Constant pressure against the inconvenient magistrates

 

Those magistrates who do not give in to fear, openly name the problems in the judiciary and look for ways to solve them, are constantly attacked – by the status quo in the judiciary and by the media close to Delyan Peevski.

 

4.1. Lozan Panov – Chairman of the SCC

 

#The SMS-gate scandal – on 14.01.2016, a session of the SJC was interrupted after the Chairman of the SCC Lozan Panov announced before journalists that Prime Minister Boyko Borissov had forwarded him an SMS (text message),sent to the latter personally, stating: “Lozan Panov again suggested that we summon you to the SJC for the recordings with the two big sisters. We did not accept it.”. Panov’s request was for Borissov to be heard before the SJC in relation to the scandal with Judge Vladimira Yaneva. Over time it was never established who had exactly sent the SMS to Borissov, and the latter refused to give any explanation regarding the Yanevagate case, wherein his name and his influence on the judiciary have been repeatedly mentioned.

 

#The Lamb’s Heads scandal – on 24.04.2017, in the morning, boys wearing masks stood in front of the SJC building prior to the Council meeting, in silence, just holding bloodied lamb’s heads in their hands. The police and the Prosecutor’s Office refused to investigate the case and its message.

 

#The Unscrewed Bolts – on 06.06.2017 during a trip to the town of Berkovitsa by the official car of the NSS (National Security Service) provided to the Chairman of the SCC, it was established that two of the four bolts on one of the tires were unscrewed and the other two were loose. In the car there were Lozan Panov and an official of the NSS. Later in an interview the former stated: „I’m not afraid, but I’m not reckless!“. The Prosecutor’s Office refused to investigate the case.

 

#Management of the Judicial Chamber revoked – on 30.04.2020 the management of the Judicial Chamber based in Sofia was revoked from the Chairman of the SCC Lozan Panov. The attack against him began on the occasion of a scandalous video recorded in the Chamber. Although no disciplinary proceedings have been instituted against him, the majority in the SJC held him guilty of undermining the prestige of the judiciary by allowing the video in question to be recorded. In the course of the inspection carried out by the SCC, it was established that – the proposal to Panov stated that a video would be recorded for the soundtrack of the „Married Young“ film, whose plot has nothing to do with the scandalous video.

During that whole period, in which Lozan Panov refused to obey the status quo, his name was repeatedly involved in other scandals as well, numerous articles and collages were published in the media close to Peevski, posters were placedacross Sofia with mocking statements and collages aimed at him.

 

4.2. Boyko Atanasov – an investigator from the Metropolitan Investigation Service, who since 2005 has publicly announced and filed alerts about corruption schemes and pressure groups with the Prosecutor’s Office and the Investigation Service. Over the years, he was the first to talk about the orders in the Prosecutor’s Office, about the existence of a „spy team“in the Investigation Service for inspections against an unknown perpetrator, which are kept pending to keep politicians dependent. He openly revealed details about his joint work with Prosecutor Ivan Geshev in the case which gained publicity as the „Untouchables“. Later on, we from BOEC actually found out that for the seven years at the Sofia City Prosecutor’s Office, Prosecutor Ivan Geshev had not a single indictment filed in court, but only 20 agreements – see item 3 of the statement.

Numerous repressive measures were applied against Boyko Atanasov. It was established that he had been illegally wiretapped by the Ministry of Interior back in 2011 (Bulgarian investigator – illegally wiretapped by the services), for which he, in early 2020, ordered that the Ministry of Interior pay him compensation. A total of 5 disciplinary proceedings have been instituted against Boyko Atanasov, which by their nature represent a pure form of repression because of his independence and his courage to expose corruption and dependencies in the Prosecutor’s Office.

The media close to MP Delyan Peevski pay constant attention to investigator Boyko Atanasov with publications that undermine his prestige, containing suggestions and false allegations.

 

 

5.Other scandals that were not investigated by the law enforcement bodies

 

5.1.The Yanevagate scandal

 

At the end of 2015, audio recordings of conversations between Judges Vladislava Yaneva, Chairperson of Sofia City Court at the time, and Rumyana Chenalova, a judge in the court, and a third person, a man, who was subsequently suspected to be Attorney Mondeshki, were successively published on the Bivol journalists’ website. From the words exchanged between Yaneva and Chenalova, it became clear that Judge Vladislava Yaneva sought help from Prime Minister Boyko Borissov by sending him a personal text message, she also spoke with „his man in the SJC“, and through other magistrates named by her (one of them being Georgi Kolev – Chairman of the Supreme Administrative Court, also a member of the SJC). Yaneva shared that she also had a meeting with Chief Prosecutor Tsatsarov, at her request, in search of help against her removal, and he reassured her by saying that he would „veil“ her violations, admitting that Borissov was pressuring him to “take her out of the game”.

Despite the clear indication of political interference and the apparent lobbying in the SJC and the judiciary, no investigation was conducted and the inspection ended ingloriously after Prosecutor Dimitar Frantishek established that the recordings were not authentic through an expert examination, which the public never became aware of, performed by an expert whose name was never heard by anyone. That same prosecutor Dimitar Frantishek in 2019 was rewarded by being allowed to occupy the position of administrative head of the Specialized Prosecutor’s Office.At the same time, Bivol sent the recordings to an independent laboratory. And what the recordings said was undoubtedly confirmed by the facts that actually happened, and most of all – by one of the two participants in the recordings – Judge Rumyana Chenalova, who categorically stated before the media that the conversations were authentic. She was disciplinary removedfrom the judiciary in early May 2020.

With such anonymous expert examinations, the Prosecutor’s Office covered up and terminated over time leaked audio recordings submitted in the cases – Borissov and Misho Birata, the recordings of the conversation at Boyko Borissov’s home in Bankya, when the deputy city prosecutor told Borissov about Tsatsarov – „It was you who selected him“ , the recording of Boyko Borissov with the Director of the Customs Agency Vanyo Tanov, in which the former ordered by phone the discontinuation of an inspection in a popular brewery.

 

5.2.The CUS-gate scandal – in April 2017, the businessman and owner of the opposition “Sega” newspaper, Sasho Donchev, stated before the media about a meeting that had taken place between himself, the businessman and BSP politician Georgi Gergov and Chief Prosecutor Sotir Tsatsarov at Gergov’s office at the Central Universal Store (CUS) in Sofia City. In an interview for Nova TV and the then existing BIT TV, Sasho Donchev stated that Sotir Tsatsarov hinted at him and made suggestions about the security of his business and his support for the political formation „Yes, Bulgaria“, the reasons leading to the Chief Prosecutor’s becoming a central character in the programs of a TV presenter and in the works of art of a cartoonist in the “Sega” newspaper, telling him about the wiretapping of Sasho Donchev himself.

Because of that meeting, we from BOEC referred to the SJC Inspectorate for unregulated contacts and inadmissible threats made by the then Chief Prosecutor Sotir Tsatsarov, actions that undermined the prestige of the judiciary. Three months later, we received a reply whereby the SJC Inspectorate informed us that they had not found anything reprehensible in the Chief Prosecutor’s actions.

 

5.3. The Guest House Scandal

 

Following an investigation of the Bivol website in the spring of 2017, it was established that in over 45% of the 752 projects financed under the Rural Development Programme, 2007-2012, worth BGN 202 million, there were abuses. Among the 229 sites inspected by the journalists, financed for a total of BGN 60,235,278, it was established that none of them had hired people in connection with the project, while a mandatory condition for the financing was that the guest houses be used as intended- operating and receiving guests, for at least five years. Many of those who received financing have become rich without having the least intention of developing any rural tourism. Among those who became rich were prominent local and party functioners, relatives of MPs and officials – relatives of MRF party leader Mustafa Karadayi in the village of Borino, Aleksandar Manolev – Deputy Minister of Economy, who built a house for BGN 308,000, Yanaki Chervenyakov – former member of the State Fund Agriculture. The revelations became public thanks to the journalists from Bivol, while the State Fund Agriculture refused to provide the requested information until the very end and did so only after a court decision.

For those violations, the European Commission penalized Bulgaria in the amount of EUR 11 million.

After the scandal, by the order and under the pressure of Borissov, Ivanka Magdatova-Midova, Deputy Director of the State Fund Agriculture, Aleksandar Manolev, Deputy Minister of Economy, and Rumen Porozhanov, Minister of Agriculture, resigned.

No charges have been brought against anyone for the established abuses, except for Alexander Manolev, the case is being considered at the District Court of Blagoevgrad.

 

5.4. Apartmentgate

 

A huge scandal that was covered in many foreign media. The governing elite of the GERB political party and the construction company Artex which sold them luxury homes at prices several times lower than the market ones, were involved in there. Huge suspicions were raised about conflicts of interest, concealment of funds of unknown origin and political lobbying (legislative changes were introduced in favor of Artex favoring the company with regard to their project for a skyscraper under construction in the capital).

After the scandal with the low prices of the houses „sold“ to those close to the government, under Borissov’s pressurethe following persons resigned – Tsvetan Tsvetanov – as an MP and Chairman of the GERB parliamentary group, Tsetska Tsacheva – Minister of Justice, Krasimir Parvanov – former Deputy Minister of Energy, Vanya Koleva – Deputy Minister of Youth and Sports, Delyan Dobrev – GERB MP, Deputy Regional Governor of Sofia Region – Tomi Nikolov (from GERB), the Mayor of Sozopol from GERB – Panayot Reyzi.

Also involved in the scandal were Plamen Georgiev – Chairman of the Anti-corruption Commission (ACFIAAC, The Anti-corruption and Forfeiture of Illegally Acquired Assets Commission), who failed to declare a terrace of nearly 190 square meters at the time of its purchase and thus saved taxes and notary fees, and furthermore – he failed to prove in any way whatsoever the origin of funds before society. He was removed from his post and appointed Consul of the Republic of Bulgaria in Valencia.

The scandal also involved the deputy of ACFIAAC – Anton Slavchev, who turned out to be the owner of a huge terrace with an area of ​​244 square meters and an apartment of ordinary dimensions – 63 square meters, but an unusual price – BGN 18,639, or EUR 151.27 per square meter. The properties were purchased in the period 2010-2011 in a brand new building located in the capital’s district called “Hippodrome”.

There was unambiguous information on the evasion of taxes and fees as a result of the manifoldly reduced sales prices. The Prosecutor’s Office refused to conduct any investigation. By a decree of February 2020, the Specialized Prosecutor’s Office refused to perform an inspection on an alert filed by BOEC and on the case against Tsvetan Tsvetanov.

 

5.5.In February 2018, at a special press conference in BTA Sofia, BOEC announced official documents obtained under the Access to Public Information Act, which clearly show that from 2000 to 2018,based on effective audit acts of the NRA only,VAT evasion worth BGN 16 billion was established, and the NRA declaredthose funds uncollectible and a loss for the budget.A large portion of the VAT evasion schemes were implemented through the projects for the absorption of European funds, for which we referred to all competent national and European institutions, but we received refusals to investigate this colossal robbery with no arguments or motives at all. Clear evidence that some of these billions also provide for the umbrella over the VAT evasion schemes. Chief Prosecutor Ivan Geshev’s agreements with those accused for such crimes, as already mentioned hereinabove, are an illustrative example.

 

 

 1. The Bulgarian society’s Distrust in the judiciary and the Prosecutor’s Office

 

The incessant scandals, the lack of a real fight against high-level corruption, political lobbying, non-transparency in governors’ decisions are among the main factors for the Bulgarians’ growing distrust in the judiciary.

According to a survey by the AFIS Sociological Agency conducted in July 2017, only 19% of Bulgarians have trust in the judiciary.

Another study conducted in October 2018 by the Trend Research Center showed that 75% of the Bulgarian society believes that politicians put pressure on the work of the judiciary.

In March 2019, after a survey by the Global Metrics Sociological Agency, it became clear that 69% of Bulgarians do not see any public benefit from the work of the Chief Prosecutor, and over 76% continue to believe that during the term of office of Sotir Tsatsarov, the Prosecutor’s Office was used for political purposes.

In early 2019, the trend was for an even stronger decline, as a study by the Alpha Research Sociological Agency showedapproval of Sotir Tsatsarov as Chief Prosecutorby only 6% of the society (the latter was,due tohis „successes“ and the „trust“ enjoyed among the society, unanimously elected by all political formations in the National Assembly to be chairman of the Anti-corruption and Forfeiture of Illegally Acquired Assets Commission).

In recent years, Bulgaria has permanently maintained its last place in Europe and 111th place in the world in terms of freedom of speech, according to the Reporters Without Borders annual ranking. At the same time, our country is first in all international and European rankings in terms of level of corruption in the EU and last in the Union in terms of income and living standard, indicators that are interrelated.

The above-mentioned sustainable data on the distrust of Bulgarians in the judiciary and the Prosecutor’s Office are in complete dissonance with theanti-corruption successes and the progress in the judicial reform intruded upon us by Brussels.

 

 

 1. Conclusion

 

LADIES AND GENTLEMEN,

Hereinabove, we tried to briefly remind you of some of the more important events in the area under review in recent years, by focusing on the period coinciding with the term of office of the already former Chief Prosecutor Sotir Tsatsarov. The facts we present are publicly known and verifiable.These notes in no way claim to be exhaustive – we could not cover all the scandals and outrages. We are positive that the above clearly confirms our position – in the Republic of Bulgaria nowadays the rule of law is discredited, the institutions are empty of any content, we live in a country with a façade democracy, where the Prosecutor’s Office is an instrument for the indulgence of some and for the reprisalof others, our judiciary and the Supreme Judicial Council are highly party and politically dependent, there is a lack of independence in staff appointments there. We therefore believe that there are no grounds for the abolitionof the Mechanism for Cooperation and Verification of Justice and Home Affairs. On the contrary, in our country, now more than ever, the civil society, the few remaining free media and independent magistrates, need help against the upcoming dictatorship.

If, after all the above, you consider that the EC should discontinue the monitoring, thiswould mean the end of our hopes that one day our country will be a law-abiding state, in which the rule of law will be respected, the end of our hopes to be part of the European family and carriers of the same values that have been uniting the Union for more than 75 years now.

We hereby make this urgent appeal to you – do not succumb to the suggestions of Bulgarian politicians!

Bulgaria is a captive of the mafia!

We need European solidarity and support!

            Please, continue and even strengthen the monitoring in dialogue with civil society!

Impose sanctions on states in case of ongoing lack of progress and reform. Only in this way will you unconditionally win the trust of Bulgarians for the common cause – the rule of law and the irrevocability of European values.

 

Suspend European funds! In a corrupt and unreformed country, the money of European taxpayers only strengthens the power of the mafia and the level of corruption, and the effect of its absorption on Bulgarian citizens is even negative!

Tens of billions of Bulgarian levs were „poured“ through European funds and programmes into Bulgaria. As a result, due to the spread of corruption, our mafia has become even more powerful, and Bulgarian citizens have consistently remained in the last place in the EU in terms of income and living standard. The processes of depopulation of entire regions, the demographic crisis and other extremely serious problems have deepened. European funds were aimed at solving exactly these problems, however the effect is just the opposite. With the money of European taxpayers, part of whichwe, the Bulgarians, are, our corrupt governors, politicians and mobsters keep filling their offshore accounts and acquiring properties abroad. There are thousands of cases of misuse of European funds, which remain unpunished because of the judicial system and the Prosecutor’s Office having been taken over and subordinated by the mafia. Such lack of justice against the background of the possible abolition of the monitoring mechanism leads to a deepening of the processes of Euroscepticism and despair. This allows for the Russian propaganda and the Kremlin’s hybrid war against EU interests to gain momentum.

Real action by the EC is needed. Not just statistics that points out the problems that we already know and are painfully familiar with, but also to have mechanisms to support civil society in its efforts to solve these problems. We believe that this can be done through the CONTINUATION OF THE „MECHANISM FOR COOPERATION AND VERIFICATION OF JUSTICE AND HOME AFFAIRS“, IMPLEMENTED BY the European Commission in relation tothe republic of Bulgaria, and through the introduction of specific sanctions, the suspension of European funding for countries that fail to meet their anti-corruption obligations, support for reforms to ensure the independence of the judiciary, support for the enforcement of civil rights, freedom of expression and the rule of law.

We at BOEC believe that more than ten years ago Bulgaria made the right choice of civilization by joining the European Union and that together, with joint efforts, we can solve all problems and make a united Europe our common home whereboth civil society and institutions act as guarantors for the observance of European values ​​and the principles of democracy and the rule of law

(Georgi Georgiev – Chairman of the BD of BOEC Civil Rights Movement)

Текста на български може да прочетете тук:

БОЕЦ до Брюксел: „Не спирайте мониторинга върху съдебната система и борбата с корупцията в България“!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове! БОЕЦ имаме решение за  Национален граждански протест „ГРАЖДАНИТЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ“, в сряда ще обявим датата и там, на площадите гражданите ще се изправим в директна битка срещу мафията, битка за свобода, справедливост и възмездие!

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ до Брюксел: „Не спирайте мониторинга върху съдебната система и борбата с корупцията в България“!

През изминалите няколко дни БОЕЦ внесохме в Европейската комисия и ЕП, както и до посолствата на държавите членки на ЕС, официален документ – Апел за продължаване на мониторинга върху съдебната система и борбата с корупцията в България, като предлагаме конкретни промени и инструменти за ефективност на този механизъм.

Нашите аргументи са изложени в самият документ, като представяме примери с фокус върху седебната система, както и конкретни дела и преписки на прокуратурата, които олицетворяват тежките зависимости, в които е поставена тази институция. БОЕЦ представяме и примери за натиск върху магистрати и  репресии срещу журналисти, издатели и активни граждани. Представяме позорната процедура по избора на Иван Гешев за главен прокурор и посочваме  слабостите на досегашният механизъм, който се превърна в статистичско изследване без реални възможности за влияние и ефективност в прилагането на направените препоръки. Правим своите предложения, като чрез въвеждане на конкретни санкции, спиране на европейското финансиране за страни, които не изпълняват своите задължения за борба с корупцията, подкрепа за реформи, осигуряващи независимостта на съдебната система, подкрепа за спазването на гражданските права, свободата на словото и върховенството на закона.

Остри думи от Европейската комисия след сигнала на БОЕЦ за ДДСгейт ...

Прилагаме пълен текста на документа:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ГОСПОЖА УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН

ДО

КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ

ГОСПОДИН ДИДИЕ РЕЙНДЕР

ДО

КОМИСАРЯ ПО ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

ГОСПОЖА ИЛВА ЙОХАНСОН

ДО

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ДО

РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОКУРАТУРАТА НА ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГОСПОЖА ЛАУРА КЬОВЕШИ

АПЕЛ

От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ с ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“, блок 4, вход „З“, ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС, e-mail: gdboec@abv.bg

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА

 „МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА ВЪРХУ ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СПРЯМО Р БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Гражданско движение „БОЕЦ – България обединена с една цел“ с ЕИК 176949776, гр. Видин, е регистрирано съгласно българското законодателство с решение №69/23.11.2015 г. на Окръжен съд Видин, Р България, по фирмено дело 26/2015 г. Сдружението набира популярност в годините с дейността си срещу непрозрачното функциониране на политическата и съдебна система в страната и срещу корупцията по високите етажи в управлението, като действията ни се отразяват в почти всички от малкото останали независими медии у нас. Осъществяваме поставените в устава  на сдружението цели за граждански контрол върху предизборните обещания на политическите партии, върху назначенията в държавната администрация и дружествата с държавно участие, съблюдаваме провеждането на изборите, особен интерес проявяваме към дейността на съдебната ни система, на главния прокурор и Висшия съдебен съвет, които считаме, че не са независими. За постигане на нашите цели и при съмнения за извършени престъпления или корупционни практики многократно сме сезирали българските и европейски институции.

Особен фокус сдружението поставя върху правосъдната ни система, тъй като тя е основен стълб за функциониране на всяка една правова и демократична държава. Затова със загриженост се отнасяме и реагираме към непрестанните опити на управляващите у нас (независимо от коя политическа партия са) да политизират съдебната власт, най-вече чрез пряка намеса в органа за нейното управление – Висшия съдебен съвет (ВСС), и през прокуратурата. Категорично смятаме, че 13 години след приемането на България в Европейския съюз правосъдието у нас страда от дълбоки и системни проблеми, че то не е независимо, че ВСС е политизиран орган, който взема своите решения задкулисно и непрозрачно, че кариерното израстване в съдебната система не зависи от професионалните и етични качества на магистратите и че главният прокурор е политическо назначение. Твърдо убедени сме, че прокуратурата на Р България служи като инструмент за натиск и репресии срещу неудобните политически и бизнес опоненти, както и срещу свободните журналисти и граждани, които имат смелостта да казват истината, и същевременно – за прикриване на престъпления чрез повдигане на негодни обвинения. Тези процеси се задълбочават с всяка изминала година, а чувството за липса на справедливост и перспектива пред българските граждани се задълбочава до степен те да не виждат бъдеще в собствената си държава и да емигрират.

Въведеният с приемането на Р България в ЕС „Механизъм за сътрудничество и проверка“ (известен още като мониторинг върху правосъдието и вътрешния ред) имаше за цел да съблюдава прилагането на върховенството на правото и равенството пред закона, борбата с корупцията, медийната свобода – все фундаментални принципи за страните – членки на Съюза, до достигане на европейските стандарти. Този механизъм за външно експертно наблюдение бе гаранция и надежда за гражданското общество у нас, че Брюксел няма да си затваря очите пред проблемите в правосъдието, ще ги назовава открито и ще има действащ лост за въздействие върху българските политици за постигане на устойчиви практически резултати.

Докладите, които ЕК ежегодно изготвят във връзка с Механизма за наблюдение съдържат неверни, според нас, заключения за напредъка на страната в областта, но същевременно – и констатации за незатихващите проблеми в нея. Очевидни са от 2018 г. насам засилващите се опити на управляващата ни политическа партия да издейства прекратяване на мониторинга с категорични внушения, че се забелязва напредък в наблюдаваните области и на практика страната ни е изпълнила препоръките по механизма. Българските евродепутати (с някои изключения), използвайки своите контакти и чрез директно лобиране се стремят да въведат в заблуждение своите колеги и ръководни лица от Европейския парламент и Европейската комисия, привличайки ги за каузата си за премахване на механизма. Налице е непосредствена опасност за нас – гражданите, да се осуети единствената възможност за получаване на обективна външна оценка и влияние върху политическите кръгове за предприемане на реални действия за реформа в сектора.

Бихме искали с настоящото изложение да Ви предложим един обективен и по-различен поглед от този, който Ви се представя от българските официални власти и да обобщим какво в действителност се случва в Р България в областта „Вътрешен ред и сигурност“ през погледа на гражданското общество, като избегнем формализма и езика на дипломацията.

 1. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

БОЕЦ ще споменем няколко от множеството шумно провалени прокурорски дела/преписки, които са ясен лакмус за това, колко „успешна“ бе дейността на Прокуратурата през последните седем години. Обвиненията по тях са повдигнати или поддържани по времето на мандата на вече бившия главен прокурор Сотир Цацаров. Мандат, през който в страната ни няма нито една осъдителна присъда срещу висш политик, служител от държавната администрация на високо ниво, магистрат или бизнесмен.

1.1. ДЕЛА С ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ ИЛИ ПРИКЛЮЧИЛИ С ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ ПОВДИГНАТИ НЕГОДНИ ОБВИНЕНИЯ

– Делото срещу Нихат Кабил, земеделски министър до 2008 г., по време на Тройната коалиция (ДПС/БСП/НДСВ). Обвинен за незаконни заменки на недвижими имоти с две фирми, свързани с бизнесмена Христо Ковачки, ощетили държавата с над 115 млн. лева. Делото е прекратено през 2014 г.

– Делото срещу Мирослав Найденов, министър на земеделието в първия кабинет на ГЕРБ, обвинен за корупция, принуда и злоупотреба със служебно положение. Прокуратурата прекратява разследването срещу него през февруари 2015 г.

– Делото срещу Цветан Цветанов – тогава депутат от ГЕРБ, бивш заместник-председател на партията – за незаконен отказ да се прилагат СРС, – оправдан през септември 2015 г.

– Делото срещу Емилия Масларова, бивш министър на труда и социалната политика в правителството на Тройната коалиция, обвинена в присвояване на 11 млн. лв., окончателно оправдана през декември 2015 г.

– Делото срещу Иван Данов, бивш  министър на инвестиционното проектиране от кабинета Орешарски, за неправомерно получени помощи от френските социални служби – прекратено по давност през 2015 г.

– Делото срещу Петър Сантиров – съдия от Софийски градски съд, Николай Цонев – бивш министър на отбраната по време на Тройната коалиция, и Тенчо Попов – бивш главен секретар на Министерство на финансите, за подкуп – оправдани на три инстанции – окончателно през февруари 2015 г.

– Делото срещу Мирослав Боршош – за сключване на неизгодни сделки за 3,2 млн. лв. като директор на НДК (Национален дворец на културата – София) – две години след случая делото бива на два пъти прекратявано, още не е влязло в съда за разглеждане.

– Делото срещу Христо Бисеров – депутат в шест народни събрания, член на ДПС и заместник-председател на 42-то Народно събрание, и на доведения му син Ивайло Главинков, за недекларирани средства от 700 000 лв., намиращи се в сметки в Швейцария, сделки с валутни ценности и неплатени данъци – окончателно прекратено през юни 2019 г.

– Делото срещу Павел Александров (бивш директор на Фонда за лечение на деца в чужбина) и още двама от Фонда – за участие в ОПГ (Организирана престъпна група) и източване на Фонда прекратявано и връщано от съда на два пъти, като в своите мотиви САС (Софийски апелативен съд) сочи, че дори не може да разбере обвинението на прокуратурата.

1.2. ДЕЛА/ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРАТУРАТА РЕПРЕСИРА ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОНЕНТИ И БИЗНЕСМЕНИ

Наказателни производства срещу висши политически лица – членове на партийни ръководства, на министерски съвет или министерства, депутати – бивши или настоящи

– Делото за подготвяното „убийство“ на Делян Славчев Пеевски – депутат от ДПС и крупен медиен магнат, с цел да се внуши, че три лица, свързани с банкера Цветан Василев, са подготвяли покушение срещу него – прекратено през септември 2014 г.

– Делото срещу Симеон Дянков – заместник-министър-председател и министър на финансите през първото управление на ГЕРБ, Трайчо Трайков – бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма през първото управление на ГЕРБ – после минал в опозиционния „Реформаторски блок“, Иво Прокопиев – бизнесмен и собственик на българска издателска група „Икономедиа“ АД, дружество – издател на в. “Капитал” и “Дневник” – едни от най-активните медии в страната, които следят обективно и пишат за случващото се в съдебната система. Наказателното дело е за нанесени на държавния бюджет щети от над 1 млн. и 200 хил. лв. за продажба на акциите на EVN на занижени цени – два пъти прекратявано от съда.

– Делото срещу Николай Ненчев, политически лидер на БЗНС, бивш военен министър през второто управление на ГЕРБ, за неосигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на самолетите на българските ВВС – оправдан на две инстанции през април 2020 г

1.3. ДЕЛА/ПРЕПИСКИ, ПО КОИТО ПРОКУРАТУРАТА РЕПРЕСИРА ИЗДАТЕЛИ И ЖУРНАЛИСТИ, СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ

–  Делата срещу Огнян Донев и Любомир Павлов за пране на пари и укриване на данъци. През 2011 г. Огнян Донев кредитира дружество на две други лица  – Любомир Павлов и Христо Грозев при закупуване на „Медийна група България холдинг“ – собственик на водещите тогава и критични към управлението печатни издания „24 часа“, „168 часа“, вестник „Труд“ и други. През 2012 г. срещу Огнян Донев и Любомир Павлов са повдигнати обвинения от прокуратурата за пране на пари, като по-късно банкерът Цветан Василев признава, че той и Делян Пеевски са стояли зад другия съдружник, Христо Грозев, в атаките за контрол върху вестниците. Срещу Огнян Донев е повдигнато и второ обвинение – за укриване на данъци. Медийният холдинг е продаден през 2013 г. на близки до Пеевски лица, делото за пране на пари срещу Огнян Донев и Любомир Павлов – прекратено от самата прокуратура с признание, че липсват данни за извършено престъпление. По делото за укриване на данъци Огнян Донев е оправдан през февруари 2019 г. на първа инстанция след седемгодишен процес. Днес вестниците „Труд“, „24 часа“ и „168 часа“ са едни от официозите на Пеевската пропаганда.

–  Делото срещу Иво Прокопиев – собственик на „Икономедия“ и издател на „Капитал“ и „Дневник“, днес водещи критици срещу управляващата партия на Бойко Борисов и неговия негласен политически партньор – ДПС и Делян Пеевски, делото е за пране на пари при приватизация на предприятие преди 17 години и предстои внасянето му в съда. В периода 2009-2013 г. изданията „Капитал“ и „Дневник“ публикуват серия разследвания за зараждането на модела КТБ и влиянието на Делян Пеевски в него. Изданията са силно критични към работата на прокуратурата и ВСС.

– Прокуратурата започна работа по анонимни сигнали в нарушение на разпоредбите на НПК и ЗСВ. Така по сигнали на близкия до Пеевски електронен сайт – ПИК, собственост на Недялко Недялков, чието име излиза в делото КТБ като получател на милиони срещу необезпечен заем, бяха образувани проверки и преписки срещу журналисти и активни граждани. Така по сигнал на ПИК в Специализираната прокуратура се води преписка №5565/2019, водена срещу Атанас Чобанов и Асен Йорданов – редактори в електронното издание „Биволъ“ за закупени от тях имоти от 2001 г

– Срещу Гражданско движение БОЕЦ и неговия председател се водят множество дела и прокурорски проверки, целящи спиране дейността на Сдружението. Прокуратурата повдигна обвинения на Георги Георгиев и за разпространение на невярна информация по време на епидемичната обстановка, за което в Районен съд Видин е образувано НОХД №458/2020 г.

1.4. ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Делото „Корпоративна търговска банка“ (КТБ), или „грабежът на века“, има специално място в тази графа. Прокуратурата, наред с ДАНС, КФН, БНБ, МВР, не само допусна фалита на четвъртата по големина банка в страната да се случи, но взе и дейно участие за събарянето на банката, като открито зае страната на Пеевски във войната му с Цветан Василев. Под ръководството на прокуратурата и лично на Сотир Цацаров (чрез негови медийни изяви) пред офисите на банката бяха изпратени тежко въоръжени спецотряди, извършваха се претърсвания и изземвания в офисите и жилищата на ръководителите на банката, даваха се пресконференции и изявления. Крахът на КТБ, според експерти, се оценява на стойност близо 5 млрд. лв., които ще плащаме всички ние и поколенията след нас.

Мястото на Иван Гешев в това дело е запазено. Той носи отговорност за пълното размиване на обвинението – безпрецедентни общо над 15 000 (!) страници обвинителен акт, четени над девет месеца в съда. Представена в непосилен за възприемане обем, информацията изгуби функцията си да информира, а Делян Славчев Пеевски не е споменат в делото нито веднъж (!) от прокуратурата, въпреки че не се крият милионите от необезпечени кредити, отпуснати от банката към свързани с него и майка му дружества. Самото дело бе превърнато във фарс, в който обвинението се крепи на свидетелски показания на служител от банката – Борис Лазов, докато прокуратурата и съдът не дават съгласие на искането на основния подсъдим – Цветан Василев, да даде обяснения и да бъде изслушан по делегация.

 1. 2. ПРИЗНАНИЯ ЗА ЗАДКУЛИСНИ ДОГОВОРКИ И НЕПРОЗРАЧНОСТ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ОТ САМИТЕ МАГИСТРАТИ

Многократно български магистрати – съдии, прокурори и следователи, са заявявали открито за непрозрачност и задкулисно вземане на решения при избор за заемане на длъжности в съдебната система. Най-ярките примери обаче излагаме по-долу:

2.1. На 24.04.2014 г. председателят на Апелативен съд София – съдия Веселин Пенгезов, даде нарочна пресконференция, на която заяви открито, че е бил притискан от Делян Пеевски – тогава депутат от ДПС, чрез близки до него адвокати. Думите на Пенгезов са: „Имало е съобщения до мен за определени дела, повечето идват от един човек, който разпределя баницата  Делян Пеевски се казва. Интересували са се от Митхат Табаков, че трябва да бъде оправдан. По случая „Енимехмедов“ получих съобщение, че неправилно е решено делото… Нещо като съвет, че ако не стане нещо, втори мандат ще видя през крив макарон и горе-долу така стана”.

            Съдия Веселин Пенгезов сочи за натиск и от страна на Цветан Цветанов – тогава заместник-председател на ГЕРБ и депутат от партията, като думите му са:

„Те там директно идваха чуковете, нямаше съобщения. Ако отворя уста, ама няма да я отворя, защото имам семейство в крайна сметка. Лятото на 2010-а година по донос, истински донос на Цветан Цветанов, беше образувано наказателно производство срещу неизвестен извършител”.

2.2. На 17.04.2019 г. на организирана от гражданско движение БОЕЦ и гражданско движение „Инициатива „Правосъдие за всеки“ конференция, бившият председател на най-големия съд в страната – Софийски районен съд, съдия Методи Лалов, коментира начина, по който той самият е бил избран на този пост. От думите му стана ясно, че изборът му е станал възможен след среща с тогавашния председател на ВАС Георги Колев, на която се е появил и „един корпулентен депутат“ (Делян Славчев Пеевски). После Методи Лалов продължава да разказва:

„Попита – какво става тук? Те му обясниха – ами тук сме се видяли, за да обясни това момче, каза Георги Колев, за своята концепция и евентуално да получи подкрепа и от мен. Аз знаех, че избор без подкрепа от лошите, няма да има, невъзможно е. В този момент този корпулентен политик, твърде известен, знаете, каза – ама да не стане така, и сега цитирам – да се отметне тоя човек, както се отметна Пенгезов, който аз водих при Ахмед Доган“.

2.3. На 24.10.2019 г. по време на заседанието на ВСС по изслушване на кандидата за нов главен прокурор – Иван Гешев, ръководителят на обвинението тогава, Сотир Цацаров, призна, че последните няколко процедури за избор на тримата големи в съдебната власт“ (председателите на ВКС, на ВАС и на главния прокурор) са протекли по един и същ начин – не само във Висшия съдебен съвет, а и „в две други сгради“. Признанието дойде в реплика към председателя на Върховния касационен съд съдия Лозан Панов. Думите на Сотир Цацаров бяха:

„Слушайки го, аз си мисля, че г-н Панов говори като човек, чиято процедура е протекла кристално чисто, при пълна информираност и при пълна състезателност. Слушайки го, даже си мисля, че г-н Панов говори като човек, който сякаш въобще не е участвал в такава процедура, наблюдавал я е отстрани и поради тази причина има, как да кажа, всичките основания да съди нейните негативи и разбира се, да съди негативите на процедурата по принцип. Аз бих задал въпроса – по какво тази процедура се отличава от процедурата, по която бе избран председателят на ВКС? По какво тази процедура се отличава от предните процедури? Разбира се, тук по никакъв начин не изключвам и тази, по която съм избран аз. Ще минат още два месеца, живот и здраве, и тъй като никой мандат не е вечен, от тази зала ще си изляза и аз. И тогава никой няма да знае какво точно се е случило тук вътре – и което е по-важно – в една друга сграда, не, в две други сгради. Аз го знам, няма да го кажа и ще ви кажа защо. Няма да го кажа, не защото уважавам Лозан Панов. Няма да го кажа, защото уважавам ВКС, уважавам съда и уважавам неговия председател. Не този председател, длъжността председател на ВКС.“ БОЕЦ сезирахме Инспектората към ВСС по казуса, но получихме отказ да бъде извършена проверка!

2.4. На 04.12.2019 г. при свое участие в предаване по една от водещите телевизии – БТВ, премиерът Бойко Борисов заяви по повод избора на председател на Върховния касационен съд:

Аз подкрепих най-много Лозан Панов навремето. Най-много го подкрепих. Питайте го него. Той нямаше да стане съдия, ако аз не го бях подкрепил. С парламентарните си групи. С начина, по който се избират във ВСС. С излъчените от нас представители„, заяви Борисов.

Попитан дали наистина го е изискал от членовете на ВСС, излъчени от парламентарната квота с гласовете на ГЕРБ, той отговори: „Ами, естествено!“

От БОЕЦ отново поискахме официално институциите да проверят твърденията на премиера за вмешателство на изпълнителната власт в работата и дейността на независимата съдебна система, но отново получихме отказ.

 1. ИЗБОРЪТ НА НОВИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР – ИВАН ГЕШЕВ

На 29.07.2019 г. прокурорската колегия при ВСС единодушно предложи като кандидат за нов главен прокурор лицето Иван Стоименов Гешев – прокурор с повече от съмнителна репутация, издигнал се стремглаво в йерархията на обвинението чрез удобния и бърз начин на командироването в по-горестоящи структури, а не чрез предвидения в Закона за съдебната власт ред на повишаване, лично инициирал и отговорен за сключването на споразумения с всички обвиняеми по добилото изключителна известност дело „Недосегаемите“ – организирана престъпна група, ощетила бюджета на Р България чрез „ДДС-измами“ на стойност десетки милиони, чиито членове получиха – благодарение на Иван Гешев – условни присъди от по две години лишаване от свобода (с изключение на ръководителя, който се споразумя за две години ефективно, по-голяма част от който период бе приспаднат от изтърпяната МНО „домашен арест“).

До номинацията му Иван Гешев бе заместник-главен прокурор и административен ръководител на Специализираната прокуратура – тоест част от екипа на Сотир Цацаров, през чийто седемгодишен мандат, отново припомняме – няма нито една осъдителна присъда за корупция по високите етажи, срещу висш политик, чиновник или магистрат.

По-късно, след самия му избор, се установи, че Комисията по атестации към прокурорската колегия е подходила непрозрачно и е заблудила членовете на ВСС относно професионалната дейност на кандидата. От БОЕЦ се сдобихме с данни по Закона за достъп до обществена информация след съдебно обжалване, че за седем години в Софийска градска прокуратура прокурорът Иван Стоименов Гешев няма внесен в съда нито един обвинителен акт, а единствено – 20 броя споразумения, въз основа на които са осъдени 27 лица. Само за сравнение комисията по атестации представи на обществото и на ВСС данни, че по дела, водени от прокурора Гешев, са осъдени общо 233 лица или близо десет пъти повече.

Изборът на Иван Гешев мина в безпрецедентна среда – непрестанна подкрепа и осигурен медиен комфорт от страна на близките до депутата Делян Пеевски медии и неспирни атаки от същите тях спрямо лицата, критикуващи номинацията. Пред сградата на ВСС имаше няколко контрапрояви на протестите срещу Иван Гешев – лица, които подкрепяха избора му, оглавени от Недялко Недялков и неговата „медия“ ПИК. В разрез със Закона за митингите, манифестациите и събранията „ПИК“ ЕООД организира първия в страната частен протест в деня на второто гласуване за избора на Гешев – лица, които щателно бяха отсявани в нарочно създадени пропусквателни пунктове, а момчета с качулки посочваха на полицаите кои да минат и кои не (представяме ви снимков материал на организирано доведени в подкрепа на избора на Иван Гешев лица). Тези прояви се случваха с пълната подкрепа на Столична община и столичната полиция. През този период БОЕЦ внесохме редица сигнали в прокуратурата за съмнения за извършени престъпления от Иван Гешев във връзка с неговата дейност по делото ‘Недосегаемите” и сключените от него споразумения с обвиняемите лица, довели до невъзстановяване на щетите за държавата в размер на стотици милиони лева, източено ДДС и условни присъди за част от обвиняемите, като за друга част обвиненията дори са свалени. Сайтът за разследваща журналистика „Биволъ“ публикува и аудиозаписи от разговорите на Гешев с обвиняемите, които БОЕЦ приложихме в своите сигнали. Въпреки всички доказателства и данни прокурор Маджарова от Специализираната прокуратура отказа с изрично прокурорско постановление да образува досъдебно производство срещу Гешев, а на 29.05.2020 г. той, в качеството си вече на главен прокурор, я награди вероятно като благодарност за официално осуетеното наказателно преследване и разследване срещу него.

 1. 4. НЕСТИХВАЩ НАТИСК СРЕЩУ НЕУДОБНИТЕ МАГИСТРАТИ

Магистратите, които не се поддават на страха, назовават открито проблемите в съдебната система и търсят начини за тяхното решаване, биват непрестанно атакувани – от статуквото в съдебната система и от медиите, близки до Делян Пеевски.

4.1. Лозан Панов – председател на ВКС

#Скандалът „SMS-гейт“ – на 14.01.2016 г. заседание на ВСС е прекъснато, след като председателят на ВКС Лозан Панов огласява пред журналисти, че премиерът Бойко Борисов му е препратил, изпратен до самия него, SMS с текст: „Лозан Панов отново предложи да ви викаме във ВСС по записите с двете каки. Не го приехме.„. Искането на Панов е Борисов да бъде изслушан пред ВСС във връзка със скандала със съдия Владимира Янева. Във времето не стана ясно кой е изпратил SMS-а до Борисов, а той отказва да даде каквито и да е обяснения по случая Яневагейт, в който многократно се споменава името му и влиянието му върху съдебната система.

#Скандалът „Агнешките главички“ – на 24.04.2017 г., сутринта, момчета с маски, застават пред сградата на ВСС преди заседанието на съвета, държейки в ръцете си безмълвно окървавени агнешки глави. Полиция и прокуратура отказва да разследва случая и посланието му.

#Развитите болтове – на 06.06.2017 г. по време на пътуване до гр. Берковица със служебния автомобил на НСО, предоставен на председателя на ВКС, се установява, че два от четирите болта на една от гумите са развити, а другите два – разхлабени. В автомобила са Лозан Панов и служител на НСО. После в интервю първият заявява: „Не се страхувам, но не съм безразсъден!“. Прокуратурата отказва да извърши проверка по случая.

#Отнето стопанисване на Съдебната палата – на 30.04.2020 г. стопанисването на Съдебната палата в София е отнето от председателя на ВКС Лозан Панов. Атаката срещу него започва по повод заснет в палатата скандален клип. Въпреки че дисциплинарно производство срещу него не е образувано, мнозинството във ВСС държи именно него виновен за уронване престижа на съдебната власт с допускане заснемането на видеото. В хода на проверката, извършена от ВКС, се установява, че – в предложението до Панов се сочи, че ще се заснема видео към саундтрака на филм “Married Young”, чийто сюжет няма нищо общо със скандалния клип.

През целият този период, в който Лозан Панов отказваше да се подчини на статуквото, името му бе многократно замесвано и в други скандали, бяха публикувани множество статии и колажи в близките до Пеевски медии, плакати бяха разлепвани из София с осмиващи го твърдения и колажи.

4.2. Бойко Атанасов – следовател от Столична следствена служба, който от 2005 г. публично оповестява и депозира сигнали за корупционни схеми и групи за натиск в прокуратурата и следствието. Именно той през годините пръв заговори за поръчките в прокуратурата, за съществуването на „шпицкоманда“ в следствието за проверки срещу неизвестен извършител, които се държат на трупчета, за да бъдат държани в зависимост политици. Същият открито разкри детайли за съвместната си работа с прокурор Иван Гешев по делото, добило публичност като „Недосегаемите“. По-късно от БОЕЦ в действителност установихме, че за седемте години в СГП прокурорът Иван Гешев няма внесен нито едни обвинителен акт в съда, а единствено – 20 броя споразумения – вж. т. 3 от изложението.

Срещу Бойко Атанасов бяха приложени множество репресивни мерки. Установи се, че е бил незаконно подслушван от МВР през 2011 г. (български следовател – незаконно подслушван от службите), за което същият осъди в началото на 2020 г. МВР да му изплати обезщетение. Срещу Бойко Атанасов са били образувани общо 5 дисциплинарни производства, които по своя характер са чиста форма на репресия заради неговата независимост и смелостта му да разобличи корупцията и зависимостите в прокуратурата.

Медиите, близки до депутата Делян Пеевски, отделят постоянно внимание на следовател Бойко Атанасов с уронващи престижа му публикации, съдържащи внушения и неверни твърдения.

 1. 5. ДРУГИ СКАНДАЛИ, КОИТО ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НЕ РАЗСЛЕДВАХА

5.1. Скандалът „Яневагейт

В края на 2015 г. на сайта на журналистите от „Биволъ“ последователно са публикувани аудиозаписи между съдиите Владислава Янева – тогава председател на Софийски градски съд, и Румяна Ченалова – съдия в съда, и трето лице – мъж, за който впоследствие се подозира, че е адвокат Мондешки. От думите, разменени между Янева и Ченалова, става ясно, че съдия Владислава Янева търси помощ от премиера Бойко Борисов, като му праща лично смс, говорила е и с „неговия човек във ВСС“, както и  чрез назовани от нея други магистрати (един от които е Георги Колев – председател на Върховния административен съд, също член на ВСС). Янева споделя, че е имала среща и с главния прокурор Цацаров, по нейна молба, в търсене на помощ срещу нейното отстраняване и той я успокоил, като казал, че ще „завоалира“ нейните нарушения, признал, че Борисов го натиска да я „опраска”.

Въпреки категоричните данни за политическа намеса и явно лобиране във ВСС и съдебната система, разследване не е извършено, а проверката приключва безславно, след като прокурор Димитър Франтишек установява, че записите не били автентични посредством експертиза, с която обществото не бе запознато, от вещо лице, на което никой на чу имената. Същият прокурор Димитър Франтишек през 2019 г. бе възнаграден да заеме длъжността административен ръководител на Специализираната прокуратура. В същото време от Биволъ изпратиха записите в независима лаборатория А казаното от записите се потвърди категорично от фактите, случили се в действителност, и най-вече – от една от двете участнички в записите – съдия Румяна Ченалова, която пред медии категорично заяви, че разговорите са автентични. Същата бе дисциплинарно уволнена от съдебната система в началото на месец май 2020 г.

С подобни анонимни експертизи Прокуратурата прикри и бяха прекратявани във времето изтекли аудиозаписи по случаите – Борисов и Мишо Бирата, записите от разговора в дома на Бойко Борисов в Банкя, когато зам.-градски прокурор казва на Борисов за Цацаров – „Ти си го избра”, записът на Бойко Борисов с директора на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който първият заповядва по телефона да се спре проверка в известна пивоварна.

5.2. Скандалът „Цумгейт“ – през април 2017 г. бизнесменът и собственик на опозиционния вестник „Сега“ Сашо Дончев заявява в медиите за провела се между него, бизнесмена и политик от БСП Георги Гергов и главния прокурор Сотир Цацаров среща в офиса на Гергов в Централния универсален магазин в гр. София. В интервю за Нова телевизия и съществуващата тогава телевизия БиАйТи Сашо Дончев твърди, че Сотир Цацаров е отправял към него намеци и създавал внушения за сигурността на бизнеса му и за подкрепата му за политическа формация „Да, България“, за причините, които водят до там главният прокурор да се превърне в централен герой в предаванията на един телевизионен водещ и в художествените произведения на карикатурист във в. „Сега“, като му споделя за извършено подслушване спрямо самия Сашо Дончев.

Заради тази среща БОЕЦ сезирахме Инспектората към ВСС за извършени от тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров нерегламентирани контакти и недопустими заплахи, действия, с които уронва престижа на съдебната система. Три месеца по-късно получихме отговор, с който Инспекторатът към ВСС ни уведоми, че не са установили нищо укоримо в действията на главния прокурор.

5.3. Скандалът „Къщи за гости

След разследване на сайта „Биволъ“ от пролетта на 2017 г. се установи, че в над 45% от финансираните общо 752 проекта по Програма за развитие на селските райони, 2007-2012 г., на стойност 202 милиона лева, има злоупотреби. Сред проверените от журналистите 229 обекта, финансирани за 60 235 278 лв., се установява, че нито едно от тях не е наело лица във връзка с проекта, докато задължително условие за финансиране е поне пет години къщите за гости да се ползват по предназначение – те да функционират и да приемат гости. Голяма част от получилите финансиране са се обогатили без никакво намерение да развиват селски туризъм. Сред обогатилите се са видни местни и партийни функционери, роднини на депутати и чиновници – роднини на лидера на партия ДПС Мустафа Карадайъ в с. Борино, Александър Манолев – заместник-министър на икономиката, изградил къща за 308 000 лв., Янаки Червеняков – бивш член на Държавен фонд „Земеделие“. Разкритията станаха публични благодарение на журналистите от „Биволъ“, докато от Държавен фонд „Земеделие“ отказваха до последно да предоставят исканата информация и го сториха едва след съдебно решение.

За тези нарушения ЕК санкционира Р България в размер на 11 млн. евро.

След скандала по разпореждане и под натиска на Борисов оставки подадоха заместник-директорът на Държавен фонд „Земеделие“ Иванка Магдатова-Мидова, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и министърът на земеделието Румен Порожанов.

За установените злоупотреби обвинения не са повдигнати на никого, освен на Александър Манолев, делото се разглежда в Окръжен съд – Благоевград.

5.4. „Апартаментгейт“

Огромен скандал, който бе отразен в множество чуждестранни медии. Свързани бяха управляващата върхушка от политическа партия ГЕРБ и строителна фирма „Артекс“, която им е продавала луксозни жилища на цени, в пъти по-ниски от пазарните. Повдигнати бяха огромни съмнения за конфликт на интереси, прикриване на средства с неустановен произход и политическо лобиране (в полза на „Артекс“ бяха внесени законодателни промени, които облагодетелстват дружеството по отношение на техен проект за изграждащ се небостъргач в столицата).

След скандала с ниските цени на жилищата, „продавани“ на близки до властта, оставки под натиска на Борисов подадоха – Цветан Цветанов – като депутат и председател на парламентарната група на ГЕРБ, Цецка Цачева – министър на правосъдието, Красимир Първанов – бивш зам.-министър на енергетиката, Ваня Колева – зам.-министър на младежта и спорта, Делян Добрев – депутат от ГЕРБ, заместник-областният управител на София област – Томи Николов (от ГЕРБ), кметът на Созопол от ГЕРБ – Панайот Рейзи.

Замесени в скандала бяха още Пламен Георгиев – председател на антикорупционната комисия КПКОНПИ, който е пропуснал да декларира тераса с площ от близо 190 кв.м при нейното закупуване и така е спестил данъци и нотариални такси, а отделно – не доказва по никакъв начин произхода на средствата пред обществото. Същият бе освободен от заеманата от него длъжност и назначен за консул на Р България във Валенсия.

В скандала бе замесен и заместникът на КПКОНПИ – Антон Славчев, който се оказа собственик на огромна тераса с квадратура 244 кв.м и на апартамент с обикновени размери – 63 кв. м, но с необикновена цена – 18 639 лв., или 151.27 евро за квадрат. Имотите са закупени през 2010-2011 г. в чисто нова сграда в столичния кв. „Хиподрума“.

Налице бяха категорични данни за укриване на данъци и такси от многократно занижените продажни цени. Прокуратурата отказа да извърши каквото и да е разследване. С постановление от м. 02.2020 г. Специализираната прокуратура отказа да извърши проверка по сигнал на БОЕЦ и по случая срещу Цветан Цветанов.

5.5. През февруари 2018 г., на специална пресконференция в БТА София, БОЕЦ огласихме официални документи, получени по закона за достъп до обществена информация, от които става ясно, че от 2000 г. до 2018 г. само по влезли в сила ревизионни актове на НАП са установени 16 милиарда лева източено ДДС, като НАП обявява тези средства за несъбираеми и загуба за бюджета. Голяма част от схемите за източване на ДДС се осъществяват през проектите за усвояване на европейските фондове, за което сезирахме всички компетентни национални и европейски институции, но получихме откази да бъде разследван този колосален грабеж без аргументи и мотиви. Явно доказателство, че с част от тези милиарди се осигурява и чадърът над схемите за източване на ДДС. Споразуменията на главния прокурор Иван Гешев с обвиняеми именно за подобни престъпления, за които вече стана дума, са показателен пример.

 1. 6. НЕДОВЕРИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И ПРОКУРАТУРАТА

Неспиращите скандали, липсата на реална борба срещу корупцията по високите етажи, политическото лобиране, непрозрачността при вземане на управленски решения, са сред основните фактори за задълбочаващото се недоверие на българите към съдебната система.

Според проучване на социологическа агенция „АФИС“ от м. 07.2017 г. едва 19% от българите имат доверие в съдебната система.

Друго изследване от м. 10.2018 г. на изследователски център „Тренд“ сочи, че 75% от българското общество счита, че политиците оказват натиск в работата на съдебната власт.

През м. 03.2019 г., след проучване на социологическа агенция „Глобал Метрикс“, става ясно, че 69% от българите не виждат никаква обществена полза от работата на главния прокурор, а над 76% продължават да считат, че по време на мандата на Сотир Цацаров прокуратурата е била използвана за политически цели.

В началото на 2019 г. тенденцията е за още по-силен спад, като изследване на социологическа агенция „Алфа рисърч“ сочи одобрение за Сотир Цацаров като главен прокурор от едва 6% от обществото (същият за проявените „успехи“ и „доверието“ сред обществото бе избран единодушно от всички политически формация в Народното събрание за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

През последните години България трайно запазва своето последно място в Европа и 111-то място в света по свобода на словото според ежегодната класация на „Репортери без граници”. Успоредно с това, държавата ни е първа във всички международни и европейски класации по ниво на корупция в ЕС и на последно място в Съюза по доходи и жизнен стандарт, показатели, които са свързани.

Посочените по-горе устойчиви данни за недоверието на българите към съдебната система и прокуратурата са в пълен дисонанс с натрапваните ни от Брюксел успехи в борбата с корупцията и напредъка в съдебната реформа.

 1. 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, АПЕЛ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

По-горе се опитваме накратко да припомним някои от по-важните събития в проверяваната област от последните години, като се фокусираме в периода, съвпадащ с мандата на вече бившия главен прокурор Сотир Цацаров. Фактите, които излагаме, са обществено известни и проверими. Тези бележки в никакъв случай нямат претенции да са изчерпателни – не бихме могли да обхванем всички скандали и безобразия. Категорични сме, че изложеното ясно потвърждава становището ни – в Р България и понастоящем върховенството на правото е дискредитирано, институциите са изпразнени от всякакво съдържание, живеем в държава с фасадна демокрация, в която Прокуратурата е инструмент за индулгенция на едни и за разправа с други, съдебната ни система и Висшият съдебен съвет са силно партийно-политически зависими, липсва независимост в кадровите назначения там. Ето защо смятаме, че няма никакви основания за отпадане на механизма за сътрудничество и проверка върху правосъдието и вътрешния ред. Напротив, у нас, повече от всякога, гражданското общество, малкото останали свободни медии и независими магистрати, имат нужда от помощ срещу настъпващата диктатура.

Ако след всичко изложено, счетете, че ЕК следва да прекрати мониторинга, това означава край на надеждите ни един ден страната ни да бъде правова държава, в която върховенството на правото да се съблюдава, край на надеждите ни да бъдем част от европейското семейство и носители на същите ценности, които обединяват Съюза вече повече от 75 години.

Отправяме своя настоятелен апел към Вас – не се поддавайте на внушенията на българските политически лица!

България е в плен на мафията!

Имаме нужда от Европейска солидарност и подкрепа!       

            Продължете и засилете мониторинга в диалог с гражданското общество!

Налагайте санкции на страните при продължаваща липса на напредък и реформи. Само по този начин ще спечелите безусловно доверието на българите за общата кауза – върховенство на правото и неотменност на европейските ценности.

Спрете европейските фондове! В една корумпирана и нереформирана държава парите на европейските данъкоплатци само засилват мощта на мафията и нивото на корупцията, а ефектът от тяхното усвояване за българските граждани е дори отрицателен! Десетки милиарди лева бяха „налети” през европейските фондове и програми към България. В резултат, заради ширещата се корупция, мафията ни стана още по-могъща, а българските граждани устойчиво останаха на последно място в ЕС по ниво на доходи и жизнен стандарт. Задълбочиха се процесите по обезлюдяване на цели региони, демографската криза и други изключително тежки проблеми. Европейските фондове имаха за цел именно решаване на тези проблеми, но ефектът е обратен. С парите на европейските данъкоплатци, каквито сме и ние, българите, нашите корумпирани управници, политици и мафиоти пълнят своите офшорни сметки и придобиват имоти в чужбина. Хиляди са случаите на злоупотреби с европейски средства, които остават безнаказани заради превзетата и подчинена от мафията съдебна система и прокуратура. Тази липса на справедливост на фона на евентуално отпадане на механизма за наблюдение и мониторинг води до задълбочаване на процесите на евроскептицизъм и отчаяние. Това дава възможност на руската пропаганда и водената от Кремъл хибридна война срещу интересите на ЕС да набират сила.

Необходими са реални действия на ЕК. Не просто статистика, която да посочва проблемите, които ние знаем и са ни до болка познати, а да има и механизми, чрез които да се подпомага гражданското общество в усилията му за решаване на тези проблеми. Ние считаме, че това може да стане чрез ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА „МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА ВЪРХУ ПРАВОСЪДИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ РЕД“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СПРЯМО Р БЪЛГАРИЯ, и чрез въвеждане на конкретни санкции, спиране на европейското финансиране за страни, които не изпълняват своите задължения за борба с корупцията, подкрепа за реформи, осигуряващи независимостта на съдебната система, подкрепа за спазването на гражданските права, свободата на словото и върховенството на закона.

БОЕЦ вярваме, че преди повече от десет години България направи своя правилен цивилизационен избор чрез присъединяването си към Европейския съюз и че заедно, с общи усилия, можем да решим всички проблеми и да направим обединена Европа наш общ дом, в който гражданското общество и институциите да бъдем гаранти за спазването на европейските ценности и принципите на демокрацията и правовата държава.

(Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“)

 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове! БОЕЦ имаме решение за  Национален граждански протест „ГРАЖДАНИТЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ“, в сряда ще обявим датата и там, на площадите гражданите ще се изправим в директна битка срещу мафията, битка за свобода, справедливост и възмездие!

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА