БОЕЦ показваме с документи защо Вежди Рашидов не трябва да бъде председател на парламента!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

БОЕЦ реагирахме много остро на номинацията на Вежди Рашидов за председател на Народното събрание. След като обаче бе избран, БОЕЦ влязохме в Парламента, за да търсим среща с него и поискаме неговата оставка. Искахме обаче да му връчим и документи, съдържащи данни, информация и официални доклади за нарушения и потенциално за корупция в администрацията на Народното събрание. Рашидов се заключи, скри се и три часа стоя в кабинета си, като не пожела да се срещне с нас.

БОЕЦ в Парламента: Поискахме оставката на Вежди Рашидов, той се скри!

Назначаването на Рашидов от мафията за председател на парламента е като назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС, или на Гешев за главен прокурор. Мафията си има още един човек, който да обслужи техните интересни. Това беше доказано с едно от първите действия на Рашидов на поста – като главен секретар на парламента Рашидов назначи Стефана Караславова.

Вежди Рашидов

Караславова е заемала поста и в миналото – от 2017 до 2021 г. Тя е един от известните кадри на ГЕРБ.

Стефана Караславова

Стефана Караславова

Рашидов не прие БОЕЦ, но прие Бареков и ПИК, които му връчиха подписка за връщането на хартиената бюлетина. Веднага след това, Рашидов придвижи промените в Изборния кодекс в дневния ред на депутатите, погазвайки законността, тъй като по тях изобщо не е имало обществено обсъждане. Ето затова беше важно да не позволим Рашидов да бъде избран – виждаме последиците от този избор.

Рашидов не пожела да говори с БОЕЦ. Ние обаче проведохме срещи с много депутати. Иво Атанасов от „Продължаваме промяната“ прие ангажимента да връчи на Рашидов табелката „Главен Мултак на Републиката“ и папката с разкрития за корупция и закононарушения от администрацията на парламента.

Иво Атанасов удължа на думата си и връчи документите на Рашидов, заедно с табелката.

Когато мафията започне да връща калинките си това значи, че тя търси начин да се прикрият извършените назад във времето престъпления, а грабежът да продължи.

БОЕЦ разполагаме с три доклада. Днес ще ви ги представим в писмен вид.

Първият доклад касае една чувствителна тема – заплатите на държавната администрация и размера на т. нар. ДМС-та (допълнително материално стимулиране). Този доклад разглежда именно как се формира заплатата на работещите в парламента и какви бонуси – или ДМС-та, получават те. Докладът е за периода от 2020 до лятото на 2021 г. Главен секретар на НС тогава е Стефана Караславова, която преди дни Рашидов отново назначи на длъжността.

Докладът съдържа следните общи изводи:

  1. Няма никакво нормативно основание за определяне на различни периоди от време, за които не се изплащат средства за допълнително възнаграждение за работа от разстояние само защото извънредното положение и епедимичната обстановка е налагало това. Законово работата от разстояние е приравнена на тази извършвана присъствено.
  2. На практика към определен кръг от служители е подходено дискриминационно, като те са претърпели финансови загуби, само поради факта, че естеството им на работа позволява ръководството да ги изпрати да я извършват къщи.
  3. Фаворизиране на определени ръководители на административни звена. Прави впечатление ясно изразеният дисбаланс между оценката и съответно сумите за допълнително възнаграждение на част от ръководните служители и оценката и сумите за служителите в ръководената от тях административна структура. С определянето на размера на възнагражденията по неясни правила, се стига до абсурда, звена оценени с оценка „Приемливи резултати“ – най-ниската възможна, за която се изплаща допълнително възнаграждение, да са ръководени от служители с „Много добри резултати“ – максимално възможната оценка. С други думи, ограничителните мерки, целящи единствено въвеждане на социална дистанция са употребени, като възможност за финансово облагодетелстване на определен кръг служители, предимно на ръководни постове.
  4. Поставените оценки на служителите от преките им ръководители, абсолютно самостоятелно и безконтролно са променяни от главния секретар (Стефана Караславова) и то в много широки граници, с което е обезсмислена ролята на преките ръководители. Фактът, че същата фигура определя и размерът на техните възнаграждения е доказателство, че целият властови ресурс по отношение на допълнителните възнаграждения е съсредоточен в ръцете на един човек.

Просто казано – чрез инструментите за формиране на бонуси, дадени еднолично на главния секретар на парламента, който определя размерите на ДМС-тата, администрацията се контролира. Този, който не слуша и не изпълнява поръчки, няма бонус. По този начин калинките и партийни мижитурки се стимулират, а хората, които искат да работят по закони и правила, се наказват. Именно това е моделът ГЕРБ в цялата държавна администрация.

Стефана Караславова е освободена през 2021 година още в първия ден на 45-тото НС. Сега Вежди Рашидов я възстановява, за да продължи модела ГЕРБ.

Пълния доклад можете да изтеглите от тук: Рашидов – Стефана Караславова, доклад 1.

Втория доклад, се отнася до ремонта на Партийния дом – или сградата, която ГЕРБ опита да превърне в нова сграда на Парламента. В доклада се казва следното:

„През 2012 г. е съгласуван и одобрен идеен инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на зала „Света София“.

През 2013 г. при подготовка на документацията за обществената поръчка с „цел постигане на икономичност“ и по „решение на ръководството на НС“ са „изключени“ от общата калкулация следните системи: пожароизвестителна инсталация, IT – инсталация, видеонаблюдение, контрол на достъпа, TV камери, аудио системи и система за гласуване. С това се постига понижение на проектната стойност в размер на 2 194 304,13 лв. без ДДС.

Предвижда се да се доставят и монтират само кабелите и пасивното оборудване на изброените системи, като се посочва, че решение за това е взето от ръководството на НС. На този етап общата стойност на работите по всички части на обекта възлиза на 16 642 332 лв. без ДДС. Включени са 20% непредвидени работи, с което сумата възлиза на 19 970 798, 41 лв. без ДДС.

През 2015 г., на основание чл.15, ал. 7 от ЗОП (отм. от 16.02.2016 г.) в обществената поръчка за строително – монтажни работи за преустройство на зала „Света София“ са включени „доставки“ (система за гласуване, озвучителна, видео система и други), за които се предвижда да се проведат на по-късен етап обществени поръчки. Общата сума на предвидените за провеждане обществени поръчки за доставки на тези системи е в размер на 7 460 000 лв. без ДДС, което е с 5 265 695, 87 лв. повече от предвидените в проектната документация през 2013 г. – 2 194 304,13 лв. без ДДС. В същото време обзавеждането на залата (столове, банки и други) не е възприето като доставка, оставено е в проектно – сметната и техническата документация за възлагане на обществената поръчка и е осъществено от изпълнителя“.

В изводите от доклада се казва още, че „изваждането на системата за озвучаване и системата за гласуване от общата поръчка СМР за преустройство на зала „Света София“ е довела до невъзможност за съществени промени от заложените в проекта параметри на необходимата техника, тъй като залата е окабелена, съгласно одобрения проект. Това предполага разполагането на конкретна техника на точно определени места“.

„Актуализиране на съществуващия проект към днешна дата в частта си озвучаване, видео заснемане и онагледяване и система за гласуване с необходимия софтуер или изцяло ново проектиране ще доведе до ново окабеляване и съответно до нарушаване на вече положените настилки и облицовки на залата. Решението за предприемането на подобни действия следва да се вземе след оценка на тяхната целесъобразност и необходимостта от значителен финансов ресурс„, пише още в доклада.

„В заключение може да се каже, че въпреки вложения значителен финансов ресурс (над 23 млн.лв.) за преустройството на зала „Света София“ в пленарна зала, на практика тя не може да бъде използвана по предназначение“.

Голяма част от тези дейности са извършени отново с подписа на Стефана Караславова, която Рашидов върна на поста, на който може да продължи да подписва подобни решения за ремонт на пленарна зала за 23 млн. лева, в който не е предвидена система за гласуване. Абсолютен абсурд!

Вторият доклад може да изтеглите тук: Рашидов – Стефана Караславова, доклад 2.

Третият доклад се отнася до ремонта на почивната база на Парламента във Велинград. Докладът е за обществена поръчка „с предмет „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, реконструкция на съществуващите спортни площадки, пешеходни алеи, пътни подходи и паркинг и благоустрояване и озеленяване на парковото пространство, в това число изграждане на външно осветление и поливна система на част от откритите площи на ЛВБНС-Велинград“. Прогнозна стойност на поръчката 1 775 000 без ДДС.

В този доклад има констатации, които разкриват класическите и до болка познати схеми.

Ето част от тях:

„Относно тенис кортовете, прогнозната стойност е 300 000 лв., от които за СМР са 285 000 лв., за площ приблизително 1900 кв. м., или 150 лв. на кв. м. След пазарно проучване за изпълнение на подобните СМР, стойността възлиза на 419 000 лв. Извършихме преглед на използваните при пазарното проучване обществени поръчки, при които установихме, че полаганите настилки на част от съоръженията използвани за определяне на средните цени са различни от акрилна настилка мин. 3 мм., например каучукова настилка, изкуствена трева, естествено затревяване, тартанова или акрилна настилка с различна дебелина, което предполага различни цени на кв. м. Общата прогнозна стойност за ремонт на тенис кортовете на спортното игрище възлиза на 458 257 лв.

При извършване на преглед на изпълнението е установено, че авансовото плащане е извършено на 20.12.2019 г.

Допуснато е допълнително авансово плащане, извън договореното по договора, за материали за СМР в общ размер на 94 429,90 лв. без ДДС.

Окончателното изпълнение на СМР е приключило на 12.02.2021 г. с констативен акт за установяване на годността, строежът е приет на 15.02.2021 г., присъствали са представители на възложителя (парламента), проектанта, строителя и строителния надзор и приемат изпълнението на СМР без забележки“.

С подписа на главния секретар Караславова, възложителят – тоест парламентът, приема изпълнението без забележки.

„На 07.04.2021 г. е подписан заключителния протокол. На 26.04.2021 г. управителят и служител техническа поддръжка на ЛВБНС-Велинград са съставили констативен протокол за установени дефекти по асфалтовата настилка, части от монтирани лайсни на спортните площадки и теч по стените зад трибуните. На 03.06.2021 г. е съставен констативен протокол за следните дефекти по изпълнените СМР, а именно: пукнатини, отлепвания от основата и нарушаване на целостта на положената водоплътна многослойна акрилна настилка, неравности и слягания на основата, задържане на повърхностни води и образуване на локви и фиксиращ дюбел, недобро оттичане на дъждовни води“.

По време на самите строителни дейности до Стефана Караславова са изпращани множество докладни, в които тези дефекти са констатирани. Тя обаче приема обекта без забележки. В доклада се говори как на Караславова било съобщено от представители на парламента както за дефекти и частично извършени дейности, така и за дейности, които „са само на ниво доставка на материали“. Тоест – отчетени са като приключени, а те дори не са започнати, само са платени материалите за тях. 

Третият доклад може да изтеглите тук: Рашидов – Стефана Караславова, доклад 3.

Иво Атанасов от ПП, от името на сдружение БОЕЦ, връчи тези документи на Вежди Рашидов, който ги прие с думите, че ще ги пази „за вечни времена“. Така както Гешев пази сигналите на БОЕЦ за корупция по върховете, сигнали срещу Борисов, Пеевски, Цацаров, така и Рашидов ще последва „примера му“. Именно затова Главния Мултак бе сложен за председател на Парламента!

Мафията слага един компрометиран човек на този пост, а човекът започва да изпълнява поръчки. Това направи Вежди Рашидов като върна Стефана Караславова като главен секретар. Така обслужи интересите на мафията, както и чрез вкарването на хартиената бюлетина в дневния ред.

БОЕЦ ще продължим в протестите. Няма да се примирим нито с Рашидов, нито в връщането на хартиената бюлетина, нито с опитите на мафията да си състави правителство. Призоваваме всички граждани за активност, солидарност и натиск към Парламента. Призоваваме и „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ да се вслушат в гласа на гражданите и заедно да не позволим на мафията да състави свое правителство. Нужна е комуникация и сътрудничество, за да можем да се преборим.

Гражданите трябва да осъзнаят, че още далеч не сме си свършили работата! Много пъти се е случвало да направим крачка напред, да решим, че сме си свършили работата, а след това, от дистанцията на времето, да разберем, че мафията не е спала. Така се връщаме там, откъдето сме тръгнали. Така направихме и през 2015 г., когато на площадите бяхме десетки хиляди граждани и настоявахме за електронно дистанционно гласуване. След това мафията тихомълком отмени този закон. Сега се опитват да ни върнат към хартиените измами! Няма да позволим това!

Решението за военна подкрепа за Украйна е факт, но то възлага следващите действия на служебният кабинет на Радев. Не трябва да спираме с натиска, ако искаме да има реален резултат!

Битката продължава! В следващите дни БОЕЦ ще обявим следващите си действия. Благодарим за всяка помощ и подкрепа, благодарим и на нашите дарители.

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA