БОЕЦ осъди Цацаров и КПКОНПИ! Изключително важна победа. (документи)

Поредната спечелена съдебна битка срещу поредната бухалка на мафията! Браво, бойци! 

След като осъдихме НАП, СГП И Специализираната прокуратура и Гешев, с тази поредна съдебна победа срещу КПКОНПИ и Цацаров, БОЕЦ постигаме така нареченият ‘ГОЛЯМ ШЛЕМ“ в битката срещу управляващата ни мафия и подчинените и институции. Осъдихме и четирите най-важни мафиотски бухалки – НАП, СГП, СП и КПКОНПИ! До сега не бе постиган такъв резултат и БОЕЦ доказваме, че гражданите имаме сили да се  борим срещу мафията и нейните слугите и да печелим тези битки. Доказваме, че и в българският съд има смели и независими магистрати, които отстояват независимостта на съдебната система и върховенството на закона. 

На 13.01.2020г. БОЕЦ внесохме Заявление по ЗДОИ до КПКОНПИ изисквайки информация за дейността на Комисията. Въпреки надделяващият обществен интерес и изключителната актуалност на зададените от нас въпроси и изисканата информация, Цацаров отказа да отговори демонстрирайки своята наглост и потъпквайки материалният закон и правото на гражданите гарантирано от Закона да получим исканата информация. По скоро мафията се страхува, че ще разобличим поредните им лъжи и схеми! Помните думите на Бойко Борисов, че КПКОНПИ били отнели в полза на държавата активи за  милиарди лева. БОЕЦ решихме да проверим това. Борисов е известен, като патологичен лъжец и няма как да приемем думите му без да проверим. Срамният и незаконосъобразен отказ на Цацаров доказва нашите съмнения. 

Публикуваме внесеното от нас Завление по ЗДОИ:

До: КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

        ОТ ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399 email : gdboec@abv.bg                                                        

Като неправителствена организация с дейност в обществена полза, като представители на гражданското общество и в личното си качество на български граждани и данъкоплатци,  на основание на чл.3, ал.2, т.1 във връзка с чл.14., ал.2, т.3 от Закона за достъп до обществена информация, както и на основание чл. 182, ал.3, т.2 от ДОПК, при условията на надделяващ обществен интерес, ГД  БОЕЦ изискваме от КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО – СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ  да ни  предоставят в законоустановения срок, в писмена форма, както и в електронен вид на електронната поща на БОЕЦ – gdboec@abv.bg, следната обществена  информация:

  1. Какъв е общият размер , като сума в лева на конфискуваните в полза на държавата активи с влезли в сила съдебни актове и постъпили в държавният бюджет за 2018г. и 2019г. по години?
  2. Какъв е броят на предадените на прокуратурата преписки и проверки за корупция за 2018г. и 2019г.?
  3. Какъв е общият размер на допълнително материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение раздадени на служителите на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО за 2018г. и 2019г.?
  4. Какъв е общият размер на допълнително материално стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение получени от председателите на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО за 2018г. и 2019г.?
  5. Какъв е общият размер на активите в лева с наложени от КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО запори за 2018г. и 2019г.?

Предвидвисокият и надделяващ обществен интерес, както и сцел да си изградим обективно мнение за дейността на институцията, БОЕЦ изискваме да ни бъдат предоставени изискваните от нас документи, както да ни бъде предоставена цялостна и изчерпателна информация по зададените от нас въпроси, представляващи обществена информация по смисъла на закона.

Дата 13.01.2020г.       Георги Георгиев – Председател на ГД БОЕЦ

След полученият мълчалив отказ , на 20.02.2020г. БОЕЦ внесохме Жалба до АС Видин. С решение 107 по АД 61/2020г. съда ОТМЕНЯ мълчаливият отказ на КПКОНПИ, задължава административния орган да отговори на БОЕЦ съобразно дадените указания и ОСЪЖДА председателя на КПКОНПИ, Сотир Стефанов Цацаров да заплати разноските по делото на БОЕЦ! 

Прилагаме съдебното решение:

РЕШЕНИЕ № 107
гр. Видин, 30.06.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд – Видин, Шести административен състав
в публично заседание на първи юни
през две хиляди и двадесета година в състав:
Председател: Борис Б.
при секретаря Валерия Шутилова и в присъствието
на прокурора като разгледа докладваното
от съдия Борис Б.
Административно дело № 61 по описа за 2020 година
и за да се произнесе, съобрази следното:

 

Делото е образувано по жалба на Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Г.Б.Г. *** против мълчалив отказ на  председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за предоставяне на обществена информация във връзка с подадено заявление вх.№ ДОИ00001 от 13.01.2020год.

В жалбата се развиват съображения , че мълчаливия отказ е незаконосъобразен.

Иска се да бъде постановено решение , с което да се отмени мълчаливия отказ. Претендира разноски.

Ответникът по жалбата – КПКОНПИ взема становище за неоснователност на жалбата.

От данните по делото във връзка с оплакванията в жалбата , Административният съд намира , че същата е основателна по следните съображения :

Със заявление вх.№ ДОИ00001 от 13.01.2020год., подадено от Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Г.Б.Г. до председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е поискано предоставянето на информация с подробно формулирани въпроси, свързани с дейността на КПКОНПИ.

Предвид липсата на произнасяне в срока, визиран от чл. 28, ал. 1 ЗДОИ, следва да се приеме, че е налице мълчалив отказ по подаденото заявление. Понятието „обществена информация“ е дефинирано от чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, като всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Съгласно чл. 3, ал. 1 ЗДОИ, този закон се прилага за достъпа до обществена информация, която се създава или съхранява от държавните органи или органите на местното самоуправление в Република България, респективно за субектите по посочената разпоредба, какъвто несъмнено е и председателя на КПКОНПИ е регламентирано задължение да предоставят информация, създадена или съхранявана в кръга на тяхната компетентност и е налична. Поради това в случаите, в които задължените субекти по чл. 3 ЗДОИ не се произнесат в срок по подадено до тях заявление за достъп до обществена информация е налице мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 АПК. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 ЗДОИ, заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най – кратък срок, но не по – късно от 14 дни след датата на регистриране. В този срок органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация, за което уведомяват писмено заявителя. Нормата на чл. 38 ЗДОИ регламентира съдържанието на решението за отказ, а с разпоредбата на чл. 39 от същия закон са дадени указания как да бъде съобщено това решение на заявителя. Анализът на горепосочените разпоредби налага извода, че единствената призната от закона възможност за процедиране на задължения субект е да постанови решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до поискана обществена информация, за което писмено да бъде уведомен заявителя. Съобразно чл. 33 ЗДОИ, когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за местонахождението й, заявителят следва да бъде писмено уведомен. В случая не би могло да се приеме, че това е сторено.

С оглед характера на уредените обществени отношения и целта на приложимия материален закон и предвид разпоредбата на чл. 39 ЗДОИ, която задължава субектите по чл. 3 да се произнасят с мотивирано решение и в случаите на отказ да бъде предоставена исканата информация, съдът приема, че председателя на КПКОНПИ е бил длъжен да се произнесе с изричен акт в законоустановения срок, по подаденото до него заявление за достъп до обществена информация. Във връзка с доводите на ответната страна следва да се отбележи, че такъв акт следва да бъде издаден и в случаите по чл. 33 ЗДОИ, както и когато са налице основания да бъде отказано предоставяне на достъп до обществена информация, поради наличието на предпоставките за това по чл.12 и чл. 13, ал. 2 и чл. 37 от същия закон. Поради това обжалваният в настоящото производство мълчалив отказ, само на това основание, следва да бъде отменен, а преписката – върната на задължения субект за произнасяне по подаденото до него заявление с надлежен акт в срока по чл. 28 ЗДОИ.

Съобразявайки изложеното дотук и константната практика на ВАС по идентични казуси, АС Видин счита, че обжалвания мълчалив отказ е незаконосъобразен , издаден при противоречие с материалноправни разпоредби, поради което и подадената срещу него жалба е основателна и следва да бъде уважена, като мълчаливия отказ следва да бъде отменен и преписката върната за произнасяне.

На основание чл.143, ал.1 АПК ответника по жалба ще следва да заплати на жалбоподателя и направените по делото разноски в размер на 260 лв.

Водим от горното и на осн. чл.172,ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление вх.№ ДОИ00001 от 13.01.2020год., подадено от Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Георги Борисов Георгиев.

ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА председателя на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ да заплати от бюджета си на Гражданско движение „ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от Георги Б орисов Георгиев сумата от 260 лв., представляваща разноски за адвокатски хонорар и ДТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С тази победа БОЕЦ доказваме за пореден път, че КПКОНПИ е просто поредната имитация и институция-бухалка на мафията, която има за задача да пази омертата и да прикрива извършените от наглите престъпления! С постоянство, упорство и последователност постигаме успеси, които до скоро биха били немислими. Остава да спечелим и голямата битка! 

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове! БОЕЦ имаме решение за  Национален граждански протест „ГРАЖДАНИТЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ“, в сряда – 01.07.2020г. в предаването „Честно казано“ на Люба Кулезич по телевизия Евроком ще обявим датата и там, на площадите гражданите ще се изправим в директна битка срещу мафията, битка за свобода, справедливост и възмездие!

Снимка на БОЕЦ - България Обединена с Една Цел.

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА