БОЕЦ обжалвахме решението на РИК! Битката продължава!

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

От БОЕЦ обжалваме решението на РИК в 24 МИР за заличаване на инициативния ни комитет и недопускане до участие на Бойко Атанасов до предстоящите парламентарни избори. От първия до последния възможен ден бяхме навън, сред вас, търсихме и получихме вашата подкрепа и вашето доверие за следовател Бойко Атанасов. Всеки един запис от общо 1411-те в подписката ни е автентичен, положен от хора, които са убедени, че приоритет в битката ни с мафията у нас трябва да бъде съдебната реформа и отпорът срещу безконтролната и безотчетна власт на главния прокурор. Това е основното послание и цел на следовател Бойко Атанасов. Жалбата е подадена по електронен път с електронен подпис. Ципов, нещо?!

ДО
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЖАЛБА
От Камен Добринов Добрев с ЕГН *********
ПРОТИВ
Решение № 48-НС от 13 октомври 2021г. на Районна избирателна комисия (РИК) в 24 МИР
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦИК,
Член съм и представлявам инициативния комитет за номиниране на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за депутат на предстоящите на 14 ноември 2021г. парламентарни избори. Комитетът е регистриран с решение №10 от дата 25.09.2021г. на РИК в 2 МИР. В изпълнение на законовите изисквания,
в периода от датата на регистрацията му до 13.10.2021г. вкл. членове на ИК събирахме на различни места в гр. София, в района на 24 МИР, подписи в подкрепа на номинацията. На 13.10.2021г. внесохме в РИК
общо 1411 подписа – на хартиен и електронен носител, като всички те са подписани от различни лица, с изписани собственоръчно имената си с различен почерк, лично пред член на ИК.
С обжалваното решение №48-НС от 13 октомври 2021г. РИК в 24 МИР (публикувано на 13.10.2021г. в 16:53ч. на интернет страницата на РИК София 24 с адрес https://rik24.cik.bg/pvrns2021/decisions/48/2021-10-13) и след
получен протокол от 12.10.2021г. за извършена проверка на ГРАО регистрацията на независимия кандидат бе заличена. Мотивите в решението на РИК са заимствани изцяло от констатациите от проверката ГРАО.
Според протокола на Териториално звено ГРАО София – град от 12.10.2021 са установени 861 коректни и 550 некоректни записа от представените общо 1411 подписа и записа на данни на лица, подкрепящи кандидатурата на Бойко Атанасов като кандидат за независим народен представител. Данните са
предоставени както на хартиен носител, така и на електронен такъв – диск, в изпълнение на законовото изискване на чл.259, ал.1 от ИК. В съответствие с този протокол, РИК приема, че не се налице условията по чл. 257, ал. 1 от ИК и постановява оспорваното решение.

Намирам постановеното решение за неправилно и незаконосъобразно. Оспорвам данните в протокола от 02.10.2021г. на ТЗ ГРАО, оспорвам съдържанието на самия протокол в частта от т.3 до т.4.7 от него като официален свидетелстващ документ (в тази му част). Считам, че същият е неверен в оспорената част, тъй като от ТЗ на ГРАО са извършили формална проверка без да изяснят фактическата
обстановка и да установят всички относими обстоятелства по случая.
От една страна, проверката се е състояла единствено в съпоставяне на данните от електронния носител (диска, предоставен от наша страна на РИК) с базата данни на ГРАО, но не и при съпоставка на данните от хартиения носител. А подкрепата за кандидатурата е изразена върху списъците на хартиен носител, където собственоръчно всяко едно лице е изписало своите данни – три имена, ЕГН, постоянен адрес и е положило своя подпис. Нашето обяснение е, че предвид краткия срок за събиране и обработка на
информацията вероятно са допуснати технически грешки при набиране на данните от хартиените списъци на електронния носител. Императивът на чл.259, ал.1 от ИК със сигурност е приет от законодателя за
улеснение на проверяващите, но той не изключва тяхното задължение, особено при толкова съществени на брой некоректни записа, да извърши непосредствена проверка на данните от самите списъци на хартиен
носител, за да се елиминира човешката грешка.
Твърдението ни за невярност в отразеното в протокола изхожда и от съдържанието на самия документ. Липсва логическо обяснение и последователност в данните в протокола. Така, например, броят
на некоректни ЕГН е посочен в т.4.2. да е на 167, а същевременно не е налице нито един случай на  несъответствие между ЕГН и имена на подписали се. Тъй като в протокола на ТЗ ГРАО липсва разяснение за начина на отчитане на некоректните записа, а просто нанесени числа, за нас остава неясно как и защо некоректните ЕГН не са отчетени в т. 4.2. и в т.4.2. единствено коректните ЕГН ли са отразени, за да се стигне до извода, че при сравнението им с имената на подписалите, разминаване няма.
Липсва разяснение в протокола на ТЗ на ГРАО и кога се приема, че едно ЕГН е некоректно.
Възразяваме, че при сгрешена цифра или неясна цифра при изписване на ЕГН, например, това води до недействителност на целия запис. Не е налице методология в констатациите на ТЗ на ГРАО и на РИК, която да води до такъв извод. В по-голяма част от случаите лицата, полагали подпис, са се легитимирали пред представител на ИК и във всички случаи собственоръчно са попълвали своите данни в списъците. Неоснователно е да се не се зачитат записате на лица, които поради спецификата на своя почерк или в бързината са допуснали техническа грешка в част от изписания ЕГН, но за които има съвпадение в останалите данни от ЕГН, в имената и в адреса. Крайният преследван резултат е дали лицето се е явило лично и непосредствено е заявило своята подкрепа. Разчитането на данните е човешка дейност и е
обяснимо, ако някои от тях са разчетени погрешно или са изцяло нечетливи, но в малка част, която не следва да се приеме, че води до недействителност на целия запис.
Огромна част от некоректните записа според протокола на ГРАО са на лица без постоянен адрес на територията на избирателния район – общо 351 записа. В действителност има записи, при които лица коректно са изписали една част от адреса, но по лични съображения (вероятно) не са изписали изцяло
същия. Изписаният обаче адрес позволява в достатъчна степен да се установи категорично, че лицето е с постоянен адрес в избирателния район, което следва да се приеме за напълно достатъчно за целите на подписката – например лист 39, запис №194 на лице с имена К.С.Д., където е изписан адрес – ж.к. Банишора или лист 42, запис №210 на лице с имена В.В.З., където е изписан адрес – ж.к. Дружба. В тези случаи, ако от ГРАО са счели, че подобно изписване е недействително и записът е некоректен, считам, че преценката е погрешна и не кореспондира със смисъла на закона, който изисква удостоверяване принадлежността на лицето към района и е без значение, ако при изписването си той не е уточнил пълния адрес. Това може да е станало поради различни причини, но при проверка от ГРАО биха могли да се
уверят, че лицето е жител в съответния район.
Съмненията ни за неправилност в констатациите в протокола на ГРАО се засилват и от обстоятелството, че след извършена справка на интернет страницата на ЦИК, където всяко едно лице може да провери дали фигурира в списъците на някоя от партиите, коалициите или ИК на предстоящите избори, нито един от петимата членове на ИК се оказа да се е разписал на собствения ни списък в подкрепа на Бойко Атанасов. Аз, например, фигурирам на лист 37, запис 181 (доказателство №1), но след справка се
установява, че не съм подкрепил никого. Друг член на ИК Анна Бекчиева – Асенова фигурира пък в списъка на ПП Българска социалдемокрация Евролевица без да се е разписвала на него, докато не фигурира в собствения ни списък.
Справката извършваме на интернет адрес: https://www.cik.bg/bg/pvrns14.11.2021/podpiski?fbclid=IwAR2qItAUsxAOR2roMbqOrOhd7rRLljvB2ycaKkMjdA7unjWi1gEcIUuYGU0
С оглед на гореизложеното и след като извършите проверка на подписката, в т.ч. и на
представения хартиен носител, Ви моля да отмените оспорваното пред Вас Решение №48-
НС/13.10.2021г. на РИК в 24 МИР – София.
Доказателства:
1. Решение №48-НС/13.10.2021г. на РИК в 24 МИР – София
2. Протокол от 12.10.2021г. на ТЗ ГРАО София – град
3. Извадка от Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията – номериран лист 37
4. Ел. документи – извадка от ЦИК за членовете на ИК – Камен Добрев и Анна Бекчиева след
справка за това дали имената им фигурират в някой от списъците на партии, коалиции или инициативни
комитети.
Доказателствено искане:
1. Моля до задължите РИК да окомплектова в цялост преписката и да я ви е продостави за
произнасяне
2. Моля да отправите до ТЗ ГРАО София-град искане за допълване на данните в оспорения протокол №12/12.10.2021г., като изрично в отговор се посочи какви са критериите за определяне на изписано ЕГН за некоректно и за изписан адрес за некоректен. Ако ЦИК е издала указания до РИК-овете в тази насока, каквото неуспешно търсене извършихме, моля ЦИК в своето решение да се позове на същите.
Дата: 16.10.2021г.,
гр. София Камен Добрев

Знаехме, че този граждански тандем между БОЕЦ и Бойко Атанасов е заплаха за партийно-олигархичното статукво. Разтресохме кочината. И врагове, и „приятели“ скочиха върху ни, а ние продължавахме да правим това, което винаги сме правили. Да водим битката срещу мафията и злото, да държим фокуса върху важните за гражданите теми и проблеми – върховенство на правото, липсата на справедливост, закон за лустрацията, оставка на Гешев, Кошлуков, Цацаров, ВСС, СЕМ и тн. Граждански контрол върху управлението, електронно, дистанционно гласуване.
15 дни събирахме подписи. Всеки ден, в дъжд, в хубаво време, на открито, в градиники, кръстовища, подлези и метростанции. И бяхме единствените, които събират реално подписи за парламентарните избори. От първият до последният подпис – автентични. Огромен труд и успех. Хора сами ни търсеха, идваха от другият край на София и се подписваха. От провинцията се обаждаха и идваха, сърдеха се, че не могат да се включат в подписката защото закона ни ограничаваше само в един избирателен район да събираме подписи.
Първи се регитрирахме и последният ден внесохме подписката. Събирахме до последно. И дори след като внесохме подписката в РИК , хора продължаваха да ни търсят, за да ни подкрепят.
Искахме да дадем алтернатива, да вкараме поне един независим кандидат, да имаме поне един истински граждански глас в Парлемента. Да пробием системата. Да вкараме мажоритарния елемент в най-чист вид. Уж всички за това говорят, но нищо не правят. Да вкараме човек, който знае какво да пита Гешев в народното събрание. Който знае какво е съдебна реформа и е доказал своят смелост и независимост. Който има доверието на гражданите. БОЕЦ искахме да направим гражданите активна страна и след изборите. Нов модел на граждански контрол!
И стигнахме до „заличителите“. В случая от ГРАО. От 1411 подписа ни заличиха 550. Заличиха регистрацията на Бойко Атанасов. Заличиха Инициативния комитет. Заличиха волята на над 1400 български граждани! От 30 години не могат да заличат мъртвите души в избирателните списъци, но нашата регистрация заличиха.
Ще обжалваме, ще ги съдим и борим до край. 
Битката продължава.

Благодарим за подкрепата в общата ни битка за справедливост и Истината!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА