БОЕЦ внесе иницииращ документ в Съвета за сигурност на ООН за стартиране на съдебна процедура в международния наказателен Трибунал в Хага срещу Владимир Путин за военни престъпления, геноцид, въоръжена агресия, нарушаване на човешките права и причиняване на смърт на стотици цивилни граждани (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Днес БОЕЦ внесохме до Съвета за сигурност на ООН, секретариата на ООН и Генералния секретар иницииращ документ за стартиране на съдебно преследване срещу Владимир Путин в международния наказателен Трибунал в Хага. (Международен наказателен съд в Хага – МНС) Съдът има право да упражнява юридикдикцията си спрямо лица във връзка с много тежки престъпления – геноцидпрестъпления срещу човечествотовоенни престъпления и престъпления на „агресия“. Това е различна институция от Международния съд в Хага към ООН.

Документът на БОЕЦ е депозиран и пред прокурор Karim Khan от МНС,  който наблюдава казуса с Русия и Украйна.

Повода за нашата инициатива е войната на Русия срещу Украйна, започнала по заповед на Путин. Ужасяващо престъпление, което вече отне стотици животи на цивилни граждани и хиляди военнослужещи от двете страни. Считаме, че действията на Путин обосновано могат да бъдат определени, като военни престъпления и геноцид. Трибунала в Хага е създаден на 1 юли 2002 г. (денят, в който Римският статут влиза в сила). Съвета за сигурност към ООН е оправомощен орган, който може да започне процедура по образуване на наказателно преследване и повдигане на обвинения срещу лице уличено в извършване на престъпления от компетенциите на МНС.

Публикуваме пълният текст на документа на български и английски:

„До: СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ КЪМ ООН

СЕКРЕТАРИАТ НА ООН

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ООН

МЕЖДУНАРОДЕН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД – ХАГА – ПРОКУРАТУРА

ПРИЗИВ

за спешни действия

от

Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“

ЕИК: 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“, блок 4, вход „З“, ап. 157

представлявано от Георги Борисов Георгиев –Председател на УС

E-mail:boecngo@gmail.com

срещу

Владимир Владимирович Путин

президент на Руската федерация

относно

извършени военни престъпления, военна агресия, геноцид, погазване на Конвенцията за защита правата на човека и човешките свободи, и нарушаване на международното право и договори – Минските споразумения.

С настоящия Призив сезираме Съвета за сигурност на ООН, Секретариата на ООН, Генералния секретар на ООН и Прокуратурата към Международния наказателен съд в Хага за тези престъпления на Владимир Путин, извършени по негова заповед при въоръженото нападение над суверенната държава Украйна и започналата там война на 24 февруари 2022 г.

“БОЕЦ” е най-активната българска неправителствена организация с дейност в обществена полза, като част от целите, записани в нашия Устав, са в защита на гражданските и човешките права. Това ни дава правно основание да сезираме ООН и Международния наказателен съд в Хага с настоящия Призив за спешни действия. Значим е фактът, че в Украйна живеят над 250 000 граждани с български произход, като част от тях са и български граждани.

На 24 февруари 2022 г., след продължило седмици наред дипломатическо напрежение, Владимир Путин – като президент на Руската федерация – издаде заповед на руските въоръжени сили да започнат война на територията на суверенната държава Украйна, в нарушение на всички международни правни норми и Минските споразумения. Още в първите 24 часа от началото на войната различни международни и украински източници съобщиха за 137 жертви, между тях и цивилни граждани. През следващите дни – под ръководството на Путин – руските въоръжени сили нападнаха с ракети, танкове, самолети, хеликоптери и автономно оръжие множество украински градове, военни и цивилни обекти. Жертвите сред цивилните граждани не може да бъдат определени като точна бройка, но според различни международни източници са стотици.

През цялото време – както преди руската инвазия, така и след започването на войната – украинският Президент Володимир Зеленский, както и Европейският съюз, НАТО и множество държавни ръководители и организации, призоваваха Путин да не предприема въоръжена атака, а след началото на военната инвазия – да прекрати военните действия и да изтегли руските въоръжени сили от територията на Украйна. Към него бяха отправени множество предложения за дипломатически разговори с цел решаване на конфликта, на които Путин отказа.

В резултат на започнатата от Путин война на територията на Украйна, освен преките човешки жертви на бомбардировките и военните сражения и действия на руските въоръжени сили, бе предизвикана масова бежанска вълна и хуманитарна криза, която обхваща стотици хиляди украински и други граждани. Унищожен е нормалният живот на милиони украинци. Дори и в настоящия момент продължават да загиват хора, съсипват се безброй човешки съдби, разрушават се домове, инфраструктура, бизнеси, природа, околна среда.

Тези и други обстоятелства ни дават основание да считаме, че Владимир Путин носи лична, персонална, отговорност за започната война, за извършените военни престъпления, за убийството на мирни граждани, геноцид, нарушаване на Минските споразумения и международните правни норми, за предизвикване на бежанска вълна и хуманитарна криза и за нарушаване на човешките и граждански права.

“БОЕЦ” сезираме ООН, изискваме и призоваваме от Съвета за сигурност, Секретариата на ООН, Генералния секретар на ООН и Международния наказателен съд в Хага да предприемат незабавно необходимите спешни действия, които са от техните правомощия, за започване на съдебен процес Трибунал срещу Владимир Владимирович Путин – президент на Русия. В резултат на военните действия на територията на цяла Украйна, институциите там, включително и съдебната система, не са в състояние да функционират нормално и да проведат ефикасно разследване и наказателно преследване. Това дава основание на Съвета за сигурност на ООН, като оправомощен орган, за постанови съдебно преследване срещу Владимир Путин за извършените престъпления, под юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага.

Съгласно нарочната Декларация от Украйна, подадена на 8 септември 2015 г., с която Украйна приема юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага (ICC), Прокурорската служба към този Съд може да упражнява своята юрисдикция и да разследва всякакви актове на геноцид, престъпления срещу човечеството или военни престъпления, извършени на територията на Украйна от 20 февруари 2014 г. нататък. По този начин фактът, че Украйна и Руската федерация не са държави по Римския статут, не се явява юридициална пречка за повдигане на обвинения по гореупоменатите престъпления, извършвани на територията на Украйна.

Персоналната отговорност за извършени престъпления е правен принцип, който стои в основата на съвременните демократични общества. Ние от Гражданско движение “БОЕЦ” считаме, че международната реакция и съдебно преследване на лица, които използват своята политическа власт за извършване на геноцид, военни и други престъпления срещу Човечеството и гражданските права, е задължителен отговор в защита на справедливостта, демокрацията и мира.

“БОЕЦ” изразяваме готовност да предоставим и допълнителна информация за извършените от Владимир Путин престъпления на територията на Украйна.

Очакваме отговор от адресираните по-горе институции за предприетите от тях действия за започване на наказателно преследване срещу Владимир Владимирович Путин в Международния наказателен съд в Хага.

Гражданско сдружение “БОЕЦ” изразяваме своята подкрепа за украинския народ и държава.

С уважение:

Георги Борисов Георгиев

Председател на Управителния съвет

на Гражданско движение “БОЕЦ – България Обединена с Една Цел”
28 февруари 2022 г
гр. Видин
РБългария“.

„To: United Nations Security Council

United Nations Secretariat

Secretary-General of the United Nations

            International Criminal Court – Hague – Prosecutors’ Office

CALL TO URGENT ACTION

By:

Civil Movement “BOEC – BULGARIA UNITED WITH AN AIM”

UIC Entity Number: 176949776

Address: Bulgaria, Vidin, Panonia Complex, Block 4, Entr.“Z”, Apt. 157

Represented by Georgi Borisov Georgiev – Chairperson of the Management Board

E-mail: boecngo@gmail.com

Against:

Vladimir Vladimirovich Putin

president of the Russian Federation

Regarding:

war crimes, military aggression, genocide, violation of The European Convention on Human Rights, breaking international laws and agreements – the Minsk Agreements

In this present CALL TO URGENT ACTION we address and appeal the United Nations’ Security Council, the United Nations Secretariat, the Secretary-General of the United Nations and the International Criminal Court – Hague – Prosecutors’ Office, regarding the abovementioned crimes by Vladimir Vladimirovich Putin, ordered and executed under his command for military armed attack over the sovereign state of Ukraine –a war which commenced on 24 February 2022.

CM ‘’BOEC’’ (abbreviated from “BOEC – BULGARIA UNITED WITH AN AIM”) is the most active and efficient Bulgarian non-government organisation (NGO) acting pro-bono for the public good. One of the foundation purposes laid down in our Constitution is protection of civil and human rights. This legally enables us to address The United Nations and the International Criminal Court – Hague – Prosecutors’ Office with this current CALL TO URGENT ACTION appeal letter. A significant consideration is the fact that there are over 250,000 citizens of Bulgarian descent living in Ukraine – some of them Bulgarian nationals.

On 24 February 2022, after prolonged diplomatic ordeal and pressure, Vladimir Putin – as president of the Russian Federation – declared war to Ukraine issuing command to Russian armed forces to perform brutal territorial invasion in the sovereign country of Ukraine, in violation of all international legal terms and the Minsk Agreements. As early as in the first 24 hours since the beginning of the war, a number of international and Ukrainian sources reported 137 casualties, among them – civil citizens. Subsequently, under Putin’s command, Russian armed forces attacked numerous Ukrainian cities, towns, villages, military and civil areas and objects, using missiles, tanks, air fleet and autonomous weapons. The casualties among civil population can not be stated with an accurate number, however according to different international sources there were hundreds of people who have lost their lives.

There have been persistent calls before (as well as after) the Russian military invasion, by the Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy, by the European Union, by NATO and a number of leaders of states and organisations, calling on Putin to not undertake military attacks. After the attack was launched, Putin had been called to cease military actions and to withdraw Russian armed forces out of Ukrainian territory. Proposals and suggestions for diplomatic negotiations on conflict resolution and settlement had been offered to Vladimir Putin, however he refused all realistic opportunities for effective diplomatic discussions.

As a result of the war initiated by Putin on the territory of Ukraine – in addition to human casualties caused by bombardments and assault, military combats and actions by Russian armed forces – a huge wave of refugees and a humanitarian crisis have also started, affecting hundreds of thousands of Ukrainians and other citizens. Human lives are lost; homes, buildings and infrastructure are being destroyed, as well as businesses, natural resources, environment, etc.

These circumstances and events let us to consider and conclude on Vladimir Putin as the individual carrying personal responsibility for the war, committed war crimes, killing peaceful citizens, genocide, violation of the Minsk Agreements and international laws, inflicting a wave of refugees, causing a broad humanitarian crisis, and violating human and civil rights.

We from CM ‘BOEC’ call and address the United Nations and demand that the United Nations Security Council, the United Nations Secretariat, the Secretary-General of the United Nations and the International Criminal Court – Hague – the Prosecutors’ Office take immediate and appropriate actions, urgently, to initiate a legal proceeding case against Vladimir Vladimirovich Putin – president of the Russian Federation. As a result of the military invasion on Ukrainian lands – the state institutions across the whole country, including the judicial system, are unable to function effectively and deliver efficient investigation, prosecution and justice. The United Nations Security Council has the legal grounds as an authorised body to refer the situation to the International Criminal Court – Prosecutor’s Office and demand or initiate legal prosecution against Vladimir Putin for committed crimes, under the jurisdiction of the International Criminal Court in The Hague.

We are also aware that pursuant to the Declaration lodged on 8 September 2015, with Ukraine accepting jurisdiction of the International Criminal Court, the Prosecutor’s Office may exercise its jurisdiction over and investigate any act of genocide, crimes against humanity or war crimes committed within the territory of Ukraine since 20 February 2014 onwards.

Taking personal responsibility for committing of crimes is a founding legal principle which is at the roots of contemporary democratic societies. We from CM ‘BOEC’ believe that strong international vector of reactions and legal prosecution of individuals who abuse their political authority for committing war crimes and other serious crimes against humanity and civil rights is an obligatory response in defence of justice, democracy and peace.

We are available and ready to furnish additional information should there is a necessity. We urge the United Nations Security Council and the abovementioned institutions to respond to our appeal as soon as possible and to take all actions and proceedings to immediately initiate legal prosecution against Vladimir Putin at the International Criminal Court in The Hague.

We from CM “BOEC” express our support and care for the Ukrainian people and state.

Georgi Borisov Georgiev

Chairperson of the Management Board

of CM “BOEC – BULGARIA UNITED WITH AN AIM”

28 February 2022

City of Vidin

Republic of Bulgaria“.

Очакваме отговора, реакцията и действията на международните институции. 

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA