БОЕЦ осъди НАП на последна инстанция! #ДДСгейт

СПЕЧЕЛИХМЕ И ТАЗИ БИТКА!

С решение 6045 от 22.4.2019г. Върховният административен съд отхвърли жалбата на НАП срещу решението на АССГ , с което ги задължават да отговорят на БОЕЦ по ЗДОИ на зададени от нас седем въпроса!

РЕШЕНИЕ

6045
София, 22.04.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседаниена седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
АННА ДИМИТРОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното
от съдията АННА ДИМИТРОВА
по адм. дело 12148/2018. Document Link Icon

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), срещу решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град, с което е отменен негов мълчалив отказ по заявление вх. № 63 – 00 -8/26.03.2018 г. на НАП и му е изпратена преписката за произнасяне в 14 дневен срок със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Касаторът поддържа в касационната жалба и в съдебно заседание, чрез процесуален представител, че обжалваното решение е неправилно – постановено в нарушение на материалния закон и необосновано, иска отмяната му, отхвърляне на жалбата срещу мълчаливия отказ и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът по касационна жалба – гражданско сдружение “ Боец – България обединена с една цел“, представлявано от председателя на Управителния съвет, в писмено становище, иска оставяне на решението в сила.
Представителят на Върховна административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, пето отделение, като прецени допустимостта на касационната жалба и наведените в нея отменителни касационни основания, съгласно чл. 209 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна, а разгледана по същество за неоснователна.
За да постанови обжалваното решение, АССГ е приел за установено, че гражданско сдружение „Боец – България обединена с една цел“ е подало заявление до изпълнителния директор на НАП заявление по ЗДОИ вх. № 63 – 00 -8/26.03.2018 г. на НАП, с което е поискало достъп до обществена информация при условията на надделяващ обществен интерес по 7 броя въпроси, свързани с размер на отписани вземания на НАП по периоди поради изтекла давност, размер на несъбран корпоративен данък по ревизионни актове за посочен период, общи размери на обороти и печалби на фирми, занимаващи се с хазартна дейност по периоди и списък на фирмите, занимаващи се с хазартна дейност за същия период, по което липсва произнасяне от изпълнителния директор на НАП в законовия срок по ЗДОИ. Съдът е изложил мотиви, че изпълнителният директор на НАП е задължен субект по ЗДОИ, а исканата информация е свързана с областта на компетенция на НАП, поради което исканата информация е обществена по смисъла на чл.2, ал.1 ЗДОИ, тъй като би дала възможност на заявителя да си състави собствено мнение относно дейността на задължения субект. Изложени са доводи и за наличие на хипотезата на надделяващ обществен интерес по смисъла на т.6 на пар.1 от ДР на ЗДОИ, поради което оспореният мълчалив отказ е приет за незаконосъобразен.
Решението е правилно като краен резултат.
Настоящият съдебен състав споделя изложените от АССГ доводи за характера на исканата информация. Безспорно при надлежно сезиране на изпълнителния директор на НАП с искане за информация, свързана с размери на приходи, обороти и печалби – въпроси, свързани с дейността на НАП, задълженият субект по ЗДОИ дължи изрично произнасяне, както е приел и АССГ, предвид разпоредбите на чл.33 – 38 ЗДОИ.
За пръв път изтъкнатите от касатора в касационната жалба доводи, че НАП не разполага със систематизирана информация по зададeните въпроси и не може да бъде задължавана да изготвя статистика за целите на ЗДОИ представлява недопустим опит за мотивиране на оспорения мълчалив отказ за пръв път пред касационната инстанция, на която с разпоредбата на чл.220 АПК е забранено да установява за пръв път факти, необсъждани пред първата съдебна инстанция. Следва да се отбележи, че видно от приетите по делото други решения по ЗДОИ с издател – изпълнителният директор на НАП, последният е предоставял достъп до обобщена информация за размери несъбрани вземания ДДС и общ размер дължим ДДС по ревизионни актове за същите периоди. Предвид разпоредбата на чл.10, ал.1, т.3 от Закона за НАП, според която изпълнителният директор на НАП анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания, същият следва да разполага със статистически данни по години по заложените параметри в ежегодния план за приходите от публични вземания. Действително предвид конкретната формулировка на отделните въпроси по заявлението – а именно периодите, за които се иска информацията, които са различни от годишния период по чл.10, ал.1, т.3 от ЗНАП, обособяването на обороти и печалби по предмет на дейност на търговци и т.н., задълженият субект е възможно да не разполага с част от поисканата му информация. В този случай действително задълженият субект по ЗДОИ не може да бъде задължаван да обработва допълнително и систематизира наличната му информация единствено за целите на производството по ЗДОИ, а следва да изложи тези си доводи, подкрепени с факти, в решението си по ЗДОИ при изричното ново произнасяне по заявлението.
Предвид изложеното решението като правилно като краен резултат следва да бъде оставено в сила. С оглед изхода на делото няма правна възможност за присъждане на претендираното от касатора юрисконсултско възнаграждение.
Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК Върховният административен съд, пето отделение

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение №5035/26.07.2018 г. по адм.дело №4772/2018 г. на Административен съд – София – град.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През март 2018г. на пресконференция в БТА София, БОЕЦ огласихме и представихме документи за над 16 МИЛИАРДА несъбрано и източено ДДС! Едва ли има българин, който да не е чул вече за тези милиарди! Това бе един от най-големите скандали за миналата година! Продължихме със серия от сигнали до прокуратура, ЕК и други институции. Последва ответна серия от удари и всякакви гадости срещу нас.  Новосвормиращата се Европейска прокуратура, за чиито шеф кандидат е Лаура Кьовеши има в правомощията си възможност да разследва и престъпления свързани с източване на ДДС! ЗАТОВА БОРИСОВ ГО Е СТРАХ ОТ КЬОВЕШИ!  БОЕЦ разобличихме управляващата ни мафия, като отговорна за този грабеж и продължихме битката. Междувременно изисквахме от НАП имената на фирмите източили милиардите ДДС и данните за несъбраният корпоративен данък, както и информация за хазаратният бизнес! И получихме откази. Борисов, Пеевси и слугите им пазят омератата! Заведохме две дела срещу НАП, като на първа инстанция спечелихме и двете дела, но НАП обжалва и едното дело СЕГА приключи в наша ползва на последна инстанция. През юни 2019г. е второто ни дело за имената на фирмите ДДС-ари! Балгодарност за адвокат Иво Атанасов за усилията!

Ето въпросите, на които НАП отказа да отговори и бяха осъдени! Сами преценете от какво и защо ги страх да кажат Истината!

Първо:  Какъв е размера на отписаните вземания на НАП поради изтекла давност по години за периода 2009г.включително – 2017г.включително.

Второ: Какъв е общият размер на отписаните вземания на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Трето: Какъв е размера на несъбраният корпоративен данък по ревизионни актове на НАП по години за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Четвърто: Какъв е общият размер на оборота по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри и необлагаеми с ДДС за периода 2009г. включително – 2017г. включително.

Пето: Какъв е общият размер на декларираната печалба по години от фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г. включително – 2017г включително.

Шесто: Какъв е общият оборот на годишна база  по години на фирмите занимаващи се с хазартна дейност с хазартни съоръжения включително и хазартни игри за периода 2009г.включително – 2017г. включително. 

Седмо: Пълен списък на фирмите занимаващи се хазартна дейност с хазартни съоръжения, включително и хазартни игри за периода 2009г. – 2017г.

Продължаваме! Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

#ДДСгейт

#АпартаментГейт
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримириДДмите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

PAYPAL  link

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА