БОЕЦ поиска официално становище от Брюксел за „Турски поток“! (документи)

Продължаваме нашите действия и инициативи във връзка с разобличаване на корупционният и антибългарски характер на проекта „Турски поток“ на територията на България и отговорността на Борисов и бандата му за този грабеж за три милиарда лева. 

БОЕЦ поискахме от ЕК – главна дирекция „Енергетика“ и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори официално становище дали се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/460, Регламент (ЕС) 2017/459, Трети енергиен пакет на ЕС и др. европейски норми и законодателство.

Прилагаме пълен текст на писмото:

ДО

Г-жа Урсула фон дер Лайен

Председател на Европейската комисия

Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори

Европейска комисия –  Главна дирекция  „Енергетика“                              

 Г-жа Илва Йохансон  – Комисар по вътрешните работи

 Всички членове на Европейската комисия

                          С И Г Н А Л

От Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ, ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ с ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“, блок 4, вход „З“, ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, председател на УС, e-mail: gd.boec.bg@gmail.com

Като неправителствена организация с дейност в обществена полза и в качеството ни на представители на гражданското общество в България, ГД „БОЕЦ” представяме на вашето внимание конкретни въпроси и  следната информация за строежа на газопровода „Турски поток”  в България.

Въпроси към Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори:

Във връзка с въвеждането в експлоатация на нов газопровод свързващ България с трета страна на входа Турция и на изхода със Сърбия , наречен (Турски/Балкански поток), който по думите на ръководителите на системният оператор няма връзка с националната газопреносна мрежа, но се използват компресорните мощности за да се доставя руски газ от Турция до Сърбия :

Бихте ли дали становище по следните въпроси:

 1. Следва ли към новия газопровод да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/460 наКомисиятаот 16 март 2017 годиназа установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, по конкретно  като:
 • се изпълни процедурата за прозрачност на тарифите;
 • операторът на преносната системи и националният регулаторен  орган гарантират прозрачност на тарифите като публикуват елементите, използвани за  изчисляване  на тарифите;
 • се проведе обществена консултация, за да се гарантира  прозрачност относно изчисляване на тарифите.

Следва ли Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори да анализира тарифите за новия газопровод и да даде становище дали отговарят на принципите на Регламент 2017/460 във връзка с възможното кроссубисдиране, и това становище да бъде отправен елемент при разрешението за неговата експлоатация.

 1. Следва ли спрямо новия газопровод да се прилага Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 и какви са задълженията и правомощията на националния регулаторен орган.
 2. Какви са стъпките, които АСЕР е готова да предприеме в случай че българския ТСО откаже да даде или даде непълна информация?

Въпроси към Европейската комисия –  Главна дирекция  „Енергетика“:

     Във връзка с въвеждането в експлоатация на нов газопровод свързващ България с трета страна на входа Турция и на изхода със Сърбия , наречен (Турски/Балкански поток), който по думите на ръководителя на Булгартрансгаз няма връзка с националната газопреносна мрежа, но компресорните мощности се използват за нагтеняване на руски газ от Турция до Сърбия :

Бихте ли дали становище по следните въпроси:

1.България има ли задължение да транспонира в националната си законодателство Директива (ЕС) 2019/692 на Европейския парламент и на  Съвета от 17 април 2019 годиназа изменение на Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и ако не го е направила какви стъпки възнамерявате да предприемете.

 1. В момента в българското Народно събрание има проектозакон, който управляващата коалиция твърди че възнамерява да транспонира Директива (ЕС) 2019/692 , според експерти, в орязан и селективен вид. Искано ли е становище за съответствие и мнение от Генерална Дирекция „Енергетика“ по предложения проектозакон? Какви са последствията ако предложения проектозакон не съответства на стандартите за транспониране на европейско в национално законодателство?
 2. Тъй като преносния оператор е подписал дългосрочен договор с Газпром за пренос на газ от Турция до Сърбия и по този начин е ограничен достъпа на трети страни до новия газопровод, следва ли в съответствие с чл. 36 от директивата при постъпило искане да бъде освободен за определен период от време от разпоредбите на членове 9, 32, 33 и 34 и член 41, параграфи 6, 8 и 10, при спазване на определените условия.

Какви са задълженията и правомощията на националния регулаторен орган при изпълнение на процедурата за освобождаване.

 1. Следва ли към нови газопровод да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисиятаот 16 март 2017 годиназа установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ, по конкретно  като:
 • се изпълни процедурата за прозрачност на тарифите;
 • операторът на преносната системи и националният регулаторен  орган гарантират прозрачност на тарифите като публикуват елементите, използвани за  изчисляване  на тарифите;
 • се проведе обществена консултация, за да се гарантира  прозрачност относно изчисляване на тарифите.

Следва ли Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори да анализира тарифите за новия газопровод и да даде становище дали отговарят на принципите на Регламент 2017/460.

 1. Следва ли спрямо новия газопровод да се прилага Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013 и какви са задълженията и правомощията на националния регулаторен орган.
 2. Правителството на Република България настоява, че българският сегмент на проекта Турски поток подлежи на национална регулация, тъй като според него представлява „разширение на националната газопреносна мрежа“? Какво е становището на ГД „Енергетика“ относно влиянието на тази инфраструктура върху регионалния и в по-общ аспект газовия пазар на ЕС, в контекста на съчетание от 80-90 процента контрол върху преносния капацитет в България и стопроцентния контрол на входа на сръбската газопреносна система от Газпром, което на практика блокира достъпа на конкуренти на руския газов монопол?           

      БОЕЦ сезирахме и Европейската комисия, OLAF и Европейската прокуратура прилагайки  доказателства за злоупотреба с европейски средства и действия на българските институции и премиер, имащи за цел прикриване на реалните цели и същност на проекта „Турски поток”, който представлява огромна опасност и заплаха за националната сигурност на България и интересите на Европейският съюз, засилвайки енергийната ни  зависимост от Русия.  Доказваме руското участие и контрол върху строителството и експлоатацията на тръбопровода.

Във връзка с пълномощията на новосъздадената Европейска прокуратура, в чиито ресор е именно разследване на сигнали за злоупотреби с европейски средства, ГД „БОЕЦ“ сезирахме и г-жа Лаура Кьовеши за казуса, както и европейската служба за борба с измамите OLAF по повод установеното от нас участие на фирми усвоили европейски средства в изграждането на „Турски поток“

Очакваме вашите отговори, реакция и конкретни действия и изразяваме готовност да предоставим и допълнителни данни, както и да проведем срещи с представители на европейските институции, за да информираме и обсъдим въпросите свързани с „Турски поток” на територията на България.

21.01.2021г.       Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Повече от 4 месеца вече БОЕЦ водим битка за осветляване на грабежа „Турски поток“. Десетки акции, протести, видеорепортажи и граждански инспекции, с които показахме на бъларското общесто, че този проект за три милиарда лева е изцяло под руски контрол и обслужва чужди интереси, като българските граждани плащат цената. 

В края на номври 2020г. БОЕЦ сдезирахме OLAF и ЕК за нарушаване на европейските директиви и участието на фирми използващи европейски средства в изграждането на ‘Турски поток“ на територията на България. При нашите граждански инспекции и репортажи от мястото на полагане на тръбата и компресорната станция край Расово. БОЕЦ и нашите приятели от Булфото и след журналиситически разследвания на BIRD и Биволъ установихме, че част от българските фирми участващи в дейсностите по изграждане на тръбопровода са закупили своята техника с европейски средства. След бърза реакция и на ЕК , и на OLAF стана ясно, че Брюксел е наложил саннкции – 100% възстановяване на усвоените средства на седем фирми и проверките продължават. 

Брюксел е наложил санкции на фирми участвали в строежа на „Турски поток“, става ясно след сигнал на БОЕЦ!

В края на декември сръбският премиер откри „Турски поток“ в Сърбия, на събитие, на което присъстваха предсатвители на Русия, Газпром и фирмите изпълнители. В България Борисов мълчи, като комунист на разпит и вече дори дума да спомене за проекта.

БОЕЦ, Биволъ, Булфото, BIRD, Свободна Европа, Капитал, Фрогнюз, Евроком, СЕГА, Алтернативата,  Дневник, Либерта, Еврочикаго Клуб Z,  и други независими медии, Илиян Василев, Васко Начев и още неколцина свободни анализатори и експерти се преборихме с омертата на мафията за този колосален грабеж и истината бе разкрита и огласена!

Битката продължава!

БОЕЦ сме категорични, че това правителство трябва незабавно да бъде свалено от власт и ще продължим с действията си тази посока! Доказано докато мафията е на власт всеки опит за реформи, за промяна към добро, или са някаква нормалност са обречени! Битката срещу това зло ще се води от гражданите на площадите.

Продължаваме, очаквайте следващите действия на БОЕЦ и когато излезем ни последвайте!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Подкрепа през PayPal или с банкова карта. Кликнете на линка или на картинката:

 <<< PAYPAL >>> link click

Подкрепа през Epay.bg. Въведете сума по избор:

Описание Сума
Подкрепа за дейността на ГД БОЕЦ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки