Коледен подарък за ГЕШЕВ – стават магнетични неща! (документи)

Подкрепете БОЕЦ в справедливите ни битки – <<< PAYPAL >>> link click

Коледен подарък за ГЕШЕВ!

Акцентира се върху случая „ЖОСИ“, разкрит от БОЕЦ съвместно с BIRD.BG! Христоматиен пример за корупция!

#ЖоСиГешевГейт – началото! И краят на Гешев

Накратко за „ЖосиГейт“ – Гешев приел подкуп, за да опраска бизнес съдружник.

По Коледа стават магнетични неща

Писмото на Конгресмен Уорън Дейвидсън, стр. 1

Писмото на Конгресмен Уорън Дейвидсън, стр. 1

Писмото на Конгресмен Уорън Дейвидсън, стр. 2

Писмото на Конгресмен Уорън Дейвидсън, стр. 2

Писмото на Конгресмен Уорън Дейвидсън, стр. 3

Писмото на Конгресмен Уорън Дейвидсън, стр. 3

Татяна Кристи :
„MERRY CHRISTMAS, GESHEV!

Коледен поздрав от американския Конгрес и Чичо Сам:

Влиятелният републиканец конгресмен Уорън Дейвидсън от Комисията по финансите се е обърнал към Финансовия департамент с писмо, в което поименно посочва Иван Гешев като саботьор на санкциите по закона Магнитски и настоява случаят му да бъде разгледан.

На дипломатически език това означава едно: Санкции!

От догодина Дейвидсън става председател на Комисията по финансите и гонката ще е до дупка, а в дупката вече са Пеевски и кохортата му корупционери. Отличен подарък за Коледа от нашите приятели в САЩ. В писмото се говори за корупцията, в която е заподозрян главния прокурор Гешев, конкретно случаят “Жоси“, но акцентът е върху това, че България се подиграва с американските санкции и руши сигурността на НАТО и партньорите. На Гешев няма да му се размине! ХО-ХО-ХО!“.

Ето и текста на самото писмо, след него и превод на български:

Congress of the United States
House of Representatives
Washington

The Honorable Janet Yellen
Secretary, U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20220

Dear Secretary Yellen,
As a Member of’ the House Financial Services Committee, I look forward to establishing a stronger and more open line of communications with the U.S. Department of Treasury in the 118th Congress on matters relating to illicit finance, corruption, and economic sanctions.

As I am sure you will agree, it is important as the United States and our allies continue to apply increased economic pressure on Russia for its unlawful invasion of Ukraine. Unfortunately, we are seeing all too frequent circumvention of those sanctions by Russian actors and their close associates despite the Administration’s commitment to „support the rule of law and impose costs on public officials and those connected to them who use government institutions for personal profit.“ As you know, much of the malign Russian influence is centered in southeastern Europe, including amongst NATO countries such as
Bulgaria.

In its decision to sanction influential Bulgarian individuals and their networks, the Office of Foreign Assets Control („OFAC“) noted that the designated individuals blackmailed sitting ministers „with criminal charges from Bulgaria’s Prosecutor General’s office if the minister did not provide […] further assistance upon appointment.» The weaponization of the high office of prosecutors in favor of organized crime and corruption is a serious threat to the stability of an important NATO ally and generally, the Balkan region. Regretfully, we have only seen escalation in the misconduct of Bulgarian judiciary since the Senate Foreign Relations Committee had issued a bipartisan statement condemning „persistent corruption, declining media freedom, politicization of the judiciary.“

The reports of corrupt actions of the Bulgarian Prosecutor General, Ivan Geshev, are of particular concern. The European Court of Human Rights has found repeated and serious violations of fundamental rights triggered by expropriatory actions against banking institutions conducted directly, or indirectly, under supervision of the Prosecutor General’s office. Bulgarian critical infrastructure and defense companies are routinely transferred to Russian sanctioned banks and other corrupt elements in spite of sanctions. Just days ago, the Council of Europe, the highest body supervising the execution of judgments of the European Court of Human Rights, remarked on “the systemic problem of ineffective criminal investigations, as well as the lack of independence of criminal investigations concerning the Chief Prosecutor“ and invited criminal investigations against the Prosecutor General himself.

Furthermore, investigative journalists had to be warned by the US embassy of imminent threat to bodily harm just days after they had reported about corruption allegations against the sitting Prosecutor General. Perhaps most disturbing, the Bulgarian courts seemingly followed the Prosecutor General refusal to act against sanctioned individuals, and recently declared U.S. sanctions imposed under Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (“Magnitsky Act”) ineffective and without legal power in the Republic of Bulgaria. The Bulgarian prosecution a few months later terminated all investigations and measures against the Bulgarian nationals sanctioned by the U.S.

These actions directly threaten the stability and security of NATO allies in Europe and aim to undermine Magnitsky Act which has become one of the most effective tools available to the U.S. government against foreign officials and shady businesses involved in corrupt practices and human rights abuses. The blatant disregard of U.S. sanctions by the Bulgarian Prosecutor General is unacceptable and must be addressed.

I look forward to working with you and your staff to strengthen our economic sanctions and anti-corruption efforts in Southeastern Europe and globally, including the prospect of additional legislation that will enable more effective enforcement. Thank you for your kind attention to this matter.

Sincerely,

Warren Davidson
Member of Congress


Конгрес на Съединените щати
Камара на представителите — Вашингтон

До почитаемата Секретар Джанет Йелън,

Министерство на финансите на САЩ
1500 Pennsylvania Avenue N.W.
Вашингтон, окръг Колумбия 20220

Уважаема Секретар Йелън,

Като член на Комисията по финансовите дела в Камарата на представителите, очаквам с нетърпение да установим по-силна и по-открита линия на комуникация с Министерството на финансите на САЩ в 118-ия Конгрес, по въпроси, свързани с незаконното финансиране, корупцията и икономическите санкции.

Сигурен съм, ще се съгласите, че това е важно, тъй като Съединените щати и нашите съюзници продължават да упражняват засилен икономически натиск върху Русия заради нейното незаконно нахлуване в Украйна. За съжаление, виждаме твърде често заобикаляне на тези санкции от лица с руски произход и техни близки сътрудници, въпреки ангажимента на администрацията да “подкрепи върховенството на закона и да наложи мерки върху държавни служители и тези, свързани с тях, които използват държавни институции за лична изгода“. Както знаете, голяма част от зловредното руско влияние е съсредоточено в Югоизточна Европа, включително сред държави от НАТО като България.

В решението си да санкционира влиятелни български лица и техните мрежи, Службата за контрол на чуждестранните активи (“OFAC“) отбеляза, че посочените лица са изнудвали действащи министри “с наказателни обвинения от българската главна прокуратура, ако министърът не предостави […] допълнителна помощ, ако му бъде поискана”. Използването на Главната прокуратура като оръжие в полза на организираната престъпност и корупцията е сериозна заплаха за стабилността на важен съюзник в НАТО и като цяло — на Балканския регион. За съжаление, виждаме само ескалация на неправомерното поведение на българската съдебна система, откакто Комисията по външни отношения на Сената излезе с двустранно изявление, осъждащо “упоритата корупция, намаляването на свободата на медиите, политизирането на съдебната система“.

Особено тревожни са сигналите за корупционни действия на българския главен прокурор Иван Гешев. Европейският съд по правата на човека установи многократни и сериозни нарушения на основните права, предизвикани от експроприационни действия срещу банкови институции, извършени пряко или косвено под надзора на Главната прокуратура. Българските компании за критична инфраструктура и отбрана рутинно се прехвърлят на руски санкционирани банки и други корумпирани елементи, въпреки санкциите. Само преди дни Съветът на Европа — най-висшият орган, който контролира изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека — отбеляза “системния проблем с неефективните наказателни разследвания, както и липсата на независимост на наказателните разследвания по отношение на главния прокурор ” и поиска наказателни производства срещу самия главен прокурор.

Освен това, наложи се разследващи журналисти да бъдат предупредени от посолството на САЩ за непосредствена заплаха от телесна повреда, само дни след като те съобщиха за обвинения в корупция срещу действащия главен прокурор (приложен е линк към публикацията на BIDR.BG по съвместното разследване с БОЕЦ по случая “Жоси”) . Може би най-обезпокоителното е, че българските съдилища видимо последваха отказа на главния прокурор да предприеме действия срещу санкционираните лица и наскоро обявиха санкциите на САЩ, наложени съгласно Глобалния закон за отговорност за върховенството на закона и човешките права на Магнитски (“Законът Магнитски“), за неефективни и без правна сила в Република България. Българската прокуратура няколко месеца по-късно прекрати всички разследвания и мерки срещу санкционираните от САЩ български граждани.

Тези действия пряко заплашват стабилността и сигурността на съюзниците от НАТО в Европа и имат за цел да подкопаят Закона Магнитски, който се превърна в един от най-ефективните инструменти, достъпни за правителството на САЩ срещу чуждестранни служители и сенчести бизнеси, замесени в корупционни практики и нарушения на правата на човека. Явното пренебрегване на санкциите на САЩ от страна на българския главен прокурор е недопустимо и трябва да бъде разгледано.

Очаквам с нетърпение да работя с вас и вашия екип за укрепване на нашите икономически санкции и усилията за борба с корупцията в Югоизточна Европа и в световен мащаб, включително перспективата за допълнително законодателство, което ще позволи по-ефективното им прилагане. Благодаря ви за любезното внимание към този въпрос.

На Ваше разположение,

Уорън Дейвидсън
Член на Конгреса

Битката продължава!

#БОЕЦ

Ако считате, че сме полезни подкрепете ни и финансово в общата ни битка за справедливост!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията, превзела държавата ни, тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници, борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи и финансово публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр. Видин, к-с ”Панония” бл.4, ап.157

Тел. 0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

Банкова сметка:

IBAN: BG39STSA93000024804131

BIC: STSABGSF

Титуляр: ГД „БОЕЦ“

Банка ДСК

 <<< PAYPAL >>> link click

#БОЕЦсрещуМАФИЯТA