БОЕЦ върна Цветанов на прокуратурата! (документи)

БОЕЦ внесе Жалба до Апелативана специализирана прокуратура срещу постановлението за отказ  на СП да  образува наказателно производство срещу Цветан Цветанов по #АпартаментГейт

Върнахме Гешев и прокуратурата на поправителен, макар да съзнаваме, че докато Каскета стои начело на тази институция всеки опит за търсене на справедливост е обречен. Още в края на март 2019г. когато БОЕЦ подадохме сигнала срещу Цветанов обявихме, че го правим не с очакване за справедливост, а именно с идеята да разобличим мафиотският характер на прокуратурата, като я принудим да изпере Цветанов. Бившият председател на ГЕРБ и вътрешен министър е част от същото мафиотско статукво, на което е подвластен Гешев и главният прокурор не може да се обърне срещу своите господари. Гешев може да конфискува 6 литра ракия на бай Стоян от село Жабокрек, но да разследва далаверите, престъпленията и схемите на управляващата ни мафия е абсолютно неспособен. Неговата рола, а чрез него и на цялата прокуратура е да защитава мафията и да бъдат бухалки в нейните ръце срещу неудобните! Случат с Цветанов и АпартаментГейт, който се оказа невинен и чист, като сълза и повдигнатите срещу Георги Георгиев от БОЕЦ три обвинения заради битката ни срещу мафията са категорично доказателство за това!

Да, Гешев е Радост за мафиотите и престъпниците, Бухалка срещу непримиримите и Позор за правосъдието и прокуратурата! 

Публикуваме пълният текст на Жалбата до АСП:

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ „ БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ГД  ”БОЕЦ”   email : gdboec@abv. bg     телефон: 0899 – 59 13 99                                                

До: АПЕЛАТИВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

1505 София, ул. „Черковна“ №90

Ж А Л Б А      

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 7306###### председател на УС email : gdboec@abv. bg    

Срещу

Постановление на прокурор В. Маджарова за отказ да се образува досъдебно (наказателно) производство по пр.пр. №2472/2019г. по описа на СП

БОЕЦ обжалваме в законоустановеният срок отказа на прокурор Валентина Маджарова, като необоснован и изискваме от Апелативна специализирана прокуратура да разпореди на СП образуването на наказателно производство в хода на което да се съберат всички факти, обстоятелства и разпитат съответните лица имащи отношение и информация към описаните от нас събития с цел установяване на обективната истина по действията и сключените от Цветан Цветанов имотни сделки, произхода на средствата за тях и нанесените щети на Общината и държавата от невнесени такси и данъци, както и да бъдат проверени данните за извършени други престъпления – корупция, злоупотреба с власт, търговия с влияние, сключване на симулативни сделки на нереални цени, укриване на доходи и тн.

Мотивите и аргументите ни за настоящата жалба са следните:

     В постановлението за отказ на прокурор В. Маджарова не се съдържат конкретни аргументи, мотиви и факти оборващи изразените от нас съмнения за извършени престъпления от Цветан Генчев Цветанов. В сигнала на БОЕЦ по който е образувана преписката е посочено:

 „БОЕЦ считаме, че в публикациите на СВОБОДНА ЕВРОПА и Биволъ, както и в цитираните експертни анализи и коментари на „Антикорупционен фонд”  се съдържа достатъчна информация за обосновани съмнения за  извършени престъпления от общ характер, като укриване на данъци, корупция, незаконно забогатяване и облагодетелстване, злоупотреба с власт, данъчни измами и престъпления, финансови престъпления, конфликт на интереси и тн. извършени от Цветан Генчев Цветанов и фирма „Артекс Инженеринг 2000-5“, продала на господин Цветанов новият апартамент.

     БОЕЦ сезираме и изискваме от Прокуратурата да образува наказателно производство , в хода на което да се изяснят всички представени данни, да бъдат разследвана информацията за извършените престъпления съдържаща се в сигнала, както и произхода на средствата, с които Цветан Генчев Цветанов е придобил новият си апартамент, така също и кой е закупил двата му стари апартамента и произхода на средствата за тази сделка. Както и да бъде установена реалната цена на тези имоти и  размера на укрития данък при сключените сделки. И да бъде потърсена наказателна отговорност при установяване на данни за извършени престъпления.

       Прокурор Маджарова не е извършила нито едно действие в посока разследване по същество на представените в сигнала данни за престъпления. Не е установена реалната цена на закупеният нов апартамент на Цветанов, за което има данни, че е занижена в пъти, не е извършена експертна оценка, нито са приложени становища от експерти и вещи лица, които да установят тази цена. Същото не е извършено и по отношение на цената на старите две жилища на Цветанов, които са заменени при сделката. Именно след такава експертиза и проверка би станало ясно, че стойността на заменените от Цветанов две жилища е далеч по-ниска от стойността на новото жилище на база реална цена на квадратен метър, което би доказало симулативният характер на сделката, укритите и неплатени данъци и такси, както и евентуално нерегламентирано плащане на разликата в цената е цел укриване на доходи и данъци. БОЕЦ изразяваме съмнение, че разликата в цената би могла да е и част от корупционна схема, като Цветанов получава този „подарък” срещу прокарването на законодателна поправка, в качеството му на депутат и председател на групата в Парламента на управляващата партия ГЕРБ, която обслужва интересите на продавачите. Тази законодателна поправка стана известна в публичното пространство, като поправката „Златен век”, по името на сграда строящата се от продавачите и която поправка им дава право да надстроят сградата с десетки етажи.    

   Прокурор Маджарова, нарушавайки законовият ред, НЕ  е образувала наказателно производства срещу Цветан Генчев Цветанов, въпреки изричното изискване на БОЕЦ в подаденият сигнал и  въпреки законовите изисквания за това –  легитимен сигнал и достатъчно съдържащи се в него данни, както предвижда материалният закон. Наказателното производство е единствената законова форма на проверка и разследване предвидена в НПК, в хода на която могат да бъдат извършени пълноценно необходимите процесуални действия за събиране, разследване и изследване по надлежният ред на всички факти и обстоятелства касаещи конкретният казус с цел установяване на обективната истина, а вместо това в разрез с НПК и законната прокурорска практика, прокурор Маджарова е извършила „предварителна проверка” която няма никаква правна и юридическа стойност и лишава от легитимност действията на прокуратурата. Считаме, че това е извършено именно с цел осуетяване на реално наказателно преследване срещу лицето Цветан Генчев Цветанов, което е престъпление срещу правосъдието, за което отделно ще сезираме ВКП, ВСС и ИВСС.

В своето постановление прокурор Маджарова единствено цитира публично известни факти и изказвания на Цветанов, а знаем, че тя не е, или поне не трябва да е  негов говорител, като не представя никакви реални мотиви за своят отказ. При извършената от прокурор Маджарова фиктивна „предварителна проверка” се констатират и следните пропуски и пороци, които компрометират изцяло действията на прокуратурата и нейното постановление за отказ за образуване на досъдебно производство (обръщаме внимание на прокуратурата, че правилният термин е наказателно производство):

 1) Установяването на относимите по случая факти се е ограничило до повърхностно описание на общоизвестни обстоятелства по самите сделки – местонахождение на имотите, обявени цени, дати. В описанието на фактите в прокурорския акт обаче не се съдържа никакво изследване точно на обстоятелствата, будещи най-голямо съмнение за възможно извършване на престъпни деяния – значителното отклонение на обявената цена на придобития от г-н Цветанов имот от реалните цени на недвижими имоти в района по същото време и дейността на г-н Цветанов като народен представител, евентуално засягаща дружеството – продавач. Посочено е също, че са извършени данъчни ревизии на г-н Цветанов и съпругата му като физически лица, и на дружеството „Артекс инженеринг“, но отсъства пресъздаване или анализ на каквито и да е факти, установени вследствие на тези ревизии.

2) Правни изводи в постановлението на практика отсъстват. Съдържат се единствено коментари, че според прокурора не били събрани данни за извършени различни цитирани престъпления от общ характер, които не могат да заместят правните изводи защо именно се счита, че определени факти водят или не водят до дадени заключения.

3) Посочено е също, че предметът на проверката бил идентичен с този на друга проверка, отново завършила с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, но още от ноември 2019 г. Едно от основанията за настоящия отказ от образуване на наказателно производство е именно обстоятелството, че по друга преписка с идентичен предмет вече е било отказано образуването на такова. Предвид големия публичен интерес и многократните запитвания към Прокуратурата на Република България за резултата от различните проверки по „Апартаментгейт“, напълно неясно остава защо този резултат в продължение на половин година не е бил публично оповестен, особено като се има предвид практиката на институцията да представя пред обществеността множество доказателства от дори текущи разследвания. Остава и неминуемият извод, че единствената причина обществото да научи нещо по този казус сега е, че от сдружение „Боец“ е бил подаден изричен сигнал и при отказ от образуване на досъдебно производство по него, прокуратурата е задължена от Наказателно-процесуалния кодекс да уведоми подателя на сигнала. В противен случай, въпреки големия обществен интерес, очевидно никаква информация не би била получена от никого, какъвто е случаят и с останалите казуси по „Апартаментгейт“.

4) Сроковете за извършване на проверки по реда на Закона за съдебната власт с цел събиране на достатъчно данни за образуване на наказателни производства действително са инструктивни, но в настоящия случай не може да не се спомене, че са многократно надвишени.

Уведомяваме АСП, че на 31.03.2019г. в Биволъ бяха публикувани документи (35 страници) изпратени до БОЕЦ и анализирани и валидирани от екипа на сайта за разследваща журналистика.

Прилагаме линк към публикацията на Биволъ съдържащата посочените документи:

https://bivol.bg/tsvetanov-konpi-1.html?fbclid=IwAR2KELCrvqzYHvusNruT0QAg4VLSmKcXiCpXxe7v6BFi0Oi5Kq-GkBtsZR8

От документите се установява следното:

Проверка на КОНПИ срещу Цветан Цветанов приключила през 2015 г. е установила несъответствие в имуществото му от 119 000 лв., но е била прекратена, защото сумата не надвишава прага за конфискация от 250 000 лв. От подробния доклад по преписка УВ-2492/2013 г. става ясно, че КОНПИ е нарушила грубо закона и е приложила различни счетоводни еквилибристики, за да сведе несъответствието само до 130 000 лв. Реалната сума на имуществото, за която Цветанов и семейството му не могат да докажат доходи е над 500 000 лв. изчисли Биволъ на базата на данните в доклада и открити източници на информация. В доклада има и данни от проверка на НАП, констатирала укриване на данъци в особено големи размери, за което обаче Цветанов не е обвинен.

По този случай на 01.04.2020г.  БОЕЦ сезирахме прокуратурата и КПКОНПИ, но до момента нямаме отговор и информация за действията им. СЧИТАМЕ, че казуса е съотносим по настоящата жалба по повод  сигнала на БОЕЦ и отказа на прокурор Маджарова да образува наказателно производство, защото показва и илюстрира подобни действия на институциите имащи за цел да прикрият извършени от Цветан Генчев Цветанов идентични престъпления – укриване на доходи, данъчни, имотни и други финансови престъпления.

БОЕЦ изискваме от Апелативна специализирана прокуратура да отмени постановлението за отказ на прокурор Маджарова по пр.пр. №2472/2019г. по описа на СП и да разпореди незабавно образуване на наказателно производство срещу Цветан Генчев Цветанов по сигнала на БОЕЦ за съдържащите се в него данни за извършени престъпления, като в хора на наказателното производство бъдат извършени необходимите процесуални действия за събиране на всички факти и обстоятелства за установяване на обективната истина. Предвид изключително високият обществен интерес по случая, БОЕЦ изискваме да бъдем уведомявани за всички действия на прокуратурата и резултатите от тях

БОЕЦ заявяваме своята готовност да предоставим и допълнителна информация след образуване на наказателното производство.

29.05.2020г.      Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ“

Гешев – пазител на мафията. Радост за престъпниците и Позор за правосъдието.

В жалбата е включена и част от позиция на АКФ разпространена вчера, както и допълнителен материал на сайта Биволъ.

Сега очакваме отговора на висшестоящата пералня. Още веднъж казваме, че Гешев и прокуратурата са неспособни да разследват далаверите, схемите и престъпленията на лица свързани с мафиотското статукво превзело държавата ни. Нашите сигнали принуждават Гешев и прокуратурата да разкриват истинскитя си образ на пазители на мафията и така постигаме една важна цел – разобличаването им! В отговор вместо справедливост и разследване на престъпленията на Цветанов очакваме поредните удари срещу нас. Бойците, биволите, непримиримите граждани, свободни журналисти и независимите магистрати са основмият враг на мафията и затова услията на Гешев и прокуратурата са насичени към репресии спрямо тях и тяхното преследване и мачкане. Готови сме.

Битката продължава! Очаквайте следващите действия и акции на БОЕЦ!

Време е гражданите да повярват в себе си, в собствените си сили!. Да се свивате, да мълчите, да се страхувате и снишавате не е решение. Рано, или късно ще се удавите в блатото на мафията, дебелите ще стигнат до вас. Не се доверявайте на партии, които са част от статуквото и ан компрометирани типове алчни за влат.  Решението е – гражданска революция и изриване на свинете, които превърнаха държавата ни в кочина. Сваляне на правителството на Буда и Пеевски и отстраняване не Гешев. Това е само първата стъпка. БОЕЦ вярваме, че гражданите можем да спечелим тази битка. Не го ли направим, ще продължим да броим самоубитите докато дойде и нашият ред. И не се лъжете, нито БСП, нито ДПС, ОП или което и да е ченгфеджийско образувание е латернатива, те са си едно! Алтернативата ще се роди в битката!
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафия и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail: boecngo@gmail.com

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА