БОЕЦ внесе сигнали срещу Гешев за записите „СпоразуменияГейт“! Сезирахме ВКП, ВСС И ИВСС!

ДНЕС, 24.10.2019г. БОЕЦ венсохме сигнали до Прокуратурата, Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС съдържащи аудио записи и документи с данни за извършени от Иван Гешев престъпления срещу правосъдието, както и други престъпления от общ характер и действия уронващи престижа на Съдебната власт! 

БОЕЦ публикуваме документи уличаващи Иван Гешев в неправомерни и престъпни действия в интерес на НЕДОСЕГАЕМИТЕ и срещу общественият интерес!

Сигнала ни съдържа публикация на сайта за разследваща журналистика „Биволъ“ в която са огласени и пубикувани аудиозаписите. Приложили сме публикация на БОЕЦ съдържаща документи потвърждаващи тезата за извършени от Гешев престъпления! 

Записи: Колаборирал ли е Иван Гешев с ОПГ по “Недосегаемите”?

В сигналите се казва:

До: ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

СИГНАЛ      

от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“,

ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157,

Представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 730621**** председател на УС email : gdboec@abv. bg    

ОТНОСНО

Данни за престъпления от общ характер, престъпления срещу правосъдието, чл. 288 от НК и действия, уронващи престижа на съдебната система извършени от Иван Стоименов Гешев – заместник на главният прокурор.

Припомняме Ви случая, за който настоятелно твърдим, че е ярък пример за

липсата на професионализъм у Иван Гешев и за това каква прокуратура ще имаме в

следващите седем години, ако тъй бъде избран за нов главен прокурор.

До сега са публикувани част от материалите, с които разполагаме по

делото, придобило известност като НЕДОСЕГАЕМИТЕ.

КРАТКА АНОТАЦИЯ НА СЛУЧАЯ:

Припомняме Ви, че първоначално по преценка на наблюдаващия прокурор

групата на НЕДОСЕГАЕМИТЕ е привлечена към отговорност за пране на пари (чл.253

от НК) и данъчни измами (чл.255 от НК) и обвинение за ръководене и участие в ОПГ с

цел престъпления срещу данъчната система (чл.321, ал.3, пр.2 от НК). Или пълният

текст на обвинението е за извършени престъпление по чл.253, ал.3, т.1, пр.1 вр. с ал.1

вр. с чл.20, ал.2 от НК и чл.255, ал.3 вр. с чл.255, ал.1, т.2 и т.6 вр. с чл.20, ал.2 от НК.

Обвинението е за нанесени щети на бюджета от контролирани от ОПГ дружества на

стойност от милиони  лева, което се потвърждава от документите с които разполагаме.

Впоследствие, с встъпването на Иван Гешев като наблюдаващ прокурор по

случая, той преценя, че по делото се съдържали доказателства за повече от едно

престъпление, което е основание за неговото разделяне. Разбира се, че е така, самата

преценка на прокурорите в началото е била именно, че се касае за повече от едно

престъпление, а и естеството на престъпна дейност сочи за това. Няма как да

съществува и функционира ОПГ без тя да върши други престъпления в страната, такава

е самата законова дефиниция за ОПГ, дадена в чл.93, т.20 от НК.

чл.93, т.20 от НК ;Организирана престъпна група; е структурирано трайно сдружение на три или

повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено

наказание лишаване от свобода повече от три години.

Важна предпоставка да се сключи споразумение между обвинението и

защитата, която българският закон предвижда като задължително условия е да бъдат

възстановени всички имуществени вреди, пряко причинени с деянието, независимо

дали тези вреди са част от състава на престъплението или са несъставомерни. И понеже

това в случая е невъзможно, Иван Гешев заобикаля закона. Той удобно разделя делото.

Поддържа и внася обвинителен акт в съда в частта на повдигнатото престъпление (на

формално извършване) по чл.321, ал.3, пр.2 от НК, по което впоследствие той сключва

споразумение. Докато за резултатните престъпленията по чл.253 и чл.255 от НК, по

които е действително е нанесена щета за бюджета за м илиони, той прекратява

производството.

Сега има  автентичен АУДИОЗАПИС в две части, от среща

между наблюдаващите прокурори по делото Иван Гешев и Любка Кръстева с

обвиняемия тогава и ръководител на ОПГ НЕДОСЕГАЕМИТЕ Владко Димитров и

неговия адвокат и в присъствието на следователя по случая, на която среща се

коментират параметрите на бъдещото споразумение.

Какво става ясно от тези записи? Иван Гешев сключва споразумения със всички

обвиняеми лица ( всъщност не със всички, на някои дори не повдига обвинения)  по

делото „НЕДОСЕГАЕМИТЕ”.

Разпоредбата на чл. 381 ал.3 от НПК поставя, като изрично и задължително

условие за сключване на споразумение възстановяване на причинените щети! От

разговорите разбираме, че тази тема дори не се поставя! В нито един момент

обвинители и обвиняем и неговия защитник не коментират опция за възстановяване на

 

каквито и да е щети от престъпната дейност. Напротив! Гешев заявява многократно, че

НЕ ВИЖДА ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ТОВА ДЕЛО! Говори открито за

непрецизност на вече повдигнатото обвинение и за последващо прецезиране на

текстовете. Като в същото време Гешев и Кръстева водят разговори и се пазарят с

ръководителя на ОПГ за данъчни престъпления, който е привлечен и за данъчни

престъпления и пране на пари – да не му се търсят на него и на членовете на ОПГ

отговорност за тях. Това е заявка за бъдещото прекратяване на отделеното дело за

престъпленията по чл.253 от НК и чл.255 от НК. Това е и цената на споразумението.

Кръстева: Има по 253. Така. Има 321 са сложили във връзка с 255 и 253.

Категорично не е прецизно.

Гешев: Няма други обвинения за данъчни престъпления. Вижте, това е ОПГ за

данъчни престъпления. Но то не е за данъчни престъпления. Аз не виждам данъчни

престъпления по делото. Ако искате може да ви повдигна някакво (Гешев се кикоти),

аз не виждам данъчно престъпление по делото. Сега, ако желаете, мога да ви

повдигна. Лично аз не виждам данъчно престъпление по делото.

Адвоката: Хубаво, айде, дайте да го прецезираме. Ще го помислим.

Кръстева: Значи, задаваме го така, не е прецизна квалификацията по 321,

каквато е била някога.

Гешев: Колегата не е знаел при първоначалното привличане, че не трябва да

прави връзка по никакъв начин с 255..

.

Наред с това, дават се заявки за бъдеща индулгенция и лицата, склонили да

сключат споразумение, да не се закачат занапред:

Гешев: Искам да ви кажа, коректно е, никой от нас не цели да направи някакво

споразумение и после да го заключим за някакво данъчно или да му повдига някакво

такова обвинение. Значи тази малка … честно да ви кажа , ако я имате няма

основание, предвид ситуацията, обаче не е актуално, да кажем по този начин. Сега,

ние искаме да приключим тази сага и ще я приключим спрямо него с това нещо, което

аз оправям на (не се разбира)

Правят се недопустими уговорки и за това – какъв период на дейност на

дружествата, с които ОПГ ще се обследва и ще бъдат предмет на обвинението.

Стремежът е за стеснение на обвинението и в периода на дейност на юридическите

лица.

Гешев: ……..Така… трябва да прецизираме обвинението, вие горе-долу знаете.

Дали ще обхванем целия период, който е извършено, дали няма да обхване, това вече е

въпроса на решение по делото.

Записите разкриват угодническия тон на представителите на прокуратурата и

конкретно на наблюдаващите делото прокурори – Гешев и Кръстева. Изключително

важен момент от срамните им пазарлъци с обвиняемия и защитника му е и

ДОГОВАРЯНЕТО за отпадане на обвинения срещу двама от обвиняемите. Чува се

предложението на защитника на обвиняемия Владко Димитров, който настоява: „Без

Камелия и без Стоян!” и следва потвърждението от обвинителите. Тези лица (Камелия

и Стоян) са вече привлечени като участници в ОПГ и за тях в хода на разследването са

събрани достатъчно доказателства за участието в групата и в извършването на

 

твърдените престъпления срещу данъчната система. От развоя на делото, чийто край е

публичен, става ясно, че споменатите две лица са „извадени” от състава на

организирана престъпна група, но незнайно как – няма договорени споразумения с тях,

но и няма внесен обвинителен акт срещу тях в съда!

Чрез тези си действия прокурорите Иван Гешев и Любка Кръстева пряко

осуетяват наказателното преследване срещу тези лица. Заради това от БОЕЦ считаме,

че двамата прокурори трябва да бъдат разследвани за наличието на достатъчно данни за

извършено от тях престъпление и ще внесем сигнал срещу тях до Прокуратурата.

Чл. 288.  Раздел – „ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ПРАВОСЪДИЕТО” от

Наказателни кодекс гласи:  „Орган на властта, който пропусне да изпълни

своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно

преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от

наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода до три

години и с лишаване от правото по чл. 37, точка 6.”

Това е точната квалификация на действията на прокурорите по делото –

престъпление срещу Правосъдието, което е престъпление от общ характер и е малка

част от масата на противоправните и противозаконни деяния, които той извършва в

качеството му на прокурор по това дело.

Резултатът от действията на Гешев и Кръстева е , че всички водени от него дела

по „НЕДОСЕГАЕМИТЕ” завършват със сключени споразумения с обвиняемите, като с

изключения на ръководителя на ОПГ-то, който получава минимална ефективна

присъда лишаване от свобода за срок от две години, всички останали получават

условни присъди. От други източници и медийни публикации е ясно, че отделеното от

него дело за данъчни престъпления срещу същите обвинения след време е прекратено

от самия Гешев. Срещу този успех на държавата са нанесени щети за милиони левове,

което не пречка ПРБ и лично Гешев да заявяват, че случаят представлява

безпрецедентен успех в борбата срещу организираната престъпност.

В заключение и за да онагледим успеха на Иван Гешев по случая

НЕДОСЕГАЕМИТЕ, трябва да сравним какво се предвижда като наказание според

българския НК по първоначално повдигнатите и поддържани от прокурорите

обвинения и какъв е резултатът.

За престъпление по чл.253, ал.3, т.1, пр.1 вр. с ал.1 вр. с чл.20, ал.2 от НК

наказанието е лишаване от свобода от една до осем години

За престъпление по чл.255, ал.3 вр. с чл.255, ал.1, т.2 и т.6 вр. с чл.20, ал.2 от НК

наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или

на цялото имущество на виновния.

За престъпление по чл.321, ал.3, пр.2 от НК – наказанието е лишаване от свобода

от три до десет години

За сравнение това, което Гешев и Кръстева постигат по делото срещу членовете

на групата НЕДОСЕГАЕМИТЕ е две години ефективно изпълнение лишаване от

свобода за ръководителя на ОПГ Владко Димитров, по-голямата част, от който период

той вече е изтърпял през време на взетите спрямо него МНО задържане под стража и

домашен арест и до две години лишаване от свобода условно с пет години изпитателен

срок за всички останали участници в ОПГ. И най-важното, обвинението не успява да

възстанови щетите за бюджета на държавата от дейността на групата.

БОЕЦ считаме, че изложените в сигнала данни и обстоятелства съдържат информация, съдържаща достатъчно данни за обосновани съмнения за  престъпления срещу правосъдието, както и за други престъпления от общ характер  извършени от заместник на главния прокурор Иван Гешев, както съдържат и такива за действия, извършени от Иван Гешев, уронващи престижа на Прокуратурата на Р. България и на съдебната власт, като цяло.

Изискваме от прокуратурата да образува проверка по така представения сигнал, като разследва, събере и установи всички допълнителни обстоятелства по казуса и образува досъдебно производство срещу Иван Гешев, за което ни информира своевременно.

Заявяваме готовност да представим и допълнителна информация по случая. Изискваме от ВСС незабавно спиране на процедурата за избор на Иван Гешев за главен прокурор. Изискваме от ВСС и ИВСС да образуват проверка по така представения сигнал, като проверя, съберат и установят всички допълнителни обстоятелства по казуса и се произнесат с решения, за което ни информират своевременно. Изискваме отстраняването на прокурор Иван Гешев от заемания от него пост с цел да не влияе на свидетели и на разследването при извършване на проверката по сигнала.

24.10.2019г. Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ“

БОЕЦ ПРИЗОВАВАМЕ – ДНЕС.в 9.30ч. – денят на избора на Гешев всички да излязат пред ВСС в подкрепа на протеста на Гражданско обединение СТОП ГЕШЕВ. Призоваваме и за национални протести и стачки из цялата страна – СТОП МАФИЯ. На 24.10. след 9.30ч. спрете автомобилите си навсякъде където се намирате. В знак на съпротива срещу избора на мафията и опита им да си осигурят още седем години безнаказан грабеж. Блокирайте улици, булеварди, кръстовища,  магистрали, митници, пътни възли, гари. Навсякъде. Призоваваме всички граждани, таксиметрови водачи, служителите в транспортните, спедиторските и куриерските фирми и шофьорите в градският транспорт да се включат. Във всеки град и по пътищата из цялата страна. Снимайте и отразявайте действията си. Можем да блокираме територията, можем да  се съберем хиляди пред ВСС. Можем да спрем мафията и позорното назначение на Гешев. Блокирайте столицата с автомобилите си!   СТОП ГЕШЕВ – СТОП МАФИЯ! 

Освободете се ЗА 24.10. Освободете се НА 24.10. И СЕ ВКЛЮЧЕТЕ!

Спрете автомобилите си  навсякъде, където се намирате на 24.10. в 9.30ч. и елате пред ВСС заедно да спечели тази битка!

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! БОЕЦ се превърна в символ на тази битка! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА